Sylabus predmetu BOTA1 - Botanika I (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOTA1
Název v jazyce výuky: Botanika I
Název česky: Botanika I
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Uher (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Student získá znalosti o struktuře buňky a pletiv, anatomické stavbě orgánů a jejich vzájemných interakcích v rámci celistvého rostlinného organismu, včetně pohlavního a nepohlavního rozmnožování. V praktických cvičeních nabude student tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, dokumentace mikroskopických pozorování formou protokolu a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia (dotace 1/2)
 
a.Organizace studia. Krátký historický přehled vědního oboru.
b.Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.Rostlinná buňka (dotace 5/4)
 
a.Prokaryotická a eukaryotická buňka.Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
b.Základní součásti buňky - přehled
c.Biologická membrána.
d.Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
e.Cytoskelet.
f.Cytoplazma.
g.Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
h.Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
i.Stěna buněčná chemické složení, struktura.
j.Ztenčeniny buněčné stěny. Mezibuněčné prostory.

3.Pletiva (dotace 6/6)
 
a.Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.Pletiva nasávací.
d.Pletiva krycí primární a sekundární.
e.Pletiva provětrávací primární a sekundární.
f.Pletiva vodivá - xylém a floém - elementy. Primární - vodivé svazky a jicich typy. Sekundární, periodická činnost kambia, jarní a letní dřevo, letokruhy.
g.Pletiva vyměšovací.
h.Pletiva asimilační.
i.Pletiva zásobní.
j.Pletiva mechanická.

4.Kořen (dotace 2/2)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Morfologie.
d.Větvení.
e.Metamorfozy.

5.Primární stavba. (dotace 2/0)
 
a.Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.Morfologie.
d.Větvení.
e.Metamorfozy.

6.List (dotace 1/1)
 
a.Anatomie bifaciálního listu
b.Žilnatina
c.Morfologie
d.Metamorfozy
e.Modifikace

7.Pupen (dotace 1/1)
 
a.Základní stavba
b.Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.Vernace. Estivace.

8.Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.Gynaeceum, stavba pestíku.
e.Vajíčko.
f.Zárodečný vak, typ Polygonum - vznik a struktura.
g.Rostliny oboupohlavné, jednodomé a dvoudomé.

9.Květenství (dotace 1/1)
 
a.Květenství hroznovitá
b.Květenství vrcholičnatá
c.Květenství jednoduchá a složená.

10.Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.Způsoby opylení - přenos pylu.
b.Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh
d.Základní vývojová stádia zárodku.

11.Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.Vývoj semena.
b.Vnitřní stavba semena.
c.Morfologie semena.
d.Vývoj plodu.
e.Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.Šíření semen a plodů.

12.Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.Průběh rodozměny.
c.Apomixie - charakteristika a typy.
d.Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.Odumírání rostlin.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h12 h
     cvičení24 h12 h
     konzultace4 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku70 h90 h
     příprava na průběžné hodnocení6 h0 h
     příprava na průběžný test20 h20 h
     zpracování protokolů20 h24 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 10 bodů (z maximálního počtu 15 bodů) z každého ze tří průběžných písemných testů.

Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 13 bodů z maximálního počtu 20 bodů opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost každé z daných otázek.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZLUX, A.Obrazový průvodce anatomií rostlin / Visual Guide to Plant AnatomyPrahaAcademia2017978-80-200-2620-0
ZPROCHÁZKA, J E A.Botanika. Morfologie a fyziologie rostlinBrnoSkriptum MZLU2001
ZVOTRUBOVÁ, O.Anatomie rostlinPrahaKarolinum2011978-80-246-1867-8
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200580-7157-870-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 29. 8. 2019.

Typ výstupu: