Sylabus předmětu KVP - Kulturní aspekty práce v tropech (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KVP
Název předmětu česky: Kulturní aspekty práce v tropech
Název předmětu anglicky:
Cultural Background of Work in the Tropics
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Krasnická (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (cvičící, garant, přednášející)
Mgr. Markéta Smrčková (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kurz vycházející z poznatků kulturní a sociální antropologie, obecné jazykovědy a religionistiky, ale i empirie, směřuje k praktickým znalostem a dovednostem pro vybudování předpokladu individuálního přístupu k odlišnému systému hodnot a zvyků tak, aby bylo možno realizovat konkrétní vědecké i rozvojové projekty v kulturně odlišných teritoriích. Součástí výuky bude tedy například nejen charakteristika náboženských systémů, ale i to, jak se v jednotlivých kulturních oblastech prolínají se zvyky majícími původ ve starší kmenové struktuře nebo naopak novodobější historii. „Vedlejším produktem“ kursu by mělo být obohacení posluchače o kritický náhled na mýty a stereotypy vlastní kultury.
 
Obsah předmětu:
1.
1) Úvod do kursu (dotace 4/0)
 
a.
Teorie a empirie
b.
Subjektivní podmínky pro úspěšné působení v kulturně odlišných teritoriích
c.
Jak nás vidí – Evropané svýma očima a očima ostatních národů – do jakého kontextu vstupujeme?

2.
2) Jedinec a společnost – přírodní a kulturní, rodina a příbuzenství, role pohlaví Vesnice kontra město; sociální stratifikace (dotace 4/0)
3.
3) Řád a jeho zdroje – geografie, historie, rituály, tabu (dotace 4/0)
4.
4) Jazyk a komunikace /jazykové typy, jazyky (dotace 4/0)
5.
5) Náboženství; civilizační okruhy (dotace 4/0)
6.6) Globalizace a její dopady (dotace 4/0)
7.
7) Závěrečná diskuse - co očekávat a jak se lze (a nelze) připravit na cestu do nového kulturně odlišného teritoria (s využitím poznatků z kursu, empirie a řízených rozhovorů), prezentace poznatků (dotace 0/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
konzultace
3 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
příprava prezentace
26 h
zpracování protokolů
23 h
Celkem
81 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je minimálně 70% účast na přednáškách, záznam provedení řízeného rozhovoru, jeho prezentace a účast na závěrečné diskusi.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KÜNG, H. Po stopách světových náboženství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 306 s. ISBN 80-7325-059-4.
COMRIE, B. -- MATTHEWS, S. -- POLINSKY, M. Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. 1. vyd. V Praze: Metafora, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7359-129-8.
MURPHY, R F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 267 s. Studijní texty ;. ISBN 80-85850-53-2.

Doporučená:
Malé dějiny lingvistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 239 s. ISBN 80-7178-908-9.
ŠTAMPACH, O I. Přehled religionistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7367-384-0.
Religions of the World. 4. vyd. New York: Macmillan Publishing Company, 1987. 460 s. ISBN 0-02-356930-1.
BÍLÝ, J. Základy etiky, estetiky a religionistiky. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 170 s. ISBN 80-86861-21-X.
BÍLÝ, J. Základy společenských věd. 1. vyd. Ostrava: Key publishing, 2009. 137 s. Společenské vědy. ISBN 978-80-7418-014-9.
SNELLING, J. Buddhismus. 1. vyd. Praha: Ikar, 2000. 206 s. ISBN 80-7202-616-X.
BOWIE, F. Antropologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 335 s. ISBN 978-80-7367-378-9.
BOËLLE-ROUSSET, C. -- CHEMLA, C. -- RASTETTER, N. Klíč k náboženství: srovnání čtyř největších světových náboženství : [co mají společného judaismus, křesťanství, islám a buddhismus?]. 1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 158 s. Klíč. ISBN 80-00-01679-6.
Samuel Huntington: Střet civilizací, Rybka publishers ,2001
E.Thomas. Lawson: Náboženství Afriky. Tradice v proměnách, Prostor, 1998
Jozef Genzor: Jazyky světa, Brno, Lingea, 2015
Mircea Eliade: Posvátné a profánní, Praha, Křesťanská akademie, 1994
Petr Mareš: Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky, Praha, Karolinum 2014

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2017/2018, ZS 2010/2011 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: