Sylabus predmetu SVSK1 - Světový jazyk - Španělština K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVSK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Španělština K 1
Název předmětu anglicky:
Spanish K 1
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Ruština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.1. (dotace 0/0)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase
b.
minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

2.
2. (dotace 0/0)
 
a.
tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý, biografie
b.
číslovky, datum, slovní zásoba týkající se geografie, shrnutí lekce 2

3.3. (dotace 0/0)
 
a.slovesa ser a estar, jejich použití, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa, rodina
b.
použití předpřítomného a minulého prostého času, vazby hay que, (no) se puede, přízvuk, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, shrnutí lekce 3

4.
4. (dotace 0/0)
 
a.
opakování, podmiňovací způsob, člen
b.
budoucí čas prostý, první podmínková věta, bydlení

5.
5. (dotace 0/0)
 
a.
přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, bydlení, shrnutí lekce 4
b.
souminulý čas, dopravní prostředky, cestování, ustálené výrazy pro určení času/místa

6.6. (dotace 0/0)
 
a.
souminulý čas, komparativ a superlativ přídavných jmen, superlativ absolutní, předložky místní, vysvětlování cesty, shrnutí lekce 5
b.
opakování, člen, předložky, minulé časy

7.
7. (dotace 0/0)
 
a.
opakování, neurčitá zájmena, na nákupech, jídlo
b."se" - opis trpného rodu, recepty, jídlo, v restauraci, shrnutí 6. lekce

8.
8. (dotace 0/0)
 
a.
rozkaz a zákaz, dovolená, cestování, přídavná jména
b.
použití sloves ser a estar, přídavná jména pro popis nálad, spojovací způsob pravidelných sloves

9.
9. (dotace 0/0)
 
a.
spojovací způsob sloves se změnou kmenové samohlásky a nepravidelných sloves, použití spojovacího způsobu, přací věty, shrnutí 7. lekce
b.
vazba estaba + gerundium a její použití v kontrastu s minulým časem prostým,práce a pracovní vztahy

10.10. (dotace 0/0)
 
a.
předminulý čas, časová souslednost, otázky v nepřímé řeči, tisk, inzeráty, shrnutí 8.lekce
b.
vazba llevar + gerundium, film a filmový průmysl, volný čas

11.
11. (dotace 0/0)
 
a.
použití minulého času prostého v kontrastu s předpřítomným časem, vyjádření hodnocení a názoru, festivaly a svátky ve světě, shrnutí 9. lekce
b.
vazba ir a + sloveso, budoucí čas prostý, opakování spojovacího způsobu, cestování

12.
12. (dotace 0/0)
 
a.
cuando a cuándo následované buď indikativem nebo spojovacím způsobem, vztažné věty, shrnutí 10. lekce
b.
opakování

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace
16 h
příprava na průběžné hodnocení40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARDINERO, C. -- CASTRO , F. -- RODERO, I. Español en marcha 2 - libro de alumno + CD. España: Sgel, 2008. 125 s.
SARDINERO, C. -- RODERO, I. -- CASTRO, F. Español en marcha - cuaderno de ejercicios + CD. España: Sgel, 2008. 71 s.

Doporučená:
MARTINEZ , P. -- CASTANEDA, A. -- RAYA, R. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: