Sylabus predmetu EKM1 - Ekonometrie I (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKM1
Název v jazyce výuky: Ekonometrie I
Název česky: Ekonometrie I
Název anglicky: Econometrics I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: Statistika
 
Zaměření předmětu:
Studenti získají teoretické vědomosti a znalosti a rovněž praktické dovednosti potřebné k sestavení základních jednorovnicových ekonometrických modelů s využitím metody OLS a základních modelů jednorozměrných časových řad. Studenti jsou rovněž schopni zhodnotit kvalitu ekonometrického modelu, model interpretovat v ekonomických souvislostech a použít k predikci. Studenti při ekonometrické analýze využívají statistický software. Předpokládáme, že nabyté znalosti a dovednosti budou studenty využity mj. při zpracování bakalářských prací.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do ekonometrie (dotace 1/0)
 
a.Vymezení ekonometrie, její vývoj a historie
b.Základní kroky ekonometrické analýzy
c.Typy datových souborů

2.Regresní a korelační analýza (dotace 4/6)
 
a.Regresní analýza, regresní model, veličiny v regresním modelu
b.Metoda nejmenších čtverců (OLS)
c.Vyrovnané hodnoty, chybový člen, rezidua
d.Rozklad proměnlivosti, koeficient determinace, informační kritéria
e.Analýza rozptylu (ANOVA)
f.Korelační analýza, párový koeficient korelace

3.Testování hypotéz, intervaly spolehlivosti (dotace 2/4)
 
a.Testy významnosti regresních parametrů (t-testy) a průkaznosti modelu (F-test)
b.Interval spolehlivosti pro regresní parametry a regresní model
c.Pás spolehlivosti regresního modelu
d.Testování průkaznosti koeficientu korelace

4.Gaussův-Markovův teorém, předpoklady klasického lineárního modelu (dotace 2/4)
 
a.Klasické předpoklady a způsoby jejich ověření
b.Vlastnosti OLS odhadů při splnění klasických předpokladů
c.Porušení klasických předpokladů a důsledky pro model

5.Úvod do analýzy časových řad (dotace 1/2)
 
a.Základní pojmy a specifika časových řad, členění časových řad
b.Elementární charakteristiky časových řad

6.Modely časových řad (dotace 4/8)
 
a.Kvalitativní (expertní) metody
b.Klouzavé průměry
c.Dekompozice časových řad
d.Trendová analýza, strukturální zlom a jeho detekce a využití při analýze trendu
e.Metody odhadu sezónní složky
f.Metody odhadu cyklické složky
g.Regresní modely časových řad
h.Způsoby odlišení zdánlivé a pravé regrese
i.Hodnocení kvality modelu

7.Aplikovaná ekonometrie (dotace 0/4)
 
a.Prezentace seminárních prací na ekonomická témata, diskuse

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Týmová práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost sestavit ekonometrický model na průřezových datech.
-Znalost postupu sestavení ekonometrického modelu
-Znalost statistických metod popisu závislostí mezi dvěma ekonomickými veličinami.
-Zvládnutí postupu sestavení modelu jednorozměrných časových řad

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h16 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku53 h68 h
     příprava na průběžný test15 h20 h
     příprava prezentace5 h0 h
     zpracování seminární práce25 h36 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnění všech následujících dílčích podmínek:

1. Aktivní účast na cvičeních – účast ve cvičení je povinná; docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení, a to ve cvičení, na které je řádně zapsán dle UIS (náhrady nejsou z kapacitních důvodů možné); aktivní účast znamená, že student má přehled o přednášeném učivu a je schopen využít poznatky získané z přednášek a předchozích cvičení při řešení praktických úkolů na daném cvičení.

2. Splnění podmínek tří průběžných testů – průběžné testy jsou plánovány na cvičení v 6., 8. a 10. výukovém týdnu, přičemž z každého z nich je nutné získat min. 5 bodů z max. 10 možných bodů; v případě neúspěchu či řádně omluvené absence u řádného termínu je možno využít dva opravné/náhradní termíny průběžných testů – tyto termíny se budou konat po skončení výukové části semestru.

3. Včasně odevzdané a cvičícím schválené hlášení semestrálního projektu (tzv. předprojekt) – hodnocení uznán x neuznán.

4. Včasně odevzdaný, odprezentovaný a úspěšně obhájený semestrální projekt podle schváleného předprojektu – za včas odevzdaný, odprezentovaný a úspěšně obhájený semestrální projekt v řádném termínu lze získat 10 bodů; v případě vrácení projektu z důvodu jeho neuznání/neobhájení v řádném termínu lze po jeho následném přepracování získat max. 5 bodů.

5. Úspěšně absolvovaná závěrečná písemná zkouška zahrnující teoretickou a praktickou část – pro úspěšné absolvování závěrečné písemné zkoušky je nutné získat min. 30 bodů z max. 60 možných bodů.

Dílčí podmínky 1. až 4. představují průběžnou kontrolu studijních povinností, přičemž za jejich splnění získá student v UIS tzv. malý zápočet. Výsledek průběžné kontroly studijních povinností je po úspěšně absolvované závěrečné písemné zkoušce zohledněn při ukončení předmětu.

Pokud student úspěšně splní všechny výše uvedené dílčí podmínky předmětu, je výsledné hodnocení předmětu dáno součtem získaných bodů z průběžných testů, semestrálního projektu a závěrečné písemné zkoušky, a to následovně:
(90; 100] bodů – A
(80; 90] bodů – B
(70; 80] bodů – C
(60; 70] bodů – D
(50; 60] bodů – E

Naopak student, který nesplnil některou z uvedených dílčích podmínek předmětu, je z předmětu hodnocen známkou „nevyhověl“ (F).

Během průběžných testů mohou studenti použít psací pomůcky, oficiální vzorcový list, kalkulačku a software Gretl. U závěrečné písemné zkoušky je povoleno využít psací pomůcky, oficiální vzorcový list a kalkulačku. Pro identifikaci studenta je nutné na požádání předložit kartu studenta.

Pro kombinovanou formu studia jsou požadavky shodné vyjma aktivní účasti na cvičeních, uznání projektu bez nutnosti jeho prezentace a podmínek průběžných testů (studenti kombinované formy budou psát jeden souhrnný průběžný test, přičemž pro úspěšné absolvování musí získat min. 15 bodů z max. 30 možných bodů).

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu. Podrobnější informace k dílčím podmínkám předmětu a harmonogram výuky lze najít rovněž na dokumentovém serveru.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení průběžných testů či zkouškových písemek, používání nedovolených pomůcek, mobilních telefonů či jiných komunikačních zařízení nebo jiné narušování objektivity zkoušky či průběžných testů bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením „F; F; F“, případně zahájí disciplinární řízení se studentem, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZADAMEC, V. -- STŘELEC, L. -- HAMPEL, D.Ekonometrie I: učební text978-80-7375-703-8
ZADAMEC, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie I: cvičebnice978-80-7509-396-7
DARLT, J. -- ARLTOVÁ, M.Ekonomické časové řadyPrahaProfessional Publishing2009978-80-86946-85-6
DCIPRA, T.Finanční ekonometriePrahaEkopress2008978-80-86929-43-9
DGUJARATI, D N. -- PORTER, D C.Basic econometricsBostonMcGraw-Hill Irwin978-007-127625-2
DHAMPEL, D. -- BLAŠKOVÁ, V. -- STŘELEC, L.Ekonometrie 2Mendelova univerzita v Brně2016978-80-7509-427-8
DHINDLS, R. a kol.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-43-6
DHUŠEK, R.Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxePrahaOeconomica2009978-80-245-1623-3
DHUŠEK, R.Ekonometrická analýzaPrahaOeconomica2007978-80-245-1300-3
DMAREK, L. a kol.Statistika pro ekonomy: aplikacePrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-40-5
DSTUDENMUND, A H.Using econometricsBostonAddison-Wesley2010978-0-13-136773-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: