Sylabus předmětu MDF - Modifikace dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MDF
Název předmětu česky:
Modifikace dřeva
Název předmětu anglicky:
Wood Modification
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Modifikace dřeva (MFD) se zabývá trvalou nebo přechodnou úpravou vlastností dřeva pomocí vnějších vlivů. Student si má rozšířit poznatky z problematiky ovlivňování vlastností dřeva chemickými látkami, fyzikálními silami a biologickými vlivy. V průběhu výuky se na konkrétních příkladech seznamuje s vybranými procesy, zařízeními a s modifikovanými materiály na bázi nativního dřeva a s výzkumem a vývojem v dané oblasti. V praktické části výuky se na konkrétních materiálech zaměřuje na postupy ověřování fyzikálních a mechanických vlastností a na analýzu změn ve struktuře dřeva. Je schopen se aktivně podílet v oblasti výzkumu a vývoje a dokáže kvalifikovaně popsat procesy i změny vlastností, vycházející z parametrů procesu výroby. Dokáže aktivně hledat a navrhovat praktické použití "tradičních" i nově vyvinutých modifikovaných materiálů na bázi masivního dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky modifikace dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
2.
Plastifikace dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
3.Ohýbání dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
4.
Barevná úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
5.Lisování dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
6.Trvale tvárné dřevo (dotace 2/2) (dotace 2/2)
7.
Úprava dřeva pryskyřicemi, oleji a cukry (dotace 2/2) (dotace 2/2)
8.
Chemická úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
9.
Tepelná úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
10.
Mikrovlnná úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
11.
Plazmatická úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
12.Biologická úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
13.
Šlechtění lesa a genetická úprava vlastností dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
14.Posuzování účinnosti modifikace dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h0 h
cvičení
28 h0 h
seminář0 h16 h
konzultace
0 h
26 h
příprava na zkoušku
42 h
42 h
příprava na průběžné hodnocení8 h0 h
příprava na průběžný test
8 h
30 h
příprava prezentace8 h0 h
zpracování seminární práce
18 h
26 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhájená semestrální práce, odevzdaná seminární práce, úspěšný test (60% úspěšnost), zapsaný zápočet, ústní zkouška (los ze 14 hlavních oblastí).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DEJMAL, A. Základy hydrotermické úpravy a ochrany dřeva.
KAFKA, E. Dřevařská příručka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1989. 986 s. ISBN 80-03-00009-2.
HILL, C A S. Wood modification : chemical, thermal and other processes. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2006. 239 s. Wiley series in renewable resources. ISBN 978-0-470-02172-9.
KOLLMANN, F. Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. 2. vyd. Berlin: Springer-Verlag, 1951. 1050 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: