Sylabus předmětu PRXNL - Předdiplomní praxe (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRXNL
Název předmětu česky:
Předdiplomní praxe
Název předmětu anglicky:
Practical Training
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je sběr a vyhodnocení dat pro zpracování diplomové práce.
 
Obsah předmětu:
1.sběr dat a metodika zpracování závěrrčné práce (dotace 20/20)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
laboratorní práce
20 h20 h
práce v terénu
20 h
20 h
konzultace10 h10 h
zpracování seminární práce
20 h
20 h
Celkem
70 h
70 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - zpracování metodiky práce, sběr dat a jejich vyhodnocení
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 117 s. ISBN 80-244-0458-3.
HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. 110 s. ISBN 80-7067-841-0.
KATUŠČÁK, D. -- DROBÍKOVÁ, B. -- PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: