Sylabus předmětu PAS - Programy a strategie regionálního rozvoje (FRRMS - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PAS
Název předmětu česky:
Programy a strategie regionálního rozvoje
Název předmětu anglicky:
Programmes and Strategy of Regional Development
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Programy a strategie regionálního rozvoje v AJStátní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na aplikaci principu programování v oblasti financování veřejných potřeb - služeb a investic. Předmět aplikuje obecné poznatky strategického plánování a řízení na veřejný sektor. Součástí je analýza a oponentura vybraných částí oborových a regionálních/místních strategií, programů a akčních plánů, s následnou formulací vlastních tezí uvedených typů dokumentů.
 
Obsah předmětu:
1.Metodologie regionálního rozvoje, regionální analýza (dotace 2/0)
2.
Strategie ve veřejném sektoru (dotace 2/0)
3.
Princip programování a jeho aplikace (dotace 2/0)
4.
Programy a akční plány jako nástroje návrhové části veřejných strategií (dotace 4/2)
5.
Fáze a procesy programového cyklu (dotace 2/4)
 
a.Programování, partnerství, cyklus a zpracování programu

6.Analytická a návrhová část strategických dokumentů. SWOT analýza jako přechodový nástroj (dotace 6/4)
 
a.
Analytické nástroje strategie -- soubor socio-ekonomické analýzy, stakeholder analýza, SWOT analýza
b.
Návrhové nástroje -- formulace strategie, identifikace stromu strategických cílu, priorit, opatření

7.
Financování strategií a veřejných výdajových programů (dotace 4/0)
 
a.
Institucionální a programové financování

8.
Monitorování, hodnocení a evaluace strategií a programů (dotace 6/4)
 
a.
Principy hodnocení a evaluace (ex-ante, interim, ex-post), Indikátory socio-ekonomických dopadů strategií a programů, SEA

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
20 h
seminář14 h0 h
konzultace
10 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
7 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
75 h
příprava na průběžný test
21 h0 h
příprava prezentace
20 h
15 h
zpracování seminární práce0 h
30 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jeden písemný test v rozsahu 60 min. Student musí získat minimálně 60 %.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETRŮJ, M. Programy a strategie v regionálním rozvoji: studijní opora. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 130 s. ISBN 978-80-7375-749-6.

Doporučená:
LACINA, L. Základní kurz pro strategické plánování a řízení veřejných projektů. Praha: Úřad vlády ČR, 2004. 155 s. ISBN 80-86734-24-2.
OCHRANA, F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 80-86119-71-8.
PEKOVÁ, J. -- PILNÝ, J. -- JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. vyd. Praha: ASPI, 2005. 555 s. ISBN 80-7357-052-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 20. 11. 2019.

Typ výstupu: