Sylabus předmětu SVRK1 - Světový jazyk - Ruština K 1 (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVRK1
Název v jazyce výuky: Světový jazyk - Ruština K 1
Název česky: Světový jazyk - Ruština K 1
Název anglicky: Russian K 1
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: ruština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Marina Shchavruk (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouškaObchodní jazyk - angličtina a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Španělština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština K 1 a ne Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština K 1 a ne Světový jazyk - Italština K 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština K 1
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.1. Telefonní rozhovor. (dotace 0/0)
 
a.Číslovky 1-20, 30, 40 (nominativ).
b.Skloňování substantiv ženského rodu na -а/-я v singuláru.
c.2. časování (slovesa na --ить)

2.2.Označení času a časových úseků v ruštině. (dotace 0/0)
 
a.Substantiva v 3., 6. a 7.pádu plurálu.
b.Minulý čas. Vykání.
c.Konstrukce надо, нужно + infinitiv

3.3.Studium cizích jazyků. (dotace 0/0)
 
a.1. časování: slovesa na --еть.
b.Časování zvratných sloves

4.4.Rodina. (dotace 0/0)
 
a.Základní číslovky 20-199 (nominativ).
b.Skloňování substantiv mužského a středního rodu v singuláru.

5.5.Opakovací lekce. (dotace 0/0)
 
a.Názvy národností.
b.Opakování slovní zásoby.
c.Předložky.

6.6.V hotelu. (dotace 0/0)
 
a.Nepravidelná slovesa мочь, помочь.
b.Skloňování adjektiv (tvrdý a měkký vzor).
c.Řadové číslovky. Letopočet.
d.1. časování: slovesa na --овать, -евать

7.7.Orientace ve městě. (dotace 0/0)
 
a.1. časování: slovesa na --нуть.
b.Nepravidelná slovesa идти, ехать.

8.8.Bydlení. (dotace 0/0)
 
a.Skloňování substantiv ženského rodu na měkkou souhlásku.
b.Slovesa s alternací kmenové souhlásky.

9.9.Jídlo. (dotace 0/0)
 
a.Nepravidelné slovesa хотеть, есть, пить.
b.Skloňování substantiv na -ий, -ия, -ие.
c.Rozkazovací způsob.

10.10.Nakupování. (dotace 0/0)
 
a.Nepravidelné sloveso дать.
b.Infinitivní otázky.
c.1. a 2. pád množného čísla základních vzorů substantiv.
d.Číslovky 200-1000, миллион, миллиард (nominativ).

11.11.U lékaře. (dotace 0/0)
 
a.Částice ли.
b.Podstatná jména na --ж, -ш, -ч, -щ, -ц.
c.Nepravidelné sloveso принять

12.12.Opakování slovní zásoby. (dotace 0/0)
 
a.Slovesa v přítomném a minulém čase: shrnutí.
b.Substantiva: shrnutí.
c.Předpony sloves a jejich významy.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní všeobecné znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen porozumět středně pokročilým textům v cizím jazyce a sestavovat je.
-Student ovládá středně pokročilou slovní zásobu a fráze v cizím jazyce.
-Student rozumí středně pokročilým gramatickým strukturám cizího jazyka.
-Student se dokáže účastnit interakcí v cizím jazyce.
-Student si umí vyžádat detailní informace v cizím jazyce a také je předat.
-Student umí napsat krátký dopis či e-mail v cizím jazyce.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení40 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DANTONOVA, V. -- NACHABINA, M.Дорога в Россию: Учебник русского языка (элементарный уровень)Санкт-ПетербургИздательство "Златоуст"2010
DŠELJAKIN, M.Справочник по русской грамматикеМоскваДрова2006
DGLAZUNOVA, O.Русские числительные в таблицах, комментариях и упражненияхСанкт-ПетербургЗлатоуст2007
DMOSKALEVA, A.Вояж по-русски: Интенсивный курс русского языка в виде приключенческого романаСанкт-ПетербургЗлатоуст2014
DLANDSMAN, N.Россия день за днем. Выпуск 1. Тексты и упражненияСанкт-Петербург Златоуст2013
DAKSENOVA, M.Русский язык по-новомуМосква Форум2010
DCHAMRAJEVA, J.Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный МоскваДрофа2014
DŠALPYKOVA, K.Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу "Русский - Экзамен - ТуризмМоскваВК2008
DMETS, N.Трудные аспекты русской грамматики для иностранцевСанкт-ПетербургИкар2010

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: