Sylabus předmětu MAN - Management (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MAN
Název v jazyce výuky: Management
Název česky: Management
Název anglicky: Management
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Tomáš Dania (cvičící)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Karin Tóthová (cvičící)
Výchozí předměty: Podniková ekonomika I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretické znalosti týkající managementu, naučit je uplatňovat základní manažerské metody a techniky rozhodování v řízení a v organizačním rozvoji, v organizaci a vedení lidí a při výkonu manažerských funkcí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie managementu (dotace 4/0)
 
a.Teorie a techniky managementu, vývoj a aplikace v praxi
b.Techniky managementu (Delegování, MBO, Pružné výrobní a pracovní systémy, Projektové řízení, Řízení jakosti, Štíhlé řízení, Benchmarking, Reengineering, Nepřetržité zdokonalování)

2.Manažer a manažerske funkce, role, kompetence (dotace 2/2)
 
a.Přístupy ke klasifikaci manažerských funkcí a rolí
b.Kompetence, modely manažerských kompetencí
c.Odpovědnost, Etika

3.Prostředí managementu (dotace 4/4)
 
a.Vnější prostředí, klasifikace a přístupy k analýze
b.Vnitřní prostředí, klasifikace a přístupy k analýze

4.Rozhodování v managementu (dotace 2/2)
 
a.Rozhodovací analýza
b.Metody týmového rozhodování

5.Plánování v managementu, osobní a podnikové plány (dotace 2/0)
 
a.Podnikové plány práce
b.Osobní plány práce (Time management)

6.Organizování v managementu (dotace 4/0)
 
a.Organizační struktura podniku
b.Řídící struktura podniku
c.Organizační kultura podniku

7.Vedení v managementu (dotace 2/2)
 
a.Styly vedení založené na osobnosti a chování manažera
b.Situační vedení
c.Transakční a transformační vedení

8.Kontrola v managementu, kontrolní systém a druhy kontroly (dotace 1/0)
9.Strategický management (dotace 1/0)
 
a.Obsah, úkoly a proces strategického managementu
b.Typy strategií

10.Podnikatelský plán (dotace 2/4)
 
a.Poslání
b.Cíl (SMART)
c.Strategie (SWOT, průzkumy trhu-zákazníci, dodavatelé, konkurenti, zaměstnanci, rizika projektu)
d.Rozpočet (zakladatelský, provozní rozpočet, cash flow)

11.Management organizačního rozvoje (dotace 2/0)
 
a.Management změn
b.Krizový management

12.Mezinárodní management (dotace 2/0)
 
a.Formy vstupu na mezinárodní trh
b.Mezikulturní rozdíly

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Odhodlání k úspěchu
-Podnikatelský duch
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost vedení
-Tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
 
-Student je schopen efektivně vést zaměstnance.
-Student je schopen pracovat v týmu.
-Student umí analyzovat vnější a vnitřní prostředí firmy.
-Student umí aplikovat metody manažerského rozhodování.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h16 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace6 h15 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h65 h
     příprava na průběžné hodnocení11 h3 h
     příprava na průběžný test20 h0 h
     příprava prezentace4 h6 h
     zpracování projektů0 h35 h
     zpracování seminární práce14 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předpokladem ukončení předmětu je získání zápočtu a úspěšné absolvování povinné písemné zkoušky. Zápočet student získá za odevzdání seminární práce a dále je studentova aktivita hodnocena na probíhajících seminářích. Odevzdání seminární práce je nezbytnou podmínkou získání zápočtu. Maximální počet bodů, které může student získat za seminární práci je 15. Dalších 15 bodů může získat za konkrétní aktivity stanovené cvičícím na probíhajích seminářích. Zápočet student získá za dosažení alespoň 15 bodů. Závěrečná zkouška je písemná a měla by prokázat studentovy znalosti přednášeného učiva. V rámci písemné zkoušky obdrží student 5 otázek a může získat maximálně 30 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí student získat minimálně 15 bodů.
Rozmezí bodů pro jednotlivé známky: A 54-60, B 48-53, C 42-47, D 36-41, E 30-35.
Předmět je možné studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLAŽEK, L.Management Organizování, rozhodování, ovlivňováníPrahaGrada Publishing, a.s.2014978-80-247-4429-2
ZJANIŠOVÁ, D. -- KŘIVÁNEK, M.Velká kniha o řízení firmy:( praktické postupy pro úspěšný rozvoj)PrahaGrada2013978-80-247-4337-0
ZPLAMÍNEK, J.Vedení lidí, týmů a firemPrahaGrada Publishing a.s.2018978-80-271-0629-5
ZPOŠVÁŘ, Z. -- CHLÁDKOVÁ, H.ManagementBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7509-127-7
DFOTR, J. a kol.Úspěšná realizace strategie a strategického plánuPrahaGrada Publishing, a.s.2017978-80-271-0434-5
DCHAN KIM , W. -- MAUBORGNE, R.Blue Ocean Shift: Beyond Competing - Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New GrowthHardcover edition2017
DKELLER, K L. -- KOTLER, P.Marketing managementPrahaGrada2013978-80-247-4150-5
DROTHER, M.Systematickým vedením lidí k výjimečným výsledkůmPrahaGrada Publishing, a.s.2017978-80-271-0435-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 9. 2019.

Typ výstupu: