Sylabus predmetu D-MPO - Mimoprodukční ovocnářství (ZF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
D-MPO
Název předmětu česky:
Mimoprodukční ovocnářství
Název předmětu anglicky:
Non-productive Fruit Growing
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Představit mimoprodukční funkce ovocných dřevin, jejich ekologický, genetický, krajinářský, estetický, společenský, kulturní a historický význam. Pozornost je věnována zejména extenzivnímu ovocnářství, pěstování starých a krajových odrůd na vyšších kmenných tvarech. Student získá vědomosti o zakládání nových extenzivních výsadeb včetně vhodného sortimentu odrůd pro různé typy výsadeb a bude disponovat znalostmi o údržbě a revitalizaci starších výsadeb v krajině.
 
Obsah předmětu:
1.
Extenzivní a intenzivní ovocnářství. (dotace 0/0)
 
a.
Charakteristika extenzívního a intenzivního ovocnářství.
b.
Typy výsadeb: velkoprodukční intenzivní sady, polní sady, luční sady, pastvinné sady, liniové výsadby, solitéry.

2.
Multifunkční význam ovocných výsadeb. (dotace 0/0)
 
a.
Ekologický význam - biodiverzita sadů.
b.
Genetický význam - staré a lokální odrůdy jako cenné genetické zdroje.
c.
Krajinářský význam - utváření krajinného rázu.
d.
Okrasná a orientační funkce.
e.
Kulturní a historický význam.
f.
Sociální a ekonomický význam - význam extenzivních lučních sadů a lokálních odrůd pro rozvoj agroturistiky a regionů.

3.Založení extenzivního sadu. (dotace 0/0)
 
a.
Výsadbový plán, posouzení stanoviště, přípravné práce, meliorace půdy, zásobní hnojení.
b.
Volba sortimentu s ohledem na ekologické faktory prostředí. Odrůdy vhodné do vyšších poloh (odolné k mrazu). Odrůdy pro ekologické pěstování (odolné k patogenům a škůdcům)
c.Druhy a odrůdy vhodné do různých typů sadů, do alejí a remízků, jako solitéry.
d.
Možnosti uplatnění minoritních ovocných druhů (jeřáb obecný, jeřáb oskeruše, rakytník řešetlákový, dřín obecný, mišpule německá, kdouloň podlouhlá atd.).
e.
Vlastní výsadba ovocných dřevin, založení druhově pestrého travního porostu sadu.

4.
Údržba extenzivního sadu. (dotace 0/0)
 
a.
Výchovný řez a péče o půdu v prvních letech po výsadbě.
b.
Udržovací a zmlazovací řez starších stromů kmenných tvarů. Vhodné techniky a termíny. Časová náročnost a ekonomické zhodnocení zásahů.
c.Podpora biodiverzity sadů, začlěnění interakčních prvků (např. umělých krytů pro ptáky ajiné užitečné organismy). Ekologicky šetrné obdělávání půdy a kosení travního porostu. Biologické a biotechnické metody ochrany proti škůdcům a patogenům.
d.Možnost zařazení sadů do systému ekologického zemědělství, dotační tituly v České republice a ostatních zemích.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace
6 h6 h
příprava na zkoušku40 h
40 h
Celkem
46 h
46 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTHAPICHLER, B. -- BRUNNER, F. -- GERSBACH, K. -- ZUBER, M. Rosenapfel und Goldparmäne. 1. vyd. Baden und München: AT Verlag, 2005. 248 s. ISBN 3-03800-209-7.
BOČEK, S. a kol. Ovocné dřeviny v krajině. Sborník přednášek a seminárních prací. Hostětín: ZO ČSOP Veronica Brno - pracoviště Centrum Veronica Hostětín, 2008. 186 s. ISBN 978-80-904109-2-3.
HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1. vyd. FiBL/OACC, 2005. 20 s. 0006.
KAMENICKÝ, K. Ovocná a okrasná stromořadí: Pojednání o stromořadích silničních, výsadbách podél železničních tratí a vodních toků, o osazování pustých míst a neplodných strání. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1932. 101 s.
KLEVCOV, P. a kol. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 1999. 43 s.
KOHOUT, K. Zakládání a udržování ovocných sadů. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1959. 471 s. Ovocnická edice, sv.9.
NĚMEC, B. Dějiny ovocnictví. 1. vyd. Praha: Akademie věd, 1955. 277 s. Ovocnická edice.
ŘEZNÍČEK, V. -- VLK, R. -- BOČEK, S. -- SALAŠ, P. Extenzivní ovocnářství - jádroviny. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2002. 100 s. ISBN 80-7157-617-4.

Doporučená:
BULÍŘ, P. Optimalizace systému trvalé zeleně ve venkovské krajině. Záverečná práca. Průhonice: 1991. 28.
BULÍŘ, P. Vegetační doprovody komunikací. Aktuality VŠÚOZ Průhonice. Průhonice: VŠÚOZ Průhonice, 1988. 198 s.
KAMENICKÝ, K. Československé ovocné odrůdy lokální. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1926. 33 s. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ;.
MAREČEK, J. Krajinářská architektura venkovských sídel. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 404 s. ISBN 80-213-1324-2.
SALAŠ, P. -- ŘEZNÍČEK, V. Problematika zachování starších a krajových odrůd ovocných dřevin (inventarizace, zakládání a údržba extenzivních sadů). 20. 10. 2004 - 21. 10. 2004, Lednice (CZ).
SCHUBERT, E. Stručné dějiny ovocnictví moravského. Brno: Český odbor zemědělské rady Moravské, 1900. 89 s.
ŠVEC, F. Ovocnictví: jeho význam, dějiny a vztahy. V Praze: nákladem ministerstva zemědělství, 1924. 80 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 14. 8. 2019.

Typ výstupu: