Sylabus předmětu OJAT - Odborný jazyk AJ (ICV - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OJAT
Název předmětu česky: Odborný jazyk AJ
Název předmětu anglicky:
Professional language EN
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Lea Hasíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (garant)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalování ve všech dovednostech, hlavně v oblasti komunikativní - porozumění a schopnost reagovat v angličtině. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním těžištěm v prohloubení jazykových dovedností a kompetencí - především strategické, pragmatické a produktivní.
 
Obsah předmětu:
1.
Analýza studijního programu TZP (dotace 3/3)
 
a.prezentace Mendelu
b.
porovnání studijních programů v rámci Univerzit EU
c.Dotazníkové šetření

2.
Volba povolání, Mzdy a platy, Prognozování a Plánování (dotace 3/3)
 
a.analýza odborného textu
b.analýza poslechu pro hlavní a specifickou informaci
c.
rozvoj jazykových dovedností

3.
Podnikání jako ekonomická činnost, Podnik jako ekonomický subjekt (dotace 3/3)
 
a.analýza odborného textu
b.
analýza poslechu pro hlavní a specifickou informaci
c.
rozvoj jazykových dovedností

4.Řízení výrobku, Obchodní portfoliová matice, Výrobkově tržní matice růstu (dotace 3/3)
 
a.
analýza četby
b.analýza autentického poslechu
c.
rozvoj jazykových dovedností

5.
Distribuční strategie, Vertikální integrace, Horizontální integrace (dotace 3/3)
 
a.
analýza četby
b.
analýza autentického poslechu
c.
rozvoj jazykových dovedností

6.
Finanční řízení, Pomocné ukazatele, Finanční výkony (dotace 3/3)
 
a.
analýza četby
b.
analýza poslechu
c.
rozvoj jazykových dovedností

7.
Segmentace cílových trhů, Zdroje údajů (dotace 3/3)
 
a.analýza četby
b.
analýza poslechu
c.
rozvoj jazykových dovedností

8.Kontinuální průzkum, Motivační půzkum, Proces rozhodování (dotace 3/3)
 
a.
recyklace slovní zásoby

9.
Chování zákazníků, Třídění zákazníků, Analýza prostředí (dotace 2/2)
 
a.Opakování

10.
Finální projekt (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
10 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
4 h
14 h
příprava na průběžný test
4 h
10 h
zpracování projektů
10 h
20 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - požadované znalosti v rozsahu probrané látky.
Studenti budou psát v průběhu semestru 3 testy.
Účast v testech je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Listening extra: a resource book of multi-level skills activities. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 136 s. ISBN 0-521-75461-5.
Writing extra: a resource book of multi-level skills activities. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 128 s. ISBN 0-521-53287-6.
GAMMIDGE, M. Speaking extra: a resource book of multi-level skills activities. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 127 s. Cambridge copy collection. ISBN 978-0-521-75464-4.
BARTŮŇKOVÁ, L. Would the Implementation of IFRS for SMEs Influence Financial Statements of Czech Businesses?.  [CD-ROM]. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. ISBN 978-80-7157-743-0.
15th International Conference on MATHEMATICS and COMPUTERS in BUSINESS and ECONOMICS (MCBE '14). 2014, Cambridge, MA, USA.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 27. 5. 2019.

Typ výstupu: