Sylabus predmetu BOTA1 - Botanika I (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOTA1
Název v jazyce výuky: Botanika I
Název česky: Botanika I
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Oldřiška Sotolářová (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Uher (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Student získá znalosti o struktuře buňky a pletiv, anatomické stavbě orgánů a jejich vzájemných interakcích v rámci celistvého rostlinného organismu, včetně pohlavního a nepohlavního rozmnožování. V praktických cvičeních nabude student tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, dokumentace mikroskopických pozorování formou protokolu a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia (dotace 1/2)
 
a.Organizace studia. Krátký historický přehled vědního oboru.
b.Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.Rostlinná buňka (dotace 5/4)
 
a.Prokaryotická a eukaryotická buňka.Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
b.Základní součásti buňky - přehled
c.Biologická membrána.
d.Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
e.Cytoskelet.
f.Cytoplazma.
g.Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
h.Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
i.Stěna buněčná chemické složení, struktura.
j.Ztenčeniny buněčné stěny. Mezibuněčné prostory.

3.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.Pletiva nasávací.
d.Pletiva krycí primární a sekundární.
e.Pletiva provětrávací primární a sekundární.
f.Pletiva vodivá - xylém a floém - elementy. Primární - vodivé svazky a jicich typy. Sekundární, periodická činnost kambia, jarní a letní dřevo, letokruhy.
g.Pletiva vyměšovací.
h.Pletiva asimilační.
i.Pletiva zásobní.
j.Pletiva mechanická.

4.Kořen (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Morfologie.
d.Větvení.
e.Metamorfozy.

5.Primární stavba. (dotace 2/0)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Morfologie.
d.Větvení.
e.Metamorfozy.

6.List (dotace 1/1)
 
a.Anatomie bifaciálního listu
b.Žilnatina
c.Morfologie
d.Metamorfozy
e.Modifikace

7.Pupen (dotace 1/1)
 
a.Základní stavba
b.Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.Vernace. Estivace.

8.Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.Gynaeceum, stavba pestíku.
e.Vajíčko.
f.Zárodečný vak, typ Polygonum - vznik a struktura.
g.Rostliny oboupohlavné, jednodomé a dvoudomé.

9.Květenství (dotace 1/1)
 
a.Květenství hroznovitá
b.Květenství vrcholičnatá
c.Květenství jednoduchá a složená.

10.Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.Způsoby opylení - přenos pylu.
b.Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh
d.Základní vývojová stádia zárodku.

11.Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.Vývoj semena.
b.Vnitřní stavba semena.
c.Morfologie semena.
d.Vývoj plodu.
e.Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.Průběh rodozměny.
c.Apomixie - charakteristika a typy.
d.Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.Odumírání rostlin.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h12 h
     cvičení24 h12 h
     konzultace4 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h90 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h0 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
     zpracování protokolů20 h24 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZLUX, A.Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant AnatomyPrahaAcademia2017978-80-200-2620-0
ZPROCHÁZKA, J E A.Botanika. Morfologie a fyziologie rostlinBrnoSkriptum MZLU2001
ZVOTRUBOVÁ, O.Anatomie rostlinPrahaKarolinum2011978-80-246-1867-8
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200580-7157-870-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 29. 8. 2019.

Typ výstupu: