Sylabus predmetu PMP - Práce s motorovou pilou (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PMP
Název v jazyce výuky: Práce s motorovou pilou
Název česky: Práce s motorovou pilou
Název anglicky: Chainsaw Operation
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získat znalosti o konstrukci a motorových řetězových pil (MP)a jejich diferenciaci, pohonných hmotách a mazivech, údržbě, legislativních zásadách použití MP při kácení stromů, základních a speciálních pracovních postupech při kácení a opracovávání stromů MP, zásadách BOZP, hygieně práce a ochraně životního prostředí. Po absolvování předmětu by měli studenti mít dostatečné znalosti pro stanovování správného pracovního postupu kácení a opracování stromů a dalších způsobech využití MP v konkrétních podmínkách. Znalosti a dovednosti získané v předmětu jsou předpokladem i pro kvalifikované používání MP neboť po absolvování předmětu lze získat oprávnění k obsluze MP po složení odborné kvalifikační zkoušky, konané v souladu s požadavky legislativy.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní blok (dotace 0/2)
 
a.Legislativní podklady pro práci s MP.
b.Základní seznámení s MP, klasifikace MP, oblasti využití.
c.Přehled hlavních výrobců a charakteristiky jejich výrobků.
d.Legislativní podklady pro práci s MP.

2.Konstrukce a údržba motorové pily (dotace 0/6)
 
a.Konstrukce motorové části MP (motor, karburátor, zapalování, startovací ústrojí, spojka, atd.).
b.Konstrukce řezací části MP (pilový řetěz, vodicí lišta, řetězka).
c.Paliva a maziva MP, ekologizace provozu (biologicky odbouratelná maziva), emulzní ztrátové mazání.
d.Harmonogram údržby MP, hlavní úkony údržby MP, indikace závad a způsoby jejich odstranění. Fyziologie práce s MP, zásady BOZP a hygieny práce s MP.

3.Hlavní způsoby využití motorové pily a charakteristika pracovních postupů (dotace 0/5)
 
a.Vybavení pracovníka pro práci s MP a způsoby jeho použití.
b.Zásady obsluhy MP, technika práce s MP (kácení, odvětvování, vyvětvování, krácení dříví).
c.Práce v normálních a výjimečných podmínkách (kalamity, svahy, v blízkosti objektů apod).
d.Ostatní možnosti využití MP (péče o stromořadí, práce v sadech, rekonstrukce objektů, výrobky pro dům a rekreaci, výroba řeziva motorovou pilou ap.).
e.Legislativa kácení stromů v krajině.

4.První pomoc při úrazech vzniklých při práci s MP (dotace 0/1)
5.Praktická cvičení, ve kterých se studenti seznámí a procvičí v základních úkonech údržby MP i s prací s MP při různých činnostech a v různých podmínkách. (dotace 0/14)
6.Individuální praktická příprava a procvičování práce s motorovou pilou jako příprava na praktické přezkoušení ze znalostí a dovedností práce s motorovou pilou k udělení zápočtu. (dotace 0/10)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat bezpečnostní rizika při těžbě dříví
-Schopnost pracovat s motorovou pilou při kácení a opracování stromů
-Schopnost řídit pracovníky pracující s motorovou pilou

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h10 h
     práce v terénu36 h36 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h10 h
     zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet.
Nad rámec základní výuky se zájemci o získání oprávnění pro práci s MP mohou podrobit kvalifikační zkoušce sestávající z části teoretické a praktické.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A.Práce s motorovou pilou a křovinořezemBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-841-7
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P.Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-840-0
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol.Technika a technologie v lesnictví. Díl první.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-839-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 7. 2019.

Typ výstupu: