Sylabus předmětu FMEI - Facility management (ICV - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FMEI
Název v jazyce výuky: Facility management
Název česky: Facility management
Název anglicky: Facility management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií, principy a také s aplikací facility managementu jako jednoho z manažerských nástrojů uplatňovaných v praxi při řízení podpůrných činností v rámci podniků. Absolvent bude schopen se orientovat v dané problematice a bude schopen aplikovat integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Facility management (FM) jako součást moderního managementu. (dotace 4/4)
 
a.Facility management a nové aktivity v podnikové praxi.
b.Komplexní systém Facility managementu jako jeden z předpokladů zvyšování výkonnosti podniku.
c.Facility management jeho zavádění v rámci malých a středních podniků.
d.Outsourcing - oblast podpůrných činností.
e.Benchmarkingové studie a balanced scorecard ve Facility managementu.
f.Funkce Facility managera v rámci řízení podniku; facility manager a metody ekonomického rozhodování; facility manager a vdělávání.

2.Facility management a legislativa. (dotace 4/4)
 
a.Facility management a nejdůležitější zákonná legislativa.
b.Facility management a ČSN EN 15221

3.Vybrané činnosti facility managementu. (dotace 4/4)
 
a.Zavádění principů manažerského řízení do podpůrných činností.
b.Zdroje "3P" a podpůrné procesy (pracovníci, prostory, procesy).
c.Nástroje a opatření Facility managementu.
d.Facility management a uspořádání pracoviště.
e.Facility management a developerské projekty.
f.Význam správy a údržby majetku.
g.Administrativní - kancelářské služby.
h.Facility management a integrovaný management.
i.Prostorový management ve facility managementu.
j.Energetický management ve facility managementu.
k.Managemet jakosti a Facility management.

4.Krizový management, analýza a hodnocení rizik ve Facility managementu. (dotace 4/4)
 
a.Povinnosti v prevenci rizik.
b.Identifikace nebezpečí a ohrožení.
c.Posouzení požadavků závazné legislativy.
d.Minimalizace rizik, matice rizika, posouzení bezpečnosti systému a rizik.
e.Systém řízení rizik při poskytování služeb Facility managementu.

5.Facility management a informační technologie. (dotace 2/2)
 
a.Informační systémy facility managementu.
b.Vliv informačních systémů na řízení Facility managementu podniku.

6.Stavební konstrukce a materiály. (dotace 4/4)
 
a.Členění stavebních konstrukcí.
b.Nosné konstrukce.
c.Nenosné konstrukce.

7.Technická zařízení budov (dotace 6/6)
 
a.Kanalizace a vodovody.
b.Plynovody.
c.Elektrorozvody.
d.Vytápění.
e.Větrání a vzduchotechnika.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost rozhodovat
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aplikace integrovaného řízení
-Schopnost identifikovat metodologické aspekty tvůrčího myšlení
-Schopnost komunikovat s pracovním týmem
-Schopnost uplatňovat manažerské nástroje v praxi
-Znalost principů aplikace facility managementu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h8 h
     cvičení28 h8 h
     konzultace4 h4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h60 h
     příprava na průběžný test20 h40 h
     zpracování seminární práce20 h20 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních. Další podmínkou je odevzdaný projekt a úspěšně napsaný test.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou obhajoby projektu. Poté co student úspěšně složí obhajobu alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z ústní části a obhajoby projektu v poměru 60:40.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVYSKOČIL, V. a kol.Facility management a public private partnershipPrahaProfesional publishing2007978-80-86946-34-4
ZVYSKOČIL, V K. -- ŠTRUP, O.Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů: (facility management)PrahaProfessional Publishing200380-86419-45-2
ZFACILITY MANAGEMENT významná opora řízení v době recese
DSOMOROVÁ, V.Facility management – metóda efektivného spravovania budovBratislavaSTU2006
DVYSKOČIL, V.FM – případové studiePrahaProfessional publishing2007

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2019.

Typ výstupu: