Sylabus predmetu SVAK1 - Světový jazyk - Angličtina K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVAK1
Název v jazyce výuky: English K 1
Název česky: Světový jazyk - Angličtina K 1
Název anglicky: English K 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - němčina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na jazykové úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Lekce 1B (dotace 0/0)
 
a.přítomný čas prostý, slovní pořádek v otázkách, adjektiva, popis vlastností a vzhledu, přátelé a vztahy

2.Lekce 1C (dotace 0/0)
 
a.přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý, předložky místní, oblečení,hotel problems

3.Lekce 2A (dotace 0/0)
 
a.minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, dovolená a prázdniny

4.Lekce 2B (dotace 0/0)
 
a.minulý čas průběhový a jeho použití v porovnání s minulým časem prostým, předložky at, in, on, shrnutí lekcí 1 a 2

5.Lekce 3A (dotace 0/0)
 
a.vyjádření budoucnosti ( plány a předpovědi)-vazba going to, letiště a cestování letadlem

6.Lekce 3B (dotace 0/0)
 
a.přítomný čas prostý pro vyjádření budoucnosti, návrhy a nabídky, slovesa následovaná určitou předložkou

7.Lekce 3C (dotace 0/0)
 
a.vedlejší vztažné věty, vyjádření neznámých slov opisem, restaurant problems

8.Lekce 4A (dotace 0/0)
 
a.předpřítomný čas prostý a výrazy, které se s ním typicky pojí, domácí práce, vazby se slovesy make a do, vztahy v rodině

9.Lekce 4B (dotace 0/0)
 
a.předpřítomný čas a jeho použití ve srovnání s minulým časem, nakupování

10.Lekce 4C (dotace 0/0)
 
a.neurčitá zájmena, přídavná jména zakončená koncovkami -ed a --ing, shrnutí lekcí 3 a 4

11.Lekce 5A (dotace 0/0)
 
a.komparativ přídavných jmen, fráze a ustálená slovní spojení se slovem time, životní styl

12.Lekce 5B (dotace 0/0)
 
a.superlativ přídavných jmen, popis města

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení40 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZOXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C.English File Pre-Intermediate Student's Book Third EditionOxfordOxford University Press2012978-0-19-459881-1
DOXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. -- SELIGSON, P.New English File Pre-IntermediateOxfordOxford University Press200701-9451-909-0
DMURPHY, R.English Grammar in UseCambridgeCambridge University Press200405-2153-762-2
DREDMAN, S.English Vocabulary in Use Pre-Intermediate&IntermediateCambridgeCambridge University Press20100-521-01171-X
DSELIGSON, P. -- OXENDEN, C.New English File Pre-intermediate WorkbookOxfordOxford University Press200701-9438-767-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: