Sylabus předmětu PPP-D - Pěstování polních plodin (AF - 2019/2020 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PPP-D
Název předmětu česky:
Pěstování polních plodin
Název předmětu anglicky:
Crop Science
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prokázat znalosti o agrobiologických požadavcích v pěstování zemědělských plodin, s cílem získání produkce v kvalitě, která odpovídá následnému využití: potravinářskému, nepotravinářskému a energetickému. Dále je cílem prokázat schopnost zvolit odrůdu, která odpovídá záměru pěstování. Student se musí dobře orientovat také v oblasti semenářství zaměřeném na produkci osiv a sadby.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika rostlinné produkce v ČR a v EU. Úkoly cíle vývoje.
Rozdělení polních plodin do skupin podle povahy poskytovaných produktů, růst a vývoj plodin, kriteria jejich sledování.
(dotace 0/0)
2.Produkční procesy-tvorba výnosu
Výnosotvorné prvky, tvorba a redukce, kompenzační vztahy, autoregulace porostu. Řízení výnosotvorného procesu. Základy semenářství, uznávací řízení, certifikace osiv.
(dotace 0/0)
3.
Biologická charakteristika, agroekologické požadavky obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, technických a speciálních plodin. Energetické využití rostlinné produkce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
příprava na zkoušku45 h
0 h
zpracování projektů
20 h0 h
Celkem
65 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška a obhájení projektu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ZIMOLKA, J. a kol. Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 200 s. ISBN 80-86726-18-5.
ZIMOLKA, J. a kol. Kukuřice - hlavní a alternativní užitkové směry. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2008. 300 s. ISBN 978-80-86726-31-1.
ZIMOLKA, J. a kol. Pšenice: pěstování, hodnocení a užití zrna. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2005. 179 s. ISBN 80-86726-09-6.
ZIMOLKA, J. Speciální pprodukce rostlinná. MZLU v Brně: MZLU v Brně , 2008. 245 s. ISBN 978-80-7375-230-9.
HOUBA, M. -- HOCHMAN, M. -- HOSNEDL, V. a kol. Luskoviny: pěstování a užití. 1. vyd. České Budějovice: Kurent, 2009. 133 s. ISBN 978-80-87111-19-2.
HOUBA, M. -- HOSNEDL, V. Osivo a sadba: praktické semenářství. 1. vyd. Praha: Martin Sedláček, 2002. 186 s. ISBN 80-902413-6-0.
JŮZL, M. -- ZRŮST, J. -- HLUŠEK, J. Rizikové látky v bramboru (Solanum tuberosum L.) a ve výrobcích z hlíz. Brno: FOLIA, 2008. 139 s. 2. ISBN 978-80-7375-167-8.
JŮZL, M. -- PULKRÁBEK, J. -- DIVIŠ, J. a kol. Rostlinná výroba. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 222 s. ISBN 80-7157-446-5.
BARANYK, P. a kol. Olejniny. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2010. 206 s. ISBN 978-80-86726-38-0.
MOUDRÝ, J. a kol. Alternativní plodiny. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2011. 142 s. ISBN 978-80-86726-40-3.
WRIGLEY, C. Encyklopedia of Grain Science . Oxford: elsevier, 2004. ISBN 0-12-765490-9.
ABDEL, E. Speciality grains for food a feed. St. Paul Minesota, USA: American Association, 2005. ISBN 1-891127-41-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: