Sylabus predmetu FU1 - Finanční účetnictví I (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FU1
Název v jazyce výuky: Finanční účetnictví I
Název česky: Finanční účetnictví I
Název anglicky: Financial Accounting I
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty: Daňová soustava
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s významem a postavením účetnictví v podniku, s principy bilancování a metodickými prostředky účetnictví a jejich využitím při zobrazení aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Studenti si osvojí praktické dovednosti účetních postupů v běžném účetním období a také operace k rozvahovému dni, včetně sestavení účetní závěrky.
 
Obsah předmětu:
1.Základy finančního účetnictví (dotace 6/4)
 
a.Vymezení potřeby, podstata a postavení účetnictví v informačním systému podniku. Význam rozvahy (bilance), možnosti uspořádání jejich položek. Hospodářské operace - účetní případy, jejich vliv na změny položek rozvahy. Metodické prostředky účetnictví (účetní dokumentace, chronologie, systematika a výkaznictví).
b.Kontrolní systém účetnictví (věcná a formální správnost). Uzavírání rozvahových a výsledkových účtů, zjištění výsledku hospodaření a sestavení účetní závěrky.

2.Právní úprava účetnictví pro podnikatele (zákon o účetnictví, vyhláška MF, české účetní standardy, vnitropodnikové směrnice) (dotace 2/0)
3.Zásoby (dotace 4/2)
 
a.Vymezení, členění a oceňování zásob. Metoda A (průběžný způsob) účtování o nakupovaných zásobách. Metody pro oceňování úbytků zásob stejného druhu na skladě. Metoda B (periodický způsob) účtování o nakupovaných zásobách. Metodické postupy účtování o nakupovaných zásobách k rozvahovému dni (inventarizace, dočasné snížení ceny zásob).

4.Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (dotace 2/1)
 
a.Účtování o peněžních prostředcích na pokladně a ceninách. Bankovní účty, peníze na cestě a ostatní krátkodobý finanční majetek. Krátkodobé úvěry a krátkodobé finanční výpomoci.

5.Zúčtovací vztahy (dotace 1/1)
 
a.Pohledávky a závazky z obchodního styku včetně poskytnutých a přijatých záloh. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům. Účtování o daňových povinnostech účetní jednotky. Význam a použití účtů časového rozlišení. Dohadné účty.

6.Dlouhodobý majetek (dotace 6/4)
 
a.Vymezení a oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Účtování o pořízení, opotřebení a vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Účetní postupy v rámci inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

7.Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (dotace 3/1)
 
a.Základní kapitál a možnosti jeho zvyšování a snižování. Fondy tvořené ze zisku a kapitálové fondy. Výsledek hospodaření jako součást vlastního kapitálu (rozdělování disponibilní části výsledku hospodaření a úhrada ztráty). Rezervy z účetního a daňového hlediska. Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím a ostatní dlouhodobé závazky.

8.Náklady a výnosy (dotace 1/0)
 
a.Vymezení a klasifikace nákladů a výnosů. Základní postupy účtování.

9.Účetní uzávěrka (dotace 1/1)
 
a.Metodický postup při účetní uzávěrce, zjišťování a vykazování výsledku hospodaření.

10.Účetní závěrka (dotace 2/0)
 
a.Druhy a obsah účetní závěrky. Formální podoba a obsahové uspořádání položek účetní závěrky. Vymezení vzájemných vztahů mezi jednotlivými částmi účetní závěrky.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost odborného vysvětlení a definování z oblasti účetnictví a daní
-Schopnost posoudit dopad zachycení hospodářských operací do účetních výkazů
-Schopnost zachycení hospodářských operací v systému účetnictví

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace10 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h90 h
     příprava na průběžné hodnocení21 h34 h
     příprava na průběžný test25 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je udělen na základě úspěšného splnění e-testu. Předmět je zakončen absolvováním písemné zkoušky, která se skládá z následujících částí - části příklady a části teorie. Úspěšné absolvování je podmíněno minimálně 65 % správných odpovědí. Časový limit písemné části činí 150 minut.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DBRYCHTA,I a kol. Účetnictví podnikatelů 2018. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 544 s. ISBN 978-80-7552-989-3.
DJANHUBA, M. Finanční účetnictví – obecné otázky. Praha: C.H. Beck-CZ, 2016. 304 s. ISBN 978-80-7400-614-2.
DKADLEČEK, J. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018 Olomouc: ANAG, 2018. 424 s. ISBN 978-80-7554-121-5.
DRYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018. Olomouc: ANAG, 2018. 1064 s. ISBN 978-80-7554-116-1.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 17. 9. 2019.

Typ výstupu: