Sylabus predmetu PRB - Příprava biopaliv (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRB
Název předmětu česky: Příprava biopaliv
Název předmětu anglicky:
Preparation of Biofuels
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět studenty seznámí s problematikou výroby biopaliv se zvláštním zřetelem na problematiku tuhých biopaliv. Studenti si osvojí metody výroby biopaliv, energetické výpočty, kapacitní výpočty výrobních linek, metody testování biopaliv.
 
Obsah předmětu:
1.
charakteristika biopaliv (dotace 4/2)
 
a.
specifikace biopaliv
b.vlastnosti biopaliv
c.
zkoušení biopaliv

2.
výroba biopaliv (dotace 12/6)
 
a.
těžba, doprava a příprava energeticky využitelné dendromasy
b.mechanická dezintegrace
c.úprava vlhkosti
d.mechanická úprava suroviny - briketování a peletování
e.
termická úprava suroviny - zplynování a rychlá pyrolýza
f.chemická úprava suroviny - alkoholové kvašení
g.
technicko - ekonomické bilance výroby biopaliv

3.
výpočty a praktická měření na technologických celcích (dotace 12/6)
 
a.
odhad výnosu biomasy
b.
výroba biopaliv
c.
testování biopaliv

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h10 h
příprava na průběžné hodnocení
24 h
0 h
příprava na průběžný test
0 h
48 h
zpracování projektů
18 h26 h
Celkem84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět ukončen zápočtem. Podmínky získání zápočtu: více než 80% účast ve výuce, vypracování zprávy z exkurse, vypracování výpočetního cvičení, úspěšné zvládnutí závěrečného testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SIMANOV, V. Energetické využívání dříví. LDF MZLU: Terrapolis, 1995.
PASTOREK, Z. -- KÁRA, J. -- JEVIČ, P. Biomasa : obnovitelný zdroj energie. 1. vyd. Praha: FCC Public, 2004. 286 s. ISBN 80-86534-06-5.

Doporučená:
SIMANOV, V. Střet energetického využívání dříví s průmyslovým zpracováním dřeva. In Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. Kostelec n. Č.L.: Příhoda, J. [Ed.], 2007, s. 19--23. ISBN 978-80-213-1691-1.
SIMANOV, V. Palivo, nebo sortimenty užitkového dříví?. Lesnická práce. 2008. sv. 87, č. 4, s. 260--261. ISSN 0322-9254.
ROSILLO-CALLE, F. -- GROOT, P D. a kol. The biomass assessment handbook : bioenergy for a sustainable environment. London [u.a.]: Earthscan, 2007. 269 s. ISBN 978-1-84407-285-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: