Sylabus predmetu HERB-D - Herbologie (AF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HERB-D
Název předmětu česky: Herbologie
Název předmětu anglicky:
Herbology
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na získání podrobných poznatků o plevelné vegetaci a způsobech regulace plevelů, zahrnuje následující okruhy problémů:
- plevelná společenstva a jejich vývoj v agrofytocenózách, potenciální a akutní zaplevelení,
- vztah plevelů ke stanovišti a plodinám,
- regulace plevelných společenstev, prevence (zabránění šíření rozmnožovacích orgánů,úprava agroekologické situace),
- nechemická přímá regulační opatření, mechanické a speciální způsoby,
- herbicidy - škodlivost, ekonomické aspekty, problematika selektivity a rezistence, vliv na agrofytocenózu, podmínky registrace a aplikace,
- použití herbicidů u jednotlivých druhů plodin,
- perspektivy v chemické ochraně rostlin,
- rezistentní biotypy plevelů,
- regulace zaplevelení v alternativních systémech;
- hospodářský význam a regulace zaplevelujících rostlin, rizika a důsledky pěstovánítransgenních odrůd.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
2 h
0 h
příprava na zkoušku
20 h0 h
Celkem
22 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLZNER, W /. Biology and ecology of weeds. Hague: Dr.W.Junk Publishers, 1982. 9 s. ISBN 90-6193-682-9.
Ecological management of agricultural weeds. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 532 s. ISBN 0-521-56068-3.
Ecology of weeds and invasive plants: relationship to agriculture and natural resource management. 3. vyd. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007. 454 s. ISBN 978-0-471-76779-4.
Handbook of sustainable weed management. New York: Food Products Press, 892 s. ISBN 9781560229575.
WEBER, E. Invasive plant species of the world : a reference guide to environmental weeds. Wallingford: CABI Publishing, 2003. 548 s. ISBN 0-85199-695-7.
Management of invasive weeds. New York: Springer, 2008. 363 s. ISBN 978-1-4020-9201-5.
Weed ecology in natural and agricultural systems. Wallingford: CABI Publishing, 303 s. ISBN 0-85199-528-4.
Weed management handbook. 9. vyd. Oxford: Published for the British Crop Protection Council by Blackwell Science, 2002. 423 s. ISBN 978-0-632-05732-0.
Weed Research. ISSN 0043-1737.
ZIMDAHL, R L. Weed-crop competition: a review. 2. vyd. Oxford, UK: Blackwell Pub., 220 s. ISBN 0-8138-0279-2.
Weeds and weed management on arable land: an ecological approach. Wallingford, Oxon, UK: CABI Pub., 274 s. ISBN 0-85199-651-5.
MIKULKA, J. -- KNEIFELOVÁ, M. a kol. Plevelné rostliny. 2. vyd. Praha: Profi Press, 2005. 148 s. ISBN 80-86726-02-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: