Sylabus předmětu PMEF - Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PMEF
Název předmětu česky: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Physical and Mechanical Properties of Wood
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva jako nezbytného předpokladu pro racionální volbu technologií zpracování a použití dřeva pro konstrukční účely v dřevřství, stavebnictví, nábytkářství a tvorbě obývaného prostředí. Osvojení si základů materiálového inženýrství - poznání vztahů mezi chemickým složením, anatomickou stavbou a vlastnostmi dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Fyzikální vlstnosti dřeva. (dotace 0/2)
 
a.
Dřevo jako kompozitní materiál. Anizotropní charakter vlastností. Chemické složení dřeva, anatomická stavba dřeva.
Hustota dřeva - definice, konvenční hustota, vliv faktorů na hustotu.
b.
Vlhkost dřeva - definice. Sorpce - izoterma, termodynamika.
Pohyb vody ve dřevě - difúze, propustnost.
Sesýchání, bobtnání. Vnitřní napětí - vlhkostní, chemické.
c.
Tepelné vlastnosti dřeva - měrné teplo, vedení a přenos tepla, tepelná a teplotní vodivost.
Akustické vlastnosti dřeva - rychlost šíření zvuku ve dřevě, tlumení zvuku, rezonanční vlastnosti dřeva, stavební akustika.
Elektrické a magnetické vlastnosti dřeva - vodivost, pevnost dielektrické vlastnosti. Optické vlastnosti dřeva.

2.Mechanické vlastnosti dřeva. (dotace 0/2)
 
a.Anizotropie mechanických vlastností. Mechanické namáhání. Napětí a deformace. Pružnost dřeva - modul pružnosti, mez úměrnosti, Poissonova čísla.
Hookeův zakon - izotropní, speciálně ortotropní, obecně ortotropní, anizotropní tělesa.
b.
Pevnost dřeva - pevnost v tlaku, tahu, v ohybu, smyku, krutu u ortotropních těles.
Reologie dřeva - tečení dřeva, působení napětí v čase, trvalá pevnost. Plasticita dřeva - kritéria, viskozita. Houževnatost dřeva.
c.
Faktory ovlivňující fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Hodnocení kvality dřeva. Proměnlivost a modifikace vlastností dřeva. Trvanlivost a odolnost.
Destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví. Numerická simulace fyzikálních polí.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
10 h
seminář2 h
laboratorní práce10 h
konzultace
1 h
projektová práce2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů
15 h
zpracování seminární práce
50 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (protokoly z 10 cvičení hodnoceny 0-1, seminarní práce hodnocená 0-5, presentace hodnocená 0-5, minimální počet bodů celkem 13, zápočtový test 20 otázek)
Zkouška (výpočet příkladu s využitím dostupných pomůcek, ústní zkouška ze 4 okruhů - písemná příprava, ústní odpověď).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Composite Materials: Mechanical Behavior and Structural Analysis. New York: Springer Verlag, 1998. 645 s. ISBN 0-387-98426-7.
BODIG, J. -- JAYNE, B A. Mechanics of Wood and Wood Composites. Malabar: Krieger Publish.Comp., 1993. 21 s. ISBN 0-89464-777-6.
BUCUR, V. Acoustics of Wood. Boca Raton: CRC Press, 1995. 284 s. ISBN 0-8493-4801-3.
BUCUR, V. Nondestructive characterization and imaging of wood. Berlin: Springer, 2003. 354 s. Springer series in wood science ;. ISBN 3-540-43840-8.
Transport Processes in Wood. Berlin: Springer-Verlag, 1984. 245 s. ISBN 3-504-12574-4.
Wood: Influences of moisture on physical properties. Virginia: Virg.Polytech.Institute&State University, 1995. 227 s. ISBN 0-9622181-0-3.
Wood-Water Relations. Berlin: Springer-Verlag, 1988. 283 s. ISBN 3-540-19258-1.
TORGOVNIKOV, G. Dielectric Properties of Wood and Wood-Based Materials. Berli: Springer-Verlag, 1993. 196 s. Springer Series in Wood Science. ISBN 3-540-55394-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: