Sylabus předmětu EMM - Ekonomicko matematické metody (PEF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EMM
Název předmětu česky:
Ekonomicko matematické metody
Název předmětu anglicky: Economic-mathematical Methods
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50Q03J. HoloubekPřednáška
Každý týden
170
Úterý
13.00-14.50Q34Cvičení
Každý týden
24
Středa7.00-8.50Q37J. HoloubekCvičení
Každý týden
24
Středa
9.00-10.50
Q37
J. HoloubekCvičeníKaždý týden
24
Čtvrtek
7.00-8.50
Q37
Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek
9.00-10.50Q34Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek
13.00-14.50
Q37
J. Holoubek
Cvičení
Každý týden
24
Sobota
13.00-16.50Q37
Přednáška
Nepravidelně
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit formulovat, řešit a interpretovat modely typických problémů pomocí metod lineárního programování a síťové analýzy.
 
Obsah předmětu:
1.Podstata ekonomicko-matematických metod, úloha lineárního programování (LP) (dotace 7/7)
 
a.
Vymezení základních pojmů, vztah k teorii systémů a modelování
b.Formulace obecné úlohy LP, její vlastnosti, geometrická a ekonomická interpretace řešení
c.Dualita

2.
Simplexová metoda (dotace 6/6)
 
a.Princip a algoritmus simplexové metody
b.
Výchozí bázické řešení, simplexová tabulka, analýza citlivosti
c.
Duálně simplexová metoda

3.
Distribuční úlohy (dotace 6/6)
 
a.
Dopravní úloha a metody jejího řešení, analýza citlivosti
b.
Kontejnerový dopravní problém, úloha o pokrytí, zobecněný distribuční problém
c.
Přiřazovací problém, problém obchodního cestujícího

4.Speciální úlohy LP (dotace 3/3)
 
a.
Cílové programování
b.
Celočíselné programování
c.
Vícekriteriální optimalizace

5.Optimalizace v grafech (dotace 6/6)
 
a.
Teorie grafů - základní pojmy
b.Metody pro hledání nejkratší cesty, minimální kostry maximálního toku a kritické cesty (CPM)

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
28 h
152 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
0 h
příprava na průběžný test42 h
0 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu je pro studenty prezenční formy jednak povinná účast na cvičeních (tolerovány jsou 3 neúčasti) a dále splnění 3 průběžných písemných testů. Testy jsou půlhodinové a jsou hodnoceny splněno/nesplněno. Při nesplnění testu je možno jej opakovat. Zápočet je podmínkou pro možnost přihlásit se ke zkoušce.
Písemná zkouška prověřuje u studentů prezenční i kombinované formy schopnost formulovat model problému, řešit jej a interpretovat výsledek, znalost základních teoretických poznatků, doba trvání 50 minut. Při zkoušce lze získat maximálně 40 bodů, minimální požadavek na úspěšné ukončení zkoušky jsou 23 body.

Ke zkoušce si student POVINNĚ přinese vlastní pomůcky na psaní a rýsování + identifikační průkaz s věrnou fotografií. Při zkoušce je MOŽNO užívat kalkulačku. Další materiály, pomůcky a přístroje ani opisování NEJSOU PŘÍPUSTNÉ, jejich použití bude hodnoceno F.

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUBEK, J. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 153 s. ISBN 978-80-7375-411-2.
PLEVNÝ, M. -- ŽIŽKA, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. 296 s. ISBN 978-80-7043-435-2.

Doporučená:
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. 323 s. ISBN 80-86419-23-1.
FIALA, P. -- JABLONSKÝ, J. Vícekriteriální rozhodování. 1. vyd. Praha: VŠE, 1994. 316 s. ISBN 80-7079-748-7.
STEVENSON, W J. Introduction to management science with spreadsheets. Chennai: McGraw Hill Education (India) Private Limited, 2007. 812 s. The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences. ISBN 978-0-07-299066-9.
RAŠOVSKÝ, M. Ekonomicko-matematické metody. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 195 s. ISBN 80-7157-412-0.
HAVLÍČEK, J. -- ZÍSKAL, J. Ekonomicko matematické metody I. Praha: PEF Česká zemědělská univerzita, 1998. 249 s. ISBN 80-213-0462-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-SI-EI Ekonomická informatika, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2019.

Typ výstupu: