Sylabus předmětu RRMIE - Mikroekonomie (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMIE
Název předmětu česky:
Mikroekonomie
Název předmětu anglicky:
Microeconomics
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Eva Kapráľová, PhD. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Mikroekonomie v AJ a ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do Mikroekonomie (dotace 2/2)
 
a.
Ekonomie a mikroekonomie
b.
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.
Základní koncepty v mikroekomii

2.
Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.
Trh práce
c.
Trh kapitálu a rozdělování důchodů
d.
Trh s půdou
e.Regionální aspekty trhu s výrobními faktory

3.
Interakce trhů (dotace 4/0)
 
a.
Všeobecná rovnováha
b.Tržní selhání
c.Interakce trhů na regionální a národní úrovni

4.
Trh výrobků a služeb (dotace 10/18)
 
a.
Chování spotřebitelských subjektů, odvození poptávky
b.Chování firem, odvození nabídky
c.Tržní rovnováha a organizace trhu -- dokonalá a nedokonalá konkurence
d.
Regionální aspekty trhu s výrobky a službami

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku
84 h
příprava na průběžné hodnocení22 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost problematiky v rozsahu daném sylabem předmětu, která se skládá ze tří otevřených otázek. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje dosažení alespoň 60% úspěšnosti tohoto testu. V případě, že je v písemném testu student hodnocen v rozpětí 50-59,9%, má možnost zúčastnit se ústní části zkoušky.

První podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu. Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečného zápočtového testu (minimální hodnocení 50%) a minimálně 80% účasti na cvičeních. Zápočtový test sestává ze 4 příkladů, které odpovídají obsahové náplní cvičení.

Účast na přednáškách je povinná, alespoň 80% účast na přednáškách je druhou podmínkou účasti na zkoušce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PARKIN, M. Microeconomics. Pearson, 2016. 528 s. ISBN 978-1-292-09463-2.
MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. 275 s. ISBN 978-80-86175-70-6.

Doporučená:
JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 359 s. Expert. ISBN 978-80-247-3259-6.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. 156 s. ISBN 80-210-3478-5.
ŠEVELA, M. Mikroekonomie I: (úvodní kurz). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 154 s. ISBN 978-80-7375-494-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: