Sylabus předmětu RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRMIEA
Název předmětu česky:
Mikroekonomie v AJ
Název předmětu anglicky:
Microeconomics in English
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.Ekonomie a mikroekonomie
b.Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekonomii

2.
Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.
Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.
Poptávka a jej determinanty

3.
Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.
Technológie a produkce
b.
Náklady
c.
Nabídka a jej determinanty

4.
Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.
Dokonala konkurence
b.
Monopol
c.
Monopolistická konkurence
d.
Oligopol

5.
Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.
Trh práce
c.
Trh kapitálu
d.
Trh s půdou

6.
Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.
Efektívnost ve výrobě
b.
Efektívnost ve směně
c.
Maximalizace blahobytu

7.
Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.
Tržní selhání
b.
Základní formy státní ingerence

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení28 h0 h
příprava na zkoušku
72 h
80 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
43 h
příprava na průběžný test
30 h
25 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost problematiky v rozsahu daném sylabem předmětu, která se skládá ze tří otevřených otázek. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje dosažení alespoň 60% úspěšnosti tohoto testu. V případě, že je v písemném testu student hodnocen v rozpětí 50-59,9%, má možnost zúčastnit se ústní části zkoušky.

První podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu. Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečného zápočtového testu (minimální hodnocení 50%) a minimálně 80% účasti na cvičeních. Zápočtový test sestává ze 4 příkladů, které odpovídají obsahové náplní cvičení.

Účast na přednáškách je povinná, alespoň 80% účast na přednáškách je druhou podmínkou účasti na zkoušce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PARKIN, M. Microeconomics. 6. vyd. Boston: Addison Wesley, 501 s. ISBN 0-321-21071-9.
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. New York: McGraw-Hill, 1991. 26 s. ISBN 0-07-021870-6.

Doporučená:
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: