Sylabus předmětu AME - Aplikovaná mechanika (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AME
Název v jazyce výuky: Aplikovaná mechanika
Název česky: Aplikovaná mechanika
Název anglicky: Applied Mechanics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jiří Kunecký, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Znalost vlastností vybraných materiálů především na bázi dřeva a používaných materiálů jednotlivých odvětví dřevařství jako nezbytného předpokladu pro racionální popis mechanického chování těchto materiálů pro konstrukční účely ve stavebnictví, nábytkářství a tvorbě obývaného prostředí. Základní principy a postupy při řešení středně těžkých úloh aplikované mechaniky.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do mechaniky obecně, rozdělení a vymezení disciplíny - zopakování 3d Hookeova zákona, fyzikálních veličin a pojmů; Mohrova kružnice -- transformace napětí, důležité konstitutivní vztahy (dotace 0/2)
2.Materiálové modely I -- lineární (Plasticita, hyperelasticita, ortotropní a anizotropní materiály) (dotace 0/2)
3.Materiálove modely II - nelineární (viscoelasticita, plasticita) (dotace 0/2)
4.Úvod do mechaniky kompozitů -- proč kompozity, základní rozdělení a porovnání, úvod do vláknovových kompozitů a laminátů (pružinové modely dle Voigta a Reusse) (dotace 0/2)
5.Vrstvené systémy -- lamináty (klasifikace, značení, klasická teorie laminátů, ABD matice) (dotace 0/2)
6.Vrstvené systémy II -- analýza ABD matice, základní výpočty (výpočet namáhání laminátu) (dotace 0/2)
7.Úvod do pevnosti a kritéria porušení (pro homogenní materiály a kompozity) (dotace 0/2)
8.Úvod do dynamiky (modální analýza, vlastní čísla, harmonická a transietní analýza) (dotace 0/2)
9.Vzpěr přímých prutů (definice způsobů uložení prutu, základní výpočty pevnosti a štíhlosti prutu) (dotace 0/2)
10.Úvod do metody konečných prvků (princip virtuálních prací, Galerkinova metoda), analytické a numerické řešení jednoduchých úloh (v systémech ANSYS a Comsol) (dotace 0/2)
11.Experimentální mechanika (ǘvod do oboru, kontaktní metody měření deformací, optické a jiné nekontaktní metody měření deformace, metoda korelace digitálního obrazu - DIC) (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách
-Znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h0 h
     konzultace14 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení0 h28 h
     příprava prezentace8 h8 h
     zpracování protokolů0 h8 h
     zpracování seminární práce32 h40 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška je ústní, student během ní musí prokázat přehled ve vyučované látce a umět aplikovat základní probírané teorie na mechanické úlohy, které jsou typické pro daný studijní obor. Při zkoušce si student si vylosuje jednu z oblastí a ta bude předmětem ústní zkoušky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMICHALEC, J. a kol.Pružnost a pevnost IV PrazeČeské vysoké učení technické2010978-80-01-04224-3
ZMICHALEC, J. a kol.Pružnost a pevnost IIPrahaČVUT, Strojní fakulta200680-01-02375-3
ZKUNC, A. -- ZIMA, J. -- WANNER, J.Mechanika II : Pružnost a pevnostPrahaSNTL1961
ZBERTHELOT, J M.Composite materials – Mechanical Behaviour and structural analysisNew YorkSpringer1999
ZHEARMON, R.Úvod do teorie pružnosti anizotropních látekPrahaSNTL1965
ZŘešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrstvíOstrava1998

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: