Sylabus predmetu PMP - Práce s motorovou pilou (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PMP
Název předmětu česky:
Práce s motorovou pilou
Název předmětu anglicky: Chainsaw Operation
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející, zkoušející)
Tomáš Veverka (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat znalosti o konstrukci a motorových řetězových pil (MP)a jejich diferenciaci, pohonných hmotách a mazivech, údržbě, legislativních zásadách použití MP při kácení stromů, základních a speciálních pracovních postupech při kácení a opracovávání stromů MP, zásadách BOZP, hygieně práce a ochraně životního prostředí. Po absolvování předmětu by měli studenti mít dostatečné znalosti pro stanovování správného pracovního postupu kácení a opracování stromů a dalších způsobech využití MP v konkrétních podmínkách. Znalosti a dovednosti získané v předmětu jsou předpokladem i pro kvalifikované používání MP neboť po absolvování předmětu lze získat oprávnění k obsluze MP po složení odborné kvalifikační zkoušky, konané v souladu s požadavky legislativy.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní blok (dotace 0/2)
 
a.Legislativní podklady pro práci s MP.
b.Základní seznámení s MP, klasifikace MP, oblasti využití.
c.
Přehled hlavních výrobců a charakteristiky jejich výrobků.
d.
Legislativní podklady pro práci s MP.

2.
Konstrukce a údržba motorové pily (dotace 0/6)
 
a.Konstrukce motorové části MP (motor, karburátor, zapalování, startovací ústrojí, spojka, atd.).
b.
Konstrukce řezací části MP (pilový řetěz, vodicí lišta, řetězka).
c.
Paliva a maziva MP, ekologizace provozu (biologicky odbouratelná maziva), emulzní ztrátové mazání.
d.
Harmonogram údržby MP, hlavní úkony údržby MP, indikace závad a způsoby jejich odstranění. Fyziologie práce s MP, zásady BOZP a hygieny práce s MP.

3.
Hlavní způsoby využití motorové pily a charakteristika pracovních postupů (dotace 0/5)
 
a.
Vybavení pracovníka pro práci s MP a způsoby jeho použití.
b.
Zásady obsluhy MP, technika práce s MP (kácení, odvětvování, vyvětvování, krácení dříví).
c.Práce v normálních a výjimečných podmínkách (kalamity, svahy, v blízkosti objektů apod).
d.
Ostatní možnosti využití MP (péče o stromořadí, práce v sadech, rekonstrukce objektů, výrobky pro dům a rekreaci, výroba řeziva motorovou pilou ap.).
e.
Legislativa kácení stromů v krajině.

4.První pomoc při úrazech vzniklých při práci s MP (dotace 0/1)
5.
Praktická cvičení, ve kterých se studenti seznámí a procvičí v základních úkonech údržby MP i s prací s MP při různých činnostech a v různých podmínkách. (dotace 0/14)
6.
Individuální praktická příprava a procvičování práce s motorovou pilou jako příprava na praktické přezkoušení ze znalostí a dovedností práce s motorovou pilou k udělení zápočtu. (dotace 0/10)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
cvičení
28 h
10 h
práce v terénu36 h36 h
konzultace0 h
18 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h10 h
zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet.
Nad rámec základní výuky se zájemci o získání oprávnění pro práci s MP mohou podrobit kvalifikační zkoušce sestávající z části teoretické a praktické.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A. Práce s motorovou pilou a křovinořezem. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7375-841-7.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: