Sylabus predmetu VSMT - Vysokoškolská matematika (ICV - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VSMT
Název v jazyce výuky: Vysokoškolská matematika
Název česky: Vysokoškolská matematika
Název anglicky: University-level Mathematics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Dosažení úrovně matematických znalostí, dovedností a logického uvažování, potřebných k popisu a řešení modelů reálných situací. Studenti získají matematické znalosti z lineární algenry, diferenciálního a integrálního počtu a dalších disciplín, nezbytné pro schopnost aplikací v odborných předmětech a pro samostatné získávání nových poznatků studiem odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.Diferenciální počet (dotace 10/10)
 
a.Funkce, graf, vlastnosti funkce
b.Limita a spojitost funkce
c.Derivace funkce
d.Užití derivace při při vyšetřování průběhu funkce

2.Integrální počet (dotace 8/8)
 
a.Neurčitý integrál
b.Určitý integrál a jeho aplikace
c.Nevlastní integrál

3.Lineární algebra (dotace 4/4)
 
a.Vektory, lineární závislost a nezávislost
b.Matice a determinanty
c.Soustavy lineárních rovnic

4.Základy numerických metod (dotace 4/4)
 
a.Aproximace funkce - metoda nejmenších čtverců a Lagrangeův interpolační polynom
b.Řešení algebraických rovnic - metoda půlení

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost abstraktního a exaktního myšlení při studiu matematických pojmů a vztahů
-Schopnost kritického vyhodnocování, srozumitelné a věcné argumentace při řešení matematických problémů
-Schopnost používat nástroje matematické analýzy ke zjištění míry změny proměnných veličin na celkové změně
-Schopnost řešení základních optimalizačních úloh
-Znalost základního matematického aparátu potřebného pro vytváření matematických modelů reálných situací

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h21 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h56 h
     příprava na průběžný test34 h43 h
     zpracování projektů38 h48 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Úspěšné splnění dvou testů sloužících k prověření průběžného studia.
Předmět je ukončený písemnou zkouškou. Pro účast na zkoušce je nutné získat zápočet. Ke složení zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 41 bodů (ze 100 možných) ze tří dílčích částí (teorie, test, příklady), které zkoušková písemná práce obsahuje.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNAVRÁTIL, M.Matematika I. (pro distanční studium vysokých škol)OstravaKEY Publishing s.r.o., Nádražní 733, Ostrava, 702 002009978-80-87071-82-3
ZNAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L.Matematika pro AF, ZF a FRRMS (2.část)
ZNAVRÁTIL, M. -- STARÁ, L.Matematika pro AF, ZF a FRRMS
DRÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L.Základy vyšší matematikyBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-315-32
DCalculus with analytic geometryNew YorkMcGraw-Hill19960-07-057642-4
DRADOVÁ, J. -- DVOŘÁK, P. -- MÁLEK, J.Finanční matematika pro každéhoPrahaGrada2009978-80-247-3291-6
DMOUČKA, J. -- RÁDL, P.Matematika pro studenty ekonomiePrahaGrada2010978-80-247-3260-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2019.

Typ výstupu: