Sylabus predmetu D-MVP - Metodologie vědecké práce (ZF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
D-MVP
Název předmětu česky:
Metodologie vědecké práce
Název předmětu anglicky: Scientific Methods
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Petr Salaš (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s formálními požadavky na založení pokusů, statistické zpracování získaných výsledků, včetně zdrojů informací a zdrojů finanční podpory.
 
Obsah předmětu:
1.
Získávání informací, podpora výzkumu, výzkumné programy. (dotace 1/0)
 
a.Vývoj vědeckého myšlení, instituce a organizace vědy, zejména v zemědělství.
b.Podpora výzkumu grantovými agenturami národními i nadnárodními.
c.
Formulace výzkumných programů. Zdroje informací.

2.
Experimentální práce a hodnocení výsledků. (dotace 3/0)
 
a.
Principy experimentální práce, pokusy jednofaktorové a vícefaktorové.
b.
Statistické hodnocení výsledků.
c.Příprava písemné zprávy, disertační a habilitační práce, vědecké publikace a přednášky.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, kde se ověří jak doktorand umí pracovat s publikovanými údaji, zhodnotit svoje výsledky a konfrontovat je s již publikovanými výsledky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 14. 8. 2019.

Typ výstupu: