Sylabus predmetu AMA2 - Aplikovaná matematika II (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AMA2
Název v jazyce výuky: Aplikovaná matematika II
Název česky: Aplikovaná matematika II
Název anglicky: Aplied Mathematics II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Aplikovaná matematika I
 
Zaměření předmětu:
Rozvinutí úrovně matematických znalostí a dovedností. Zvládnutí matematického aparátu potřebného k popisu a řešení modelů reálných situací. Získání matematických znalostí, nezbytných pro aplikace v odborných předmětech a pro samostatné další získávání poznatků studiem odborné literatury.
 
Obsah předmětu:
1.Diferenciální rovnice (dotace 8/8)
 
a.Integrační metody používané při řešení diferenciálních rovnic
b.Diferenciální rovnice s proměnnými separovanými
c.Lineární diferenciální rovnice 1. řádu
d.Lineární diferenciální rovnice 2. řádu

2.Nekonečné řady (dotace 6/6)
 
a.Nekonečné číselné řady a jejich součet
b.Geometrické řady
c.Kriteria konvergence
d.Mocninné řady

3.Pravděpodobnost a statistika (dotace 14/14)
 
a.Základní statistické pojmy a práce s daty
b.Popis a analýza vícerozměrných souborů
c.Základní pojmy teorie pravděpodobnosti
d.Práce s výběrovým souborem dat
e.Statistický odhad
f.Základy testování statistických hypotéz

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen rozhodnout o konvergenci či divergenci nekonečné číselné řady zvolením vhodného konvergenčního kritéria
-Student je schopen vhodnou metodou řešit vybrané diferenciální rovnice 1. a 2. řádu
-Student umí testovat některé hypotézy správným použitím vhodného statistického testu
-Student zná a umí použít základní znalosti z teorie pravděpodobnosti

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava na průběžný test14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: Během semestru se píší tři průběžné testy. Každý test obsahuje obvykle pouze jeden příklad. Testy se bodují 0 (nedosaženo požadované úrovně), 1 (dosaženo požadované úrovně), 2 (velmi dobrá úroveň), 3 (exceletní bezchybná práce), přičemž v prvním termínu testů se za hodnocení 2 a 3 dané body připočítávají k bodům ze zkouškové písemky. K udělení zápočtu je nutné mít všechny tři testy za alespoň 1 bod.

Zkouška: Pro připuštění ke zkoušce musí mít student udělen zápočet v daném semestru, kdy vykonává zkoušku. Zkouška je písemná, trvá 90 minut a obvykle obsahuje 4-5 příkladů. Zkouška může obsahovat nadto i teoretické otázky. Na základě součtu případných bodů z průběžných testů a z bodů ze zkouškové písemky jsou pak známky rozděleny podle klíče:

A 91-100
B 81-90
C 71-80
D 61-70
E 50-60
F méně než 50

Obecné: Účast na cvičeních a přednáškách je nepovinná ale registrovaná a může být k ní přihlédnuto. Pokud je kdykoliv během testů nebo zkoušek student přistižen při podvodu nebo nedovolené aktivitě, automaticky mu jsou uděleny tři F a může být dán podnět pro disciplinární řízení a následné vyloučení ze studia.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMOUČKA, J. -- RÁDL, P.Matematika pro studenty ekonomiePrahaGrada Publishing2015978-80-247-5406-2
ZBLAŠKOVÁ, V. -- TIRPÁKOVÁ, A. -- MARKECHOVÁ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MOLL, I. -- STŘELEC, L.Statistika IMendelova univerzita v Brně2015978-80-7509-329-5
ZBAUER, L. -- LIPOVSKÁ, H. -- MIKULÍK, M.Matematika v ekonomii a ekonomicePrahaGrada2015978-80-247-4419-3
DSYDSÆTER, K. -- HAMMOND, P J. -- STRØM, A.Essential mathematics for economic analysisHarlowPearson2016978-1-292-07461-0
DMAŘÍK, R.Diferenciální a diferenční rovniceBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007
DKAŠTÁNKOVÁ, V. -- VÁGNER, M.Posloupnosti a řadyBrnoUniverzita obrany - Katedra ekonometrie200680-7231-131-X

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: