Sylabus predmetu EVPA - Environmentální výchova (ICV - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EVPA
Název v jazyce výuky: Environmentální výchova
Název česky: Environmentální výchova
Název anglicky: Environmental Education
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se současnými přístupy k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO), informovat je o postavení EVVO v RVP/ŠVP, přiblížit didaktické prostředky i specifika výuky Základů péče o životní prostředí, resp. výuky předmětů typu Environmentální praktikum
 
Obsah předmětu:
1.Vývoj české ekopedagogiky, různá pojetí a směry EVVO; cíle a prostředky environmentální výchovy, aktuální právní zakotvení EVVO v ČR; etické zřetele environmentální výchovy; (dotace 2/2)
2.Metodická specifika výuky základů ekologie, environmentalistiky a udržitelného rozvoje (dotace 2/2)
3.Klíčové kompetence a didaktická doporučení pro environmentální vzdělávání; (dotace 2/2)
4.Projektová výuka, (eko)hra a pracovní listy jako prostředky EVVO; (dotace 2/2)
5.Komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů v EVVO, učebnice ekologie a environmentalistiky, využívání zdrojů informací a učebních pomůcek; evaluace a autoevaluace v environmentálním vzdělávání; (dotace 2/2)
6.Právo na informace o životním prostředí, Místní Agenda 21, role neziskových organizací v environmentální osvětě; (dotace 2/2)
7.Role školního koordinátora EVVO, další vzdělávání pedagogů v EVVO; průřezové téma Environmentální výchova v RVP pro střední školy, postavení EVVO ve školním vzdělávacím programu, možnosti a prostředky uplatňování EVVO ve výuce na ZŠ a SŠ. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Pedagogická: podporuje rozvoj individuálních kvalit studentů
-Speciální: chrání životní prostředí
-Speciální: řeší environmentální problémy zaměřené na konkrétní ekologické situace

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení0 h14 h
     příprava na průběžný test14 h14 h
     příprava prezentace10 h14 h
     zpracování projektů12 h0 h
     zpracování seminární práce20 h32 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - Individuální seminární práce v rozsahu 5 normostran a její veřejná prezentace
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGORE, A.Země na misce vah: Ekologie a lidský duchPrahaArgo200080-7203-310-7
ZJENÍKOVÁ, K. -- JENÍK, J.Globální oteplování: [úvod do studia změn klimatu a prostředí]PrahaAcademia199880-200-0636-2
ZNebezpečí oteplování Země: Zpráva GreenpeacePrahaAcademia199280-200-0452-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 6. 2019.

Typ výstupu: