Sylabus předmětu DMV - Metodologie vědy pro DSP (PEF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DMV
Název předmětu česky:
Metodologie vědy pro DSP
Název předmětu anglicky:
Methodology of Science
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 16/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vytvoření a postupné prohlubování znalostí z oblasti metodologie vědecké praxe a zejména zlepšení aplikačních dovedností při publikaci a prezentaci vlastních výsledků. Studenti si osvojí znalosti potřebné k uskutečňování vlastního výzkumu. Akceptují význam jednotlivých etap vědecké práce a jejich následnost. Zvláštní pozornost je věnována práci s literárními zdroji, definici cíle práce, způsobům získávání dat, metodám jejich vyhodnocení, vyvození závěrů, vypracování závěrečné zprávy, presentaci a obhajobě výsledků.
 
Obsah předmětu:
1.
Věda výzkum (dotace 6/0)
 
a.
Definice vědy, definice výzkumu, řízení výzkumu
b.
Scientometrie
c.
Databáze pro hodnocení vědy

2.Metodologie vědy (dotace 3/0)
 
a.
Metodologie, metodika,metoda
b.
Metody vědecké práce
c.
Etické otázky vědecké práce

3.
Struktura vědecké práce (dotace 3/0)
 
a.Součásti vědecké práce - název, abstrakt,klíčová slova, úvod, cíl práce,literární rešerše, metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje
b.
Metody získávání dat, data primární, data sekundární
c.
Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů
d.
Formy presentace a implementace výsledků

4.Statistický software (dotace 4/0)
 
a.
SPSS
b.Stata
c.Matlab

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální zkouška I
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
VERBEEK, M. A guide to modern econometrics. 3. vyd. Chichester, England: John Wiley & Sons, 472 s. ISBN 978-0-470-51769-7.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 982 s. ISBN 978-80-246-2196-8.
HENDL , J. Přehled statistických metod. Praha: Portál s.r.o. , 2015. 734 s. ISBN 978-80-262-0981-2.
DAVIS, J B. Economic methodology: understanding economics as a science. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 209 s. ISBN 978-0-230-21813-0.
OCHRANA, F. Methodology of Science. Praha: Karolinum, 2012. 169 s. ISBN 978-80-246-1982-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, prezenční forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
Obor D-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku, kombinovaná forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
Obor D-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
Obor D-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období 2019/2020 - doktorská studia
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: