Sylabus předmětu UST - Úvod do staveb (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: UST
Název v jazyce výuky: Úvod do staveb
Název česky: Úvod do staveb
Název anglicky: Introduction into Building
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Orientace v legislativě platné v investiční výstavbě, oprávnění k projektové činnosti, postup od povolení stavby po její kolaudaci. Seznámit studenty s metodikou projektování pozemních staveb, se základními typologickými a provozně dispozičními požadavky. Obecně technické požadavky na výstavbu. Tvorba technické dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.Rozdělení a úkoly stavebnictví, modulová koordinace, úchylky a tolerance ve výstavbě, technická normalizace. (dotace 0/2)
2.Stavební zákon 183/2006 Sb. Vyhláška 360/1992 Sb. oprávnění k projektové a inženýrské činnosti. (dotace 0/2)
3.Vyhláška 268/2009 Sb.o obecných technických požadavcích na výstavbu s komentářem. Vyhláška 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. (dotace 0/2)
4.Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.). Památkové rezervace, zóny, ochranná pásma, soubory a objekty. (dotace 0/2)
5.Obecně technické požadavky na výstavbu: umisťování staveb, požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, životní prostředí, technické zařízení staveb a požadavky pro užívání staveb tělesně postiženými osobami. (dotace 0/2)
6.Člověk: jeho fyzické rozměry, plošné a prostorové nároky na uspořádání stavby. (dotace 0/2)
7.ČSN 734301 Obytné budovy. Základní typologické formy obytných budov. Osazení objektu do terénu, orientace ke světovým stranám, vztah k okolí, dispoziční řešení, variabilnost. (dotace 0/2)
8.Význam bydlení pro člověka, funkce bytu a činnosti v bytě, typologické tabulky a dispoziční vztahy. Funkční plochy zařizovacích předmětů a nábytku. (dotace 0/2)
9.Kreslení architektonického prostoru, stavebně technické a architektonické řešení stavby, perspektivní zobrazovaní, člověk a prostor, zeleň v objektu i v jeho okolí, grafické vyjádření materiálu. (dotace 0/2)
10.Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb. Průmyslové aktivity a průmyslové stavby ve venkovském prostoru. (dotace 0/2)
11.Charakteristika zemědělských výrobních staveb, urbanistické, architektonické a typologické principy řešení. (dotace 0/2)
12.Budovy pro přechodné ubytování. Budovy pro cestovní ruch a veřejné stravování. Budovy pro obchod. Budovy pro služby obyvatelstvu. Dopravní stavby. (dotace 0/2)
13.Administrativní budovy. Budovy pro kulturu. Stavby pro výchovu a vzdělávání. Stavby zdravotnické. Stavby pro sport a tělovýchovu. (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v odborné legislativě a předpisech
-Osvojit si základní názvosloví stavebních konstrukcí, základní konstrukční principy včetně vazby k materiálové základně.
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Znalost druhů materiálů, jejich vlastností a použití

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška0 h12 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace5 h17 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení21 h25 h
     zpracování protokolů30 h30 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- 80% účast na cvičení.
Vypracování jednoduchých úkolu v hodinách, posouzení vybraného objektu z hlediska požadavků obytné normy. Test z legislativy (75% správných odpovědí)..
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠTÍPEK, J. -- PAROUBEK, J.Administrativní budovyPrahaNakladatelství ČVUT200680-01-03539-5
ZŠTÍPEK, J. -- PAROUBEK, J.Stavby pro bydleníV PrazeNakladatelství ČVUT200680-01-03441-0
ZŠTÍPEK, J. a kol.Základy nauky o stavbáchPrahaČVUT, Fakulta architektury200080-01-02161-0
ZHANÁK, M.Pozemní stavitelství : cvičení IPrahaVydavatelství ČVUT200280-01-02130-0
ZStavební zákon a vyhlášky: technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, územní plánování, územní řízení, ohlašování staveb, stavební povolení, autorizovaní inspektoři, kolaudace, bezbariérové užívání staveb : autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2013OstravaSagit2013978-80-7208-979-6
ZZDAŘILOVÁ, R.Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavebPrahaInformační centrum ČKAIT :2011978-80-87438-17-6
ZPozemní stavitelství I.OstravaVŠB - Technická univerzita200580-248-0830-7
DNEFF, L. -- NEUFERT, P.Dobrý projekt – správná stavba: dům, byt, zahradaBratislavaJaga, 200580-8076-022-5
DNavrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studentyPrahaConsultinvest200080-901486-6-2
DDějiny stavitelství: Přehled vývoje architektury a stavebnictvíBrnoCERM200180-7204-215-7
DKOVAŘÍK, E. -- POSPÍŠIL, J. -- ŠTĚDRÝ, F.Průmyslové stavby I : Úvod do navrhování a územní problematikaPrahaČVUT1985
DZákon o státní památkové péči: komentářPrahaWolters Kluwer Česká republika2011978-80-7357-659-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: