Sylabus predmetu MT2 - Matematika II (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MT2
Název v jazyce výuky: Matematika II
Název česky: Matematika II
Název anglicky: Mathematics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Petr Rádl (cvičící, tutor, zkoušející)
RNDr. Dana Říhová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: Matematika I
 
Zaměření předmětu:
Dosažení žádoucí úrovně matematických znalostí a dovedností
a logického uvažování. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k 
popisu a řešení modelu reálných situací.
 
Obsah předmětu:
1.Diferenciální počet funkcí dvou proměnných (dotace 9/9)
 
a.Funkce dvou proměnných
b.Definiční obor funkce dvou proměnných
c.Parciální derivace
d.Lokální, vázané a absolutní extrémy

2.Integrální počet (dotace 9/9)
 
a.Neurčitý integrál
b.Určitý integrál
c.Nevlastní integrál

3.Diferenciální rovnice (dotace 6/6)
 
a.Diferenciální rovnice 1. řádu
b.Diferenciální rovnice 2. řádu

4.Diferenční rovnice (dotace 4/4)
 
a.Posloupnosti
b.Diferenční rovnice

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen pomocí limity a integračních metod řešit nevlastní integrál
-Student je schopen pomocí základních integračních metod vypočítat neurčitý integrál.
-Student umí pomocí určitého integrálu vypočítat obsah rovinné plochy a objem rotačního tělesa.
-Student umí použít výpočet derivace funkce dvou proměnných pro určení její maximální a minimální hodnoty.
-Student umí řešit základní typy diferenčních rovnic 1. a 2. řádu.
-Student umí řešit základní typy obyčejných diferenciálních rovnic 1. a 2. řádu.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
     konzultace0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku46 h
     příprava na průběžné hodnocení56 h
     příprava na průběžný test10 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, docházka je považována za splněnou, pokud student absolvuje alespoň 9 cvičení (neúčast ve cvičení nelze omluvit ani nahradit). Ve cvičení je vyžadována aktivní účast (student má přehled o přednášeném učivu a zvládne spočítat základní příklady demonstrované na přednáškách).

Během semestru je nutné úspěšně absolvovat průběžný test, tj. získat alespoň 4 body z celkových možných 8 bodů. Na test je nutné přinést si kartu studenta, psací pomůcky a prázdné papíry formátu A4. Veškeré popsané papíry se odevzdávají, v opačném případě bude student ve zkušební zprávě hodnocen známkou F.

Pokud student splní docházku (pouze v případě prezenční formy) a úspěšně absolvuje průběžný test, je oprávněn přihlásit se ke zkoušce. V opačném případě obdrží výsledné hodnocení "nedostavil se".

Zkouška probíhá formou písemné práce a považuje se za úspěšnou, pokud je zisk alespoň 25 bodů z celkových možných 50 bodů. Jestliže student není u písemné práce úspěšný, je hodnocen známkou F. Pokud úspěšně absolvuje písemnou práci, je hodnocení předmětu dáno součtem získaných bodů z průběžného testu a zkouškové písemné práce:
[49; 58] bodů - A
[44; 49) bodů - B
[39; 44) bodů - C
[34; 39) bodů - D
[29; 34) bodů - E

K písemné práci si studenti přinesou pouze psací pomůcky a kartu studenta. Během písemné práce nelze používat vlastní papíry ani kalkulačku.


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení zadání testů a písemných prací, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity při ověřování znalostí bude považováno za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením F; F; F, případně zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Předmět není možné zapsat při zahraničním výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZRÁDL, P. -- MOUČKA, J.Matematika pro studenty ekonomie, 2., upravené a doplněné vydáníPrahaGrada2015978-80-247-5406-2
DBAUER, L. -- LIPOVSKÁ, H. -- MIKULÍK, M.Matematika v ekonomii a ekonomicePrahaGrada2015978-80-247-4419-3
DSYDSÆTER, K. -- HAMMOND, P J. -- STRØM, A.Essential mathematics for economic analysisHarlowPearson Education2012978-0-273-76068-9
DMAŘÍK, R.Diferenciální rovnice a autonomní systémyBrnoMZLU v Brně2009978-80-7375-334-4
DMUSILOVÁ, J. -- MUSILOVÁ, P.Matematika I: pro porozumění i praxi : netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematikyBrnoVUTIUM2009978-80-214-3631-2
DTHOMAS, G.Thomas' calculus. Thirteenth edition in SI units.BostonPearson2016978-1-292-08979-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2019.

Typ výstupu: