Sylabus predmetu FZK - Fyzika (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FZK
Název v jazyce výuky: Fyzika
Název česky: Fyzika
Název anglicky: Physics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a ne Fyzika
 
Zaměření předmětu:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.Základní fyzikální veličiny, soustava fyzikálních jednotek, možnosti rozměrové analýzy.Základy vektorového počtu.Vybrané problémy kinematiky hmotného bodu. (dotace 2/2)
 
a.Přímočarý pohyb
b.Rovinný pohyb
c.Složený pohyb

2.Dynamika hmotného bodu. Soustava hmotných bodů. (dotace 2/2)
 
a.Newtonovy pohybové zákony
b.Ráz těles
c.Hmotný střed a těžiště

3.Základy mechaniky tuhého tělesa.Úvod do mechaniky deformovatelných těles. (dotace 2/2)
 
a.Momenty setrvačnosti
b.Pohybové rovnice tuhého tělesa
c.Elastická deformace

4.Úvod do mechaniky tekutin. Základy hydrostatiky a hydrodynamiky. (dotace 2/2)
 
a.Eulerova rovnice hydrostatiky
b.Bernouliova rovnice

5.Viskozita. Základní druhy reálných tekutin. (dotace 2/2)
 
a.Viskozita kapalin a plynů
b.Ne Newtonovské kapaliny
c.Navier Stokesovy rovnice

6.Definice teploty a tepla. Základy tepelných pohybů. Měrné tepelné kapacity. (dotace 2/2)
 
a.První, druhá a třetí věta termodynamická
b.Termodynamické procesy
c.Kalorimetrická rovnice

7.Termodynamika ideálního plynu. Stavová rovnice plynu. Měrné tepelné kapacity. (dotace 2/2)
 
a.Měrné tepelné kapacity při konstantním tlaku, objemu a fázové změně
b.Účinnost tepelných strojů

8.Elektrostatické pole. Potenciál a intenzita. Kondenzátory. Základní pojmy z teorie dielektrik. (dotace 2/2)
 
a.Coulombův zákon
b.Elektrický dipól
c.Polarizace látek

9.Pole ustáleného elektrického proudu. Ohmův zákon. (dotace 2/2)
 
a.Elektrická intenzita a elektrické napětí
b.Výboj kondenzátoru

10.Elektrický odpor - odporové tenzometry. Některé základní elektrické obvody. (dotace 2/2)
 
a.Ohmův zákon
b.Kirchhoffovy zákony
c.Supravodiče

11.Magnetické pole. Silové působení. Pohyb elektrického náboje v magnetickém poli. Základní typy magnetik. (dotace 2/2)
 
a.Biot Savartův zákon
b.Hallův jev
c.Magnetický dipól
d.Faradayův indukční zákon

12.Elektromagnetické pole. Základní charakteristiky. Základní typy elektromagnetických vln. Šíření elektromagnetických vln v různých prostředích. (dotace 2/2)
 
a.Maxwellovy rovnice
b.Komplexní permitivita
c.Mikrovlnný ohřev

13.Optika a záření. Základní pojmy, Odraz a lom světla. Disperze a polarizace. Geometrická optika. (dotace 2/2)
 
a.Zákon odrazu a Snellův zákon
b.Index lomu světla, absolutní a relativní
c.Radiometrické a fotometrické veličiny,
d.Kulové (sférické) zrcadlo, optická mohutnost čočky

14.Moderní fyzika. (dotace 2/2)
 
a.Pokusy vedoucí ke speciální teorii relativity
b.4 postuláty speciální teorie relativity

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h50 h
     příprava na průběžný test0 h28 h
     zpracování protokolů28 h0 h
     zpracování seminární práce0 h22 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na laboratorních cvičeních, odevzdání protokolů. Ústní zkouška v rozsahu 30 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J.Fyzika: vybrané částiBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-533-1
ZHALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P.Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyzikyBrnoVUTIUM ;200080-214-1868-0
ZFILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I.Animated Physical Principles of Mechanical Engineering978-80-552-0662-2
ZKUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I.Fyzikální praktikumBrnoMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-335-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: