Sylabus predmetu MST - Makroekonomická statistika (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MST
Název v jazyce výuky: Makroekonomická statistika
Název česky: Makroekonomická statistika
Název anglicky: Macroeconomic Statistics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Systémy oficiální statistikyPokročilé statistické metody a modely
 
Zaměření předmětu:
Studenti získají teoretické a praktické znalosti a vědomosti z oblasti makroekonomické, sociálněhospodářské i podnikové statistiky. Studenti rovněž získají přehled o způsobu vzniku statistických informací ze strany organů státní statistické služby a Eurostatu, a to včetně možnosti jejich analytického využití v běžné sociálněhospodářské a obchodní praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do makroekonomické statistiky (dotace 2/0)
 
a.Předmět makroekonomické statistiky
b.Metody a nástroje makroekonomické statistiky

2.Statistika obyvatelstva, rodin a domácností (dotace 4/4)
 
a.Ukazatele stavu a pohybu obyvatelstva
b.Ekonomická aktivita obyvatelstva, míra ekonomické aktivity
c.Míra zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti
d.Statistika rodin a domácností

3.Ukazatele životní úrovně obyvatelstva (dotace 4/4)
 
a.Statistika rodinných účtů
b.Měření příjmové diferenciace
c.Měření chudoby obyvatelstva
d.Spotřeba obyvatelstva
e.Sociální statistika -- statistika bydlení, statistika vzdělání a zdraví obyvatelstva

4.Statistické srovnávání (dotace 4/6)
 
a.Základní principy statistického srovnávání
b.Poměrové ukazatele
c.Složené indexy
d.Souhrnné indexy

5.Cenová statistika (dotace 4/4)
 
a.Indexy cenového vývoje
b.Měření inflace
c.Harmonizovaný index spotřebitelský cen
d.Deflátory

6.Statistika výroby a služeb (dotace 4/4)
 
a.Klasifikace činností
b.Klasifikace výrobků, služeb a zboží
c.Odvětvové statistiky produkce
d.Jednotkové pracovní náklady
e.Produktivita práce a její měření

7.Národní účetnictví, makroagregáty (dotace 6/6)
 
a.Role a podstata národního účetnictví
b.Účty národního hospodářství
c.Makroagregáty a vztahy mezi nimi

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost řešit problémy

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku64 h
     příprava na průběžný test24 h
     zpracování seminární práce24 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnění všech následujících dílčích podmínek:

1. Splnění podmínek průběžné písemné práce – průběžná písemná práce je plánována na cvičení v 10. výukovém týdnu, přičemž pro úspěšné absolvování je nutné získat min. 18 bodů z max. 30 možných bodů; v případě neúspěchu či řádně omluvené absence u řádného termínu je možno využít dva opravné/náhradní termíny – tyto termíny se budou konat po skončení výukové části semestru.

2. Včasně odevzdaný a vyučujícím uznaný semestrální projekt – za včas odevzdaný a vyučujícím uznaný semestrální projekt v řádném termínu lze získat max. 10 bodů; v případě vrácení projektu z důvodu jeho neuznání lze po jeho následném přepracování získat max. 5 bodů.

3. Úspěšně absolvovaná závěrečná písemná zkouška zahrnující teoretickou a praktickou část – pro úspěšné absolvování závěrečné písemné zkoušky je nutné získat min. 36 bodů z max. 60 možných bodů.

Dílčí podmínky 1. a 2. představují průběžnou kontrolu studijních povinností, přičemž za jejich splnění získá student v UIS tzv. malý zápočet. Výsledek průběžné kontroly studijních povinností je po úspěšně absolvované závěrečné písemné zkoušce zohledněn při ukončení předmětu.

Pokud student úspěšně splní všechny výše uvedené dílčí podmínky předmětu, je výsledné hodnocení předmětu dáno součtem získaných bodů z průběžné písemné práce, semestrálního projektu a závěrečné písemné zkoušky, a to následovně:
92–100 bodů – A
84–91 bodů – B
76–83 bodů – C
68–75 bodů – D
60–67 bodů – E
0–59 bodů – F

Naopak student, který nesplnil některou z uvedených dílčích podmínek předmětu, je z předmětu hodnocen známkou „nevyhověl“ (F).

Během průběžné písené práce a u závěrečné písemné zkoušky je povoleno využít psací pomůcky, oficiální vzorcový list, kalkulačku a software Gretl. Pro identifikaci studenta je nutné na požádání předložit kartu studenta.

Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu. Podrobnější informace k dílčím podmínkám předmětu a harmonogram výuky lze najít rovněž na dokumentovém serveru.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení průběžné písemné práce či zkouškových písemek, používání nedovolených pomůcek, mobilních telefonů či jiných komunikačních zařízení nebo jiné narušování objektivity zkoušky či průběžné písemné práce bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující předmět v UIS hodnocením „F; F; F“, případně zahájí disciplinární řízení se studentem, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJÍLEK, J. -- MORAVOVÁ, J.Ekonomické a sociální indikátory: od statistik k poznatkůmPrahaFutura2007978-80-86844-29-9
ZJÍLEK, J.Nástin sociálně hospodářské statistikyPrahaVŠE Praha200580-245-0840-0
ZFISCHER, J. -- ZELENÝ, M.Příklady ze sociálněhospodářské statistikyPrahaOeconomica2007978-80-245-1170-2
DHRONOVÁ, S. a kol.Národní účetnictví: nástroj popisu globální ekonomikyV PrazeC.H. Beck2009978-80-7400-153-6
DNárodní účetnictví: koncept a analýzyPrahaC.H. Beck200080-7179-235-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 9. 2019.

Typ výstupu: