Sylabus předmětu HPO1 - Hospodářská politika I (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HPO1
Název předmětu česky: Hospodářská politika I
Název předmětu anglicky:
Economic Policy I
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními typy hospodářských politik, jejich cíli, nástroji a mechanismy jejich fungování, to vše v kontextu měnícího se ekonomického prostředí. Logika výkladu je postavena na tom, že hospodářská politika obecně plní tři základní funkce (stabilizační, alokační a redistribuční) a z těchto funkcí vyplývají vyplývají konkrétní typy hospodářské politiky. Student by měl po absolvování kurzu vědět, jaké jsou možnosti a rizika hospodářské politiky při řešení konkrétního problému a schopen kvalifikovaně diskutovat o dalším směřování hospodářské politiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do hospodářské politiky (dotace 2/1)
2.
Limity hospodářské politiky (dotace 2/1)
3.
Základy makroekonomické analýzy (dotace 2/1)
4.
Fiskální politika (dotace 4/2)
5.
Monetární politika (dotace 4/2)
6.Obchodní politika (dotace 2/1)
7.Kurzová politika (dotace 2/1)
8.
Prorůstová politika (dotace 2/1)
9.
Soutěžní politika (dotace 2/1)
10.
Politika trhu práce (dotace 2/1)
11.
Přerozdělování, stát blahobytu a sociální politika (dotace 2/1)
12.
Strukturální politika (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
16 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h20 h
příprava na zkoušku
80 h110 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
0 h
příprava na průběžný test30 h
0 h
zpracování seminární práce
0 h
22 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. U studentů prezenční formy je podmínkou pro účast na zkoušce získání zápočtu.
Zápočet:
Pro dosažení zápočtu je nutno získat minimálně 18 bodů ze 30. Body lze získat ze dvou aktivit: zápočtové písemky (30 bodů), a aktivity na seminářích (5 bodů). Při nedostatečné počtu bodů je povolena jedna oprava zápočtové písemky (30 bodů).

Studenti kombinované formy musí vypracovat projekt, který splňuje stanovené formální a obsahové požadavky.


Zkouška:
Má písemnou a ústní část. Z písemné části lze získat maximálně 30 bodů. Minimální počet bodů pro postup k ústní části je 18. Body získané z písemné části (u studentů prezenční formy v součtu s body získanými při zápočtu) se zohledňují ve výsledném hodnocení zkoušky. U ústní části si student losuje otázku, další otázku mu pokládá zkoušející.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FRANC, A. -- SLANÝ, A. Hospodářská politika. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 312 s.

Doporučená:
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. a kol. Economic policy: theory and practice. Oxford University Press, 2010. 709 s. ISBN 978-0-19-532273-6.
DUŠKOVÁ, J. Hospodářská politika I: úvodní kurz. 1. vyd. 136 s. ISBN 978-80-7375-747-2.
KLIKOVÁ, C. -- KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2012. 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.
KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4.
SLANÝ, A. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H. Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3.
TOMEŠ, Z. a kol. Hospodářská politika: 1900-2007. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 23. 9. 2019.

Typ výstupu: