Sylabus předmětu SVNK1 - Světový jazyk - Němčina K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVNK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina K 1
Název předmětu anglicky:
German K 1
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: němčina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Seznamování, rodina
b.
2.pád
c.
Spojka "weil"

2.
Lekce 1 (dotace 0/0)
 
a.Téma: Rodina
b.
Minulý čas "Perfekt"

3.Lekce 2 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Bydlení
b.Předložky se 3. a 4. pádem

4.Lekce 2 (dotace 0/0)
 
a.
Předložky se 3. a 4. pádem
b.
Směrová příslovce

5.
Lekce 3 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Stravování, v restauraci
b.
Neurčitá a přivlastňovací zájmena
c.
Časová příslovce

6.Lekce 4 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Zaměstnání, povolání
b.
Rady - podmiňovací způsob slovesa "sollen"
c.
Spojka "wenn"

7.Lekce 5 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Sport
b.
Zvratná slovesa
c.Slovesa s předložkou

8.
Lekce 5 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Sport
b.
Zájmenná příslovce

9.
Lekce 6 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Vzdělání a kariéra
b.
Minulý čas modálních sloves

10.
Lekce 6 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Systém vzdělávání, univerzita
b.
Spojka "dass"

11.Lekce 7 (dotace 0/0)
 
a.
Téma: Svátky a oslavy
b.
Přivlastňovací zájmena a neurčitý člen

12.
Lekce 7 (dotace 0/0)
 
a.
Postavení předmětů ve větě

13.
Opakování (dotace 0/0)
14.
Souhrnný test (dotace 0/0)
 
a.
Souhrnný test ověřující znalosti slovní zásoby a gramatiky

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžný test40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinnen se v průběhu semestru seznámit se klíčovými znalostmi gramatických struktur a slovní zásoby a osvojit si je za pomoci základní literatury a e-learningu. Na základě splnění těchto podmínek mu bude udělen zápočet.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HILPERT, S. a kol. Schritte 3 international: Kursbuch + Arbeitsbuch. 1. vyd. Ismaning: Hueber, 2006. 168 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001853-6.

Doporučená:
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: HUeber, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.
NIEBISCH, D. Schritte international 3+4: Intensivtrainer mit Audio CD. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 80 s. ISBN 978-3-19-011853-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: