Sylabus predmetu FU1 - Finanční účetnictví I (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FU1
Název předmětu česky:
Finanční účetnictví I
Název předmětu anglicky:
Financial Accounting I
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity: Daňová soustava
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí11.00-12.50Q46L. Formanová
Cvičení
Lichý týden
30
Pondělí
11.00-12.50Q46L. Formanová
Cvičení
Sudý týden30
Pondělí
15.00-16.50
Q01
Přednáška
Každý týden
400
Úterý
9.00-10.50Q46
Cvičení
Sudý týden
30
Úterý
9.00-10.50Q46CvičeníLichý týden
30
Úterý
13.00-14.50
Q38B. AndrlíkCvičení
Lichý týden
30
Úterý
13.00-14.50
Q38CvičeníSudý týden30
Středa
9.00-10.50Q46
Cvičení
Lichý týden30
Středa
9.00-10.50Q46Cvičení
Sudý týden
30
Středa
13.00-14.50
Q46
Cvičení
Sudý týden
30
Středa13.00-14.50
Q46
L. Formanová
Cvičení
Lichý týden
30
Středa
15.00-16.50
Q46CvičeníLichý týden
30
Středa
15.00-16.50
Q46L. FormanováCvičeníSudý týden30
Pátek11.00-12.50Q16Cvičení
Lichý týden
30
Pátek
11.00-12.50
Q46
L. Formanová
Cvičení
Sudý týden
30
Sobota
8.00-11.50
Q32
Přednáška
Nepravidelně
48
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s významem a postavením účetnictví v podniku, s principy bilancování a metodickými prostředky účetnictví a jejich využitím při zobrazení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Studenti si osvojí praktické dovednosti účetních postupů v běžném účetním období a také operace k rozvahovému dni, včetně sestavení účetní závěrky.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy finančního účetnictví (dotace 6/4)
 
a.
Vymezení potřeby, podstata a postavení účetnictví v informačním systému podniku. Význam rozvahy (bilance), možnosti uspořádání jejich položek. Hospodářské operace - účetní případy, jejich vliv na změny položek rozvahy. Metodické prostředky účetnictví (účetní dokumentace, chronologie, systematika a výkaznictví).
b.
Kontrolní systém účetnictví (věcná a formální správnost). Uzavírání rozvahových a výsledkových účtů, zjištění výsledku hospodaření a sestavení účetní závěrky.

2.
Právní úprava účetnictví pro podnikatele (zákon o účetnictví, vyhláška MF, české účetní standardy, vnitropodnikové směrnice) (dotace 2/0)
3.Zásoby (dotace 4/2)
 
a.
Vymezení, členění a oceňování zásob. Metoda A (průběžný způsob) účtování o nakupovaných zásobách. Metody pro oceňování úbytků zásob stejného druhu na skladě. Metoda B (periodický způsob) účtování o nakupovaných zásobách. Metodické postupy účtování o nakupovaných zásobách k rozvahovému dni (inventarizace, dočasné snížení ceny zásob).

4.
Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (dotace 2/1)
 
a.
Účtování o peněžních prostředcích na pokladně a ceninách. Bankovní účty, peníze na cestě a ostatní krátkodobý finanční majetek. Krátkodobé úvěry a krátkodobé finanční výpomoci.

5.Zúčtovací vztahy (dotace 1/1)
 
a.
Pohledávky a závazky z obchodního styku včetně poskytnutých a přijatých záloh. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům. Účtování o daňových povinnostech účetní jednotky. Význam a použití účtů časového rozlišení. Dohadné účty.

6.
Dlouhodobý majetek (dotace 6/4)
 
a.
Vymezení a oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Účtování o pořízení, opotřebení a vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní postupy v rámci inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

7.Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (dotace 3/1)
 
a.Základní kapitál a možnosti jeho zvyšování a snižování. Fondy tvořené ze zisku a kapitálové fondy. Výsledek hospodaření jako součást vlastního kapitálu (rozdělování disponibilní části výsledku hospodaření a úhrada ztráty). Rezervy z účetního a daňového hlediska. Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím a ostatní dlouhodobé závazky.

8.Náklady a výnosy (dotace 1/0)
 
a.
Vymezení a klasifikace nákladů a výnosů. Základní postupy účtování.

9.
Účetní uzávěrka (dotace 1/1)
 
a.
Metodický postup při účetní uzávěrce, zjišťování a vykazování výsledku hospodaření.

10.Účetní závěrka (dotace 2/0)
 
a.
Druhy a obsah účetní závěrky. Formální podoba a obsahové uspořádání položek účetní závěrky. Vymezení vzájemných vztahů mezi jednotlivými částmi účetní závěrky.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
10 h16 h
příprava na zkoušku42 h90 h
příprava na průběžné hodnocení
21 h
34 h
příprava na průběžný test
25 h
0 h
Celkem140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen na základě úspěšného splnění e-testu. Předmět je zakončen absolvováním písemné zkoušky, která se skládá z následujících částí - části příklady a části teorie. Úspěšné absolvování je podmíněno minimálně 65 % správných odpovědí. Časový limit písemné části činí 150 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
BRYCHTA,I a kol. Účetnictví podnikatelů 2018. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 544 s. ISBN 978-80-7552-989-3.
JANHUBA, M. Finanční účetnictví – obecné otázky. Praha: C.H. Beck-CZ, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7400-614-2.
KADLEČEK, J. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018 Olomouc: ANAG, 2018. 424 s. ISBN 978-80-7554-121-5.
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Olomouc: ANAG, 2018. 1064 s. ISBN 978-80-7554-116-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 9. 2019.

Typ výstupu: