Sylabus předmětu MTRP - Mikroskopické techniky rostlinných pletiv (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MTRP
Název předmětu česky: Mikroskopické techniky rostlinných pletiv
Název předmětu anglicky: Microscopic Techniques of Plant Tissue
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit zájemce s mikroskopickými technikami, které jsou používány při výrobě mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv. Předmět bude zaměřen především na sekundární pletiva (xylém a floém) a sekundární dělivé pletivo -- kambium. Po skončení předmětu bude student schopen samostatně připravit mikroskopické řezy a také je umět analyzovat.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, bezpečnost práce v laboratoři. (dotace 0/2)
 
a.
Úvod
b.Bezpečnost práce v laboratoři
c.
Zákon o chemických látkách a přípravcích
d.
Bezpečnostní listy

2.Mikroskopická stavba stonku dřevin (dotace 0/2)
 
a.
Stavba jehličnatých dřevin
b.
Stavba listnatých dřevin

3.
Identifikace dřeva (dotace 0/2)
 
a.Makroskopická identifikace dřeva
b.
Mikroskopická identifikace dřeva
c.
Lexikony dřev
d.
IAWA

4.
Metody výroby mikroskopických preparátů z rostlinných pletiv (dotace 0/2)
 
a.Odběr vzorků
b.Zpracování vzorků před krájením
c.
Krájení vzorků na mikrotomu
d.
Barvení mikroskopických řezů
e.Zhotovení dočasných a trvalých mikroskopických preparátů

5.Praktické zhotovení dočasných preparátů (dotace 0/2)
6.
Praktické zhotovení trvalých preparátů z jehličnatého dřeva (dotace 0/2)
7.Praktické zhotovení trvalých preparátů z listnatého dřeva (dotace 0/4)
8.Zhotovení trvalých preparátů floému, xylému a kambiální zóny dřevin (dotace 0/4)
9.Praktické zhotovení trvalých preparátů z vývrtů (dotace 0/2)
10.Digitalizace mikroskopických preparátů a obrazová analýza (dotace 0/4)
 
a.Digitalizace mikroskopických preparátů
b.
Obrazová analýza (software WinCell, ImageJ)

11.
Prezentace mikroskopických řezů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
0 h
konzultace
4 h14 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
22 h
příprava prezentace
5 h
11 h
zpracování projektů
25 h
25 h
zpracování seminární práce
12 h12 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
semestrální projekt- zhotovení trvalých a dočasných preparátů, zhotovení obrazové dokumnentace, obrazová analýza mikroskopických řezů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-7157-636-0.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva (cvičení). 2. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2008. 129 s. ISBN 978-80-7375-168-5.
VAVRČÍK, H. -- GRYC, V. Metodika výroby mikroskopických preparátů ze vzorků dřeva. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. č. 4, s. 169--175. ISSN 1211-8516.

Doporučená:
WAGENFÜHR, R. Anatomie des Holzes : Strukturanalytik - Identifizierung - Nomenklatur - Mikrotechnologie. 5. vyd. Leinfelden-Echterdingen: DRW Verlag, 1999. 188 s. ISBN 3-87181-351-6.
VAVRČÍK, H. Analýza růstu xylému na buněčné úrovni s využitím fluorescenční mikroskopie. Disertační práce. MZLU v Brně, 2002. 145.
SCHWEINGRUBER, F H. Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer. Bern: Verlag Paul Haupt, 1990. 799 s. ISBN 3-258-04258-6.
SCHWEINGRUBER, F H. Wood structure and environment. Berlin: Springer, 279 s. ISBN 978-3-540-48299-4.
SCHWEINGRUBER, F H. -- SCHULZE, E. Atlas of woody plant stems: evolution, structure, and environmental modifications. Berlin: Springer, 2006. 229 s. ISBN 3-540-32523-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: