Sylabus předmětu FMEI - Facility management (ICV - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FMEI
Název předmětu česky:
Facility management
Název předmětu anglicky:
Facility management
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií, principy a také s aplikací facility managementu jako jednoho z manažerských nástrojů uplatňovaných v praxi při řízení podpůrných činností v rámci podniků. Absolvent bude schopen se orientovat v dané problematice a bude schopen aplikovat integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Facility management (FM) jako součást moderního managementu. (dotace 4/4)
 
a.
Facility management a nové aktivity v podnikové praxi.
b.
Komplexní systém Facility managementu jako jeden z předpokladů zvyšování výkonnosti podniku.
c.
Facility management jeho zavádění v rámci malých a středních podniků.
d.Outsourcing - oblast podpůrných činností.
e.
Benchmarkingové studie a balanced scorecard ve Facility managementu.
f.
Funkce Facility managera v rámci řízení podniku; facility manager a metody ekonomického rozhodování; facility manager a vdělávání.

2.
Facility management a legislativa. (dotace 4/4)
 
a.
Facility management a nejdůležitější zákonná legislativa.
b.
Facility management a ČSN EN 15221

3.
Vybrané činnosti facility managementu. (dotace 4/4)
 
a.Zavádění principů manažerského řízení do podpůrných činností.
b.Zdroje "3P" a podpůrné procesy (pracovníci, prostory, procesy).
c.
Nástroje a opatření Facility managementu.
d.
Facility management a uspořádání pracoviště.
e.
Facility management a developerské projekty.
f.
Význam správy a údržby majetku.
g.
Administrativní - kancelářské služby.
h.Facility management a integrovaný management.
i.Prostorový management ve facility managementu.
j.Energetický management ve facility managementu.
k.
Managemet jakosti a Facility management.

4.
Krizový management, analýza a hodnocení rizik ve Facility managementu. (dotace 4/4)
 
a.
Povinnosti v prevenci rizik.
b.
Identifikace nebezpečí a ohrožení.
c.
Posouzení požadavků závazné legislativy.
d.
Minimalizace rizik, matice rizika, posouzení bezpečnosti systému a rizik.
e.
Systém řízení rizik při poskytování služeb Facility managementu.

5.
Facility management a informační technologie. (dotace 2/2)
 
a.
Informační systémy facility managementu.
b.
Vliv informačních systémů na řízení Facility managementu podniku.

6.Stavební konstrukce a materiály. (dotace 4/4)
 
a.
Členění stavebních konstrukcí.
b.Nosné konstrukce.
c.
Nenosné konstrukce.

7.Technická zařízení budov (dotace 6/6)
 
a.
Kanalizace a vodovody.
b.
Plynovody.
c.Elektrorozvody.
d.
Vytápění.
e.
Větrání a vzduchotechnika.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h8 h
cvičení
28 h
8 h
konzultace
4 h4 h
příprava na zkoušku
40 h
60 h
příprava na průběžný test20 h40 h
zpracování seminární práce
20 h20 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou zápočtu a zkoušky z tématických okruhů, které byly probírány v průběhu semestru. Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 75% účast na cvičeních. Další podmínkou je odevzdaný projekt a úspěšně napsaný test.
Předmět je ukončen zkouškou, která má dvě části. První písemná část je formou obhajoby projektu. Poté co student úspěšně složí obhajobu alespoň na 60 %, pokračuje ústní zkouškou. Následuje rozprava se zkoušejícím o konkrétním tématický okruhu, který byl v průběhu semestru probírán.
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vylosuje tématický okruh. Poté má čas na přípravu. Po úspěšném složení zkoušky je mu známka zapsána do indexu / UISu. Výsledná známka ze zkoušky se skládá ze známek z ústní části a obhajoby projektu v poměru 60:40.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VYSKOČIL, V. a kol. Facility management a public private partnership. Praha: Profesional publishing, 2007. 262 s. 1.vyd. ISBN 978-80-86946-34-4.
VYSKOČIL, V K. -- ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů: (facility management). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 288 s. ISBN 80-86419-45-2.
FACILITY MANAGEMENT významná opora řízení v době recese. 2009, Praha.

Doporučená:
SOMOROVÁ, V. Facility management – metóda efektivného spravovania budov. Bratislava: STU, 2006.
VYSKOČIL, V. FM – případové studie. Praha: Professional publishing, 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2019.

Typ výstupu: