Sylabus předmětu PMEF - Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ) (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PMEF
Název v jazyce výuky: Physical and Mechanical Properties of Wood
Název česky: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (v AJ)
Název anglicky: Physical and Mechanical Properties of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Znalost vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva jako nezbytného předpokladu pro racionální volbu technologií zpracování a použití dřeva pro konstrukční účely v dřevřství, stavebnictví, nábytkářství a tvorbě obývaného prostředí. Osvojení si základů materiálového inženýrství - poznání vztahů mezi chemickým složením, anatomickou stavbou a vlastnostmi dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Fyzikální vlstnosti dřeva. (dotace 0/2)
 
a.Dřevo jako kompozitní materiál. Anizotropní charakter vlastností. Chemické složení dřeva, anatomická stavba dřeva.
Hustota dřeva - definice, konvenční hustota, vliv faktorů na hustotu.
b.Vlhkost dřeva - definice. Sorpce - izoterma, termodynamika.
Pohyb vody ve dřevě - difúze, propustnost.
Sesýchání, bobtnání. Vnitřní napětí - vlhkostní, chemické.
c.Tepelné vlastnosti dřeva - měrné teplo, vedení a přenos tepla, tepelná a teplotní vodivost.
Akustické vlastnosti dřeva - rychlost šíření zvuku ve dřevě, tlumení zvuku, rezonanční vlastnosti dřeva, stavební akustika.
Elektrické a magnetické vlastnosti dřeva - vodivost, pevnost dielektrické vlastnosti. Optické vlastnosti dřeva.

2.Mechanické vlastnosti dřeva. (dotace 0/2)
 
a.Anizotropie mechanických vlastností. Mechanické namáhání. Napětí a deformace. Pružnost dřeva - modul pružnosti, mez úměrnosti, Poissonova čísla.
Hookeův zakon - izotropní, speciálně ortotropní, obecně ortotropní, anizotropní tělesa.
b.Pevnost dřeva - pevnost v tlaku, tahu, v ohybu, smyku, krutu u ortotropních těles.
Reologie dřeva - tečení dřeva, působení napětí v čase, trvalá pevnost. Plasticita dřeva - kritéria, viskozita. Houževnatost dřeva.
c.Faktory ovlivňující fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Hodnocení kvality dřeva. Proměnlivost a modifikace vlastností dřeva. Trvanlivost a odolnost.
Destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví. Numerická simulace fyzikálních polí.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Podnikatelský duch
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelování.
-Schopnost identifikovat základní vlastnosti dřeva
-Schopnost laboratorních analýz a jejich interpretací
-Schopnost určení příčin chování dřeva
-Znalost druhů materiálů na bázi dřeva, jejich vlastností a použití

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení10 h
     seminář2 h
     laboratorní práce10 h
     konzultace1 h
     projektová práce2 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace10 h
     zpracování protokolů15 h
     zpracování seminární práce50 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (protokoly z 10 cvičení hodnoceny 0-1, seminarní práce hodnocená 0-5, presentace hodnocená 0-5, minimální počet bodů celkem 13, zápočtový test 20 otázek)
Zkouška (výpočet příkladu s využitím dostupných pomůcek, ústní zkouška ze 4 okruhů - písemná příprava, ústní odpověď).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZComposite Materials: Mechanical Behavior and Structural AnalysisNew YorkSpringer Verlag19980-387-98426-7
ZBODIG, J. -- JAYNE, B A.Mechanics of Wood and Wood CompositesMalabarKrieger Publish.Comp.19930-89464-777-6
ZBUCUR, V.Acoustics of WoodBoca RatonCRC Press19950-8493-4801-3
ZBUCUR, V.Nondestructive characterization and imaging of woodBerlinSpringer20033-540-43840-8
ZTransport Processes in WoodBerlinSpringer-Verlag19843-504-12574-4
ZWood: Influences of moisture on physical propertiesVirginiaVirg.Polytech.Institute&State University19950-9622181-0-3
ZWood-Water RelationsBerlinSpringer-Verlag19883-540-19258-1
ZTORGOVNIKOV, G.Dielectric Properties of Wood and Wood-Based MaterialsBerliSpringer-Verlag19933-540-55394-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: