Sylabus předmětu PMEF - Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PMEF
Název v jazyce výuky: Physical and Mechanical Properties of Wood
Název česky: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ)
Název anglicky: Physical and Mechanical Properties of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Václav Sebera, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Znalost vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva jako nezbytného předpokladu pro racionální volbu technologií zpracování a použití dřeva pro konstrukční účely v dřevřství, stavebnictví, nábytkářství a tvorbě obývaného prostředí. Osvojení si základů materiálového inženýrství - poznání vztahů mezi chemickým složením, anatomickou stavbou a vlastnostmi dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Fyzikální vlstnosti dřeva. (dotace 0/2)
 
a.Dřevo jako kompozitní materiál. Anizotropní charakter vlastností. Chemické složení dřeva, anatomická stavba dřeva.
Hustota dřeva - definice, konvenční hustota, vliv faktorů na hustotu.
b.Vlhkost dřeva - definice. Sorpce - izoterma, termodynamika.
Pohyb vody ve dřevě - difúze, propustnost.
Sesýchání, bobtnání. Vnitřní napětí - vlhkostní, chemické.
c.Tepelné vlastnosti dřeva - měrné teplo, vedení a přenos tepla, tepelná a teplotní vodivost.
Akustické vlastnosti dřeva - rychlost šíření zvuku ve dřevě, tlumení zvuku, rezonanční vlastnosti dřeva, stavební akustika.
Elektrické a magnetické vlastnosti dřeva - vodivost, pevnost dielektrické vlastnosti. Optické vlastnosti dřeva.

2.Mechanické vlastnosti dřeva. (dotace 0/2)
 
a.Anizotropie mechanických vlastností. Mechanické namáhání. Napětí a deformace. Pružnost dřeva - modul pružnosti, mez úměrnosti, Poissonova čísla.
Hookeův zakon - izotropní, speciálně ortotropní, obecně ortotropní, anizotropní tělesa.
b.Pevnost dřeva - pevnost v tlaku, tahu, v ohybu, smyku, krutu u ortotropních těles.
Reologie dřeva - tečení dřeva, působení napětí v čase, trvalá pevnost. Plasticita dřeva - kritéria, viskozita. Houževnatost dřeva.
c.Faktory ovlivňující fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Hodnocení kvality dřeva. Proměnlivost a modifikace vlastností dřeva. Trvanlivost a odolnost.
Destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví. Numerická simulace fyzikálních polí.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Podnikatelský duch
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelování.
-Schopnost identifikovat základní vlastnosti dřeva
-Schopnost laboratorních analýz a jejich interpretací
-Schopnost určení příčin chování dřeva
-Znalost druhů materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností a použití

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení10 h
     seminář2 h
     laboratorní práce10 h
     konzultace1 h
     projektová práce2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování protokolů15 h
     zpracování seminární práce50 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (protokoly z 10 cvičení hodnoceny 0-1, seminarní práce hodnocená 0-5, presentace hodnocená 0-5, minimální počet bodů celkem 13, zápočtový test 20 otázek)
Zkouška (výpočet příkladu s využitím dostupných pomůcek, ústní zkouška ze 4 okruhů - písemná příprava, ústní odpověď).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZComposite Materials: Mechanical Behavior and Structural AnalysisNew YorkSpringer Verlag19980-387-98426-7
ZBODIG, J. -- JAYNE, B A.Mechanics of Wood and Wood CompositesMalabarKrieger Publish.Comp.19930-89464-777-6
ZBUCUR, V.Acoustics of WoodBoca RatonCRC Press19950-8493-4801-3
ZBUCUR, V.Nondestructive characterization and imaging of woodBerlinSpringer20033-540-43840-8
ZTransport Processes in WoodBerlinSpringer-Verlag19843-504-12574-4
ZWood: Influences of moisture on physical propertiesVirginiaVirg.Polytech.Institute&State University19950-9622181-0-3
ZWood-Water RelationsBerlinSpringer-Verlag19883-540-19258-1
ZTORGOVNIKOV, G.Dielectric Properties of Wood and Wood-Based MaterialsBerliSpringer-Verlag19933-540-55394-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: