Sylabus predmetu CSZT - Části strojů (ICV - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CSZT
Název v jazyce výuky: Části strojů
Název česky: Části strojů
Název anglicky: Machine Parts
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty základům dimenzování strojních součástí a vytvořit u nich schopnost aplikace již dříve získaných teoretických poznatků při určování rozměrů a tvarů součástí. Naučit posluchače realizovat technický nápad formou technické dokumentace. K těmto účelům získat potřebné znalosti a dovednosti v používání výpočetní techniky.
Absolvent kurzu získá pokročilé znalosti v oboru strojírenství a konstrukce strojů teoretického i faktického, pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí předmětu a orientaci v řešení konstrukčních problémů. Je schopen tuto oblast samostatně řešit.
 
Obsah předmětu:
1.Dimenzování (dotace 14/28)
 
a.namáhání součástí
b.součinitel bezpečnosti
c.přenos momentu

2.části strojů (dotace 14/28)
 
a.opotřebení součástí
b.životnost a bezpečnost
c.převody

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat namáhání součásti a aplikaci materiálu.
-Dovednost integrovat mezioborové poznatky
-Posouzení poruch a poškození předmětných strojů a strojních zařízení
-Posouzení provozní bezpečnosti předmětných strojů a strojních zařízení
-Posouzení technického stavu předmětných strojů a strojních zařízení
-Řešit problematiku životnosti strojů.
-Schopnost navrhnout a zobrazit strojní součást
-Schopnost posoudit příčiny poruchy stroje (strojní součásti) z pohledu technologie výroby
-Schopnost realizovat technický nápad formou projektu (technické dokumentace včetně výkresů)
-Student zná základy technického kreslení
-Znalost konstrukce funkčních částí ústrojí pro přenos hnací síly
-• Znalost všeobecného přehledu o strojírenských materiálech

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h28 h
     cvičení28 h28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h28 h
     příprava na průběžné hodnocení16 h16 h
     zpracování seminární práce40 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - test (66%-ní znalost problematiky) + odevzdání projektu
zkouška - písemná (výpočet příkladů) + ústní (33%)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMISCHKE, C. -- BUDYNAS, R. -- SHIGLEY, J.Konstruování strojních součástíBrnoVUTIUM2010978-80-214-2629-0
ZVÁVRA, P. -- KŘÍŽ, R.Strojírenská příručkaPrahaScientia199580-85827-58-1
ZBOHÁČEK, F.Části a mechanismy strojů I., II., IIIBrnoVUT Brno1998

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 5. 2019.

Typ výstupu: