Sylabus predmetu MUSDSP - Mezinárodní účetní standardy pro DSP (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MUSDSP
Název v jazyce výuky: Mezinárodní účetní standardy pro DSP
Název česky: Mezinárodní účetní standardy pro DSP
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět podává přehled o harmonizaci účetního výkaznictví v rámci Evropské unie i na celosvětové úrovni. Předmět je zaměřen na harmonizaci účetního výkaznictví v Evropské unii prostřednictvím směrnice EU vztahující k účetním závěrkám a prostřednictvím IFRS. Pozornost je věnována i konvergenci IFRS a US GAAP. Cílem předmětu je poskytnout hlavní souvislosti a dopady možných způsobů ocenění, zachycení a vykázání významných hospodářských transakcí na ekonomické rozhodování uživatelů účetních výkazů.
 
Obsah předmětu:
1.Význam a postup harmonice účetního výkaznictví v EU, Směrnice EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravené právem EU (dotace 0/0)
2.US GAAP, význam a postup celosvětové harmonizace účetního výkaznictví, konvergence IFRS a US GAAP (dotace 0/0)
3.Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky, význam (dotace 0/0)
4.Účetní závěrka podle IFRS, US GAAP (individuální, konsolidovaná) (dotace 0/0)
5.Oceňování podle pravidel IFRS, US GAAP, možnosti oceňování reálnou hodnotou (dotace 0/0)
6.Dlouhodobý majetek podle IFRS, jeho rozpoznání, oceňování, vykazování, možnosti volby způsobu oceňování a jejich vliv na rozhodování uživatelů účetních výkazů (dotace 0/0)
7.Vykazování výnosů podle IFRS a US GAAP, dopad konvergence v oblasti výnosů na hodnocení výkonnosti podniku (dotace 0/0)
8.Daně ze zisku podle IFRS a US GAAP, vykazování odložené daně z příjmů a vliv jejího vykázání na stabilitu hospodářských výsledků (dotace 0/0)
9.Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory, dopady změn měnových kurzů podle IFRS, vliv použité měny vykazování na účetní závěrku (dotace 0/0)
10.Finanční nástroje podle IFRS, klasifikace, požitý obchodní model pro finanční aktiva, oceňování, přeceňování a jeho dopad na účetní závěrku (dotace 0/0)
11.Podnikové kombinace (dotace 0/0)
12.Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS, plná konsolidace, ekvivalence (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANOUŠKOVÁ, M. -- ŠRÁMKOVÁ, A.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS: praktické aplikace 2015PrahaInstitut certifikace účetních2015978-80-8671-699-2
ZJERMAKOWICZ, E. -- EPSTEIN, B.Interpetation and Aplication of IFRS 2010New JerseyWiley2010
ZMIRZA, A A.Wiley IFRS: practical implementation guide and workbookHoboken, N.J.Wiley ;2011978-0-470-64791-2
ZSTROUHAL, J.Slovník pojmů IFRS: aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRSWolters Kluwer2014978-80-7478-545-0
D 2016 IFRS® Standards (Red Book), IASCF, London, 2016 ISBN: 978-1-911040-15-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: