Sylabus predmetu DIS - Diplomní seminář (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DIS
Název v jazyce výuky: Diplomní seminář, Masters Thesis Seminar
Název česky: Diplomní seminář
Název anglicky: Masters Thesis Seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, etapa A 2/0, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (přednášející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dennis Nchor, MSc., Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Tuzová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška a ne Systémové inženýrství a ne nyní Systémové inženýrství
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s hlavními zásadami tvorby závěrečné -- diplomové práce a poskytnout praktická doporučení týkající se volby tématu, metodického postupu řešení, práce s literaturou, dodržení formálních náležitostí. Studenti získají poznatky o vazbě tématu a obsahu diplomové práce na studovaný obor, znalosti o identifikaci zkoumaných vztahů a formulaci pracovních hypotéz, cílů práce a v souvislosti s tím identifikací vhodné metodiky včetně identifikace zkoumaného vzorku. Studenti budou dále seznámeni s doporučeným postupem při identifikaci tématu diplomové práce s ohledem na požadavek prokázání současného stavu poznání dané problematiky (knihovní a on-line zdroje publikací, databáze) a v souvislosti s tím nutnosti prokázat jakým způsobem ve své práci posunuli znalosti o dané problematice. Součástí semináře bude také blok věnovaný problematice citací a využití statistických a ekonometrických metod při zpracování empirických dat a ověřování pracovních hypotéz. Konečným cílem semináře je zvýšení obsahové i formální úrovně diplomových prací zpracovávaných na PEF MZLU v Brně.
 
Obsah předmětu:
1.Význam závěrečné práce v rámci studia na VŠ, výběr tématu práce (dotace 4/0)
 
a.Kvalitativní rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací - diplomová práce jako forma vědeckého sdělení;
b.Doporučená struktura práce;
c.Zásady tvorby diplomové práce;
d.Doporučený harmonogram řešení;

2.Metodické principy vědecké práce a tvorby vědeckého sdělení vědeckého sdělení. (dotace 2/0)
 
a.Identifikace zkoumaných vztahů;
b.Formulace hlavních a dílčích cílů práce v logické návaznosti;
c.Příklady vhodně a nevhodně formulovaných hypotéz a pomocných výzkumných otázek;

3.Zásady práce s literaturou při tvorbě vědeckého sdělení . (dotace 4/0)
 
a.Principy práce s literaturou a tvorby rešerší;
b.Systémy odkazování a citování použitých zdrojů, citace literárních a jiných pramenů dle norem ČSN;

4.Formální požadavky na závěrečnou podobu diplomové práce (dotace 4/0)
 
a.Hlavní typografické zásady;
b.Příprava podkladů pro prezentaci práce před zkušební komisí;

5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen samostatně vyřešit zadaný výzkumný úkol a napsat o řešení výzkumnou práci
-Student je schopen stanovit cíl práce a vhodné metody
-Student umí správně strukturovat rozsáhlejší vědecký text
-Student získá znalosti o procesu tvorby vědeckých textů

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     konzultace2 h12 h
Samostudium
     zpracování projektů40 h44 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání diplomové práce. Vedoucí diplomové práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.
Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se lhůty pro získání malého zápočtu posouvají v závislosti na individuální domluvě s vedoucím práce a vedoucím ústavu na základě harmonogramu přijímající zahraniční instituce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRYBIČKA, J.Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací
ZHUBÍK, S.Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědáchČeské BudějoviceJihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta200680-7040-842-1
ZBAILEY, S.Academic writing: a handbook for international studentsLondonRoutledge20060-415-38419-2
ZScience research writingLondonImperial College Press978-1-84816-309-6
ZThe essentials of academic writingNew YorkHoughton Mifflin Co.0-618-21599-9
DDISMAN, M.Jak se vyrábí sociologická znalostKarolinum200680-246-0139-7
DHENDL, J.Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikacePrahaPortál200580-7367-040-2
DKRČÁL, M. -- FARKAŠOVÁ, B.Projekt Bibliografické citace
DDle tématu a doporučení vedoucího práce.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 12. 2019.

Typ výstupu: