Sylabus predmetu BPA - Bakalářská práce IS/ICT (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPA
Název předmětu česky:
Bakalářská práce IS/ICT
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis IS/ICT
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. David Procházka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Přichystal, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (zkoušející)
Prerekvizity:
Bakalářský seminář IS/ICT
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
Q14F. DařenaCvičeníSudý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
konzultace5 h
příprava prezentace
10 h
zpracování projektů
209 h
Celkem
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 5. 9. 2019.

Typ výstupu: