Sylabus predmetu DENDR - Dendrologie (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DENDR
Název v jazyce výuky: Dendrologie
Název česky: Dendrologie
Název anglicky: Dendrology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Botanika a (Pedologie s geologií nebo Lesnická pedologie) a Bioklimatologie
 
Zaměření předmětu:
Podat studentům krajinného inženýrství informace o dřevinách jako živých organismech vytvářejících společenstva, o historickém vývoji i o současném druhovém složení společenstev dřevin na území ČR. Seznámit studenty s možností využití druhů dřevin pro umělá a náhradní společenstva (výsadby v intravilánu, v imisních oblastech, břehové porosty, zpevňovací pásy, protihlukové a protiimisní pásy,výsadby meliorační, rekultivační) i lesní porosty. Naučit je prakticky rozeznávat druhy domácích a introdukovaných dřevin podle morfologických, případně anatomických aj. znaků. Důraz je přitom kladen na stanovištně významné druhy, vzácné a chráněné druhy a na plevelné až invazívní introdukované druhy dřevin.
 
Obsah předmětu:
1.Obecná dendrologie. (dotace 4/2)
 
a.Zařazení předmětu do biologie. Náplň a úloha lesnické dendrologie.Základy fyziologie dřevin. Životní formy dřevin. Proměnlivost druhu. Ekologické vztahy dřevin v lesních porostech.
b.Základy fytogeografie. Chorologie. Areály dřevin. Vegetační pásy, zonálnost.Opadavé listnaté lesy. Výšková vegetační stupňovitost.

2.Vývoj dřevin na území ČR v době poledové. Původní dřevinná skladba a výhled. (dotace 2/0)
3.Taxonomický přehled nahosemenných a krytosemenných (dotace 2/22)
4.Společenstva dřevin (dotace 10/0)
 
a.Dřeviny společenstev lužních lesů a pramenišť.
b.Dřeviny společenstev rašelinišť a vrchovišť.Reliktní bory.
c.Dřeviny společenstev lesostepí a teplomilných doubrav.
d.Dřeviny společenstev opadavých listnatých lesů pahorkatin.
e.Dřeviny společenstev horských smíšených a jehličnatých lesů, horní hranice lesa a subalpinského pásma.

5.Introdukce, praktický význam dřevin. (dotace 4/0)
 
a.Historie a význam introdukce. Nejčastější dřeviny introdukované, s důrazem na invazivní a domestikované druhy.Jižní Evropa, Středomoří, Blízký Východ.Asie. Severní Amerika.
b.Význam dřevin pro člověka. Praktické využití, historie a současnost.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost rozlišit druhy dřevin podle morfologických znaků
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Znalost ekologických nároků dřevin
-Způsobilost navrhovat vhodné kombinace dřevin pro výsadby v krajině

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení26 h
     odborná exkurze16 h
     konzultace2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h
     příprava na průběžný test8 h
     zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání seminární práce v průběhu semestru•
3 písemné testy na latinská jména druhů v průběhu semestru (3 x 25 obrázků, maximum bodů v každém testu je 100, úspěšné zvládnutí testu - min. 70 b., opravného testu - 80 b.)

Zápočet - praktické poznávání dřevin:
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou a borkou
Pro zvládnutí poznávačky je potřeba poznat 90 % položek.

Seznam druhů k jednotlivým částem zápočtu je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.

Zkouška - seznam okruhů ke zkoušce je k dispozici na dokumentovém serveru UIS.
závěrečná zkouška (délka asi 30 min)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-162-8
ZÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: (Angiospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita199580-7157-169-5
ZÚRADNÍČEK, L. -- CHMELAŘ, J.Dendrologie lesnická.: Listnáče II (Angiospermae)BrnoMZLU199680-7157-236-5
ZÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P.DendrologieBrnoMendelova universita2014978-80-7509-181-9
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5
ZKOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol.Dendrologie: cvičení 1BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-619-0
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediální obrazový atlas dřevinMZLU Brno978-80-7375-274-3
ZPrincipy systematiky a taxonomieOstravaOstravská univerzita200480-7042-995-X
ZHENDRYCH, R.FytogeografiePrahaStátní pedagogické nakladatelství1984
ZCHYTRÝ, M.Vegetace České republiky.PrahaAcademia2013978-80-200-2299-8
DCIGÁNOVÁ, K. -- ČERVENKA, M.Klíč k určování dřevin podle pupenů a větvičekPrahaSPN1980
DKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parkůTišnovSursum2000
DPILÁT, A.Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parkůPrahaČSAV1964
DPILÁT, A.Listnaté stromy a keře našich zahrad a parkůPrahaČSAV1953
DPOKORNÝ, J.Jehličnany lesů a parkůPrahaSZN1963
DVĚTVIČKA, V.Evropské stromyPrahaAventinum1999
DFÉR, F. -- POKORNÝ, J.Listnače lesů a parkůPrahaSZN1964

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 8. 2019.

Typ výstupu: