Sylabus predmetu IE2 - Informatika pro ekonomy II (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: IE2
Název v jazyce výuky: Informatika pro ekonomy II
Název česky: Informatika pro ekonomy II
Název anglicky: Informatics for Economists II
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Ludmila Brestičová (cvičící, tutor)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, tutor)
Výchozí předměty: Výpočetní technika a algoritmizace IIInformatika pro ekonomy I
 
Zaměření předmětu:
Předmět představuje základní přehled vybraných informačních a komunikačních technologií a systémů využitelných v podnikové praxi a navazuje na základní informace získané v předmětech Výpočetní technika a algoritmizace a Informatika pro ekonomy I. Student získá znalosti v práci s informacemi, metodách zpracování informací různých typů, v komprimacích a archivacích informací, v datových a souborových formátech, v zabezpečení informace proti neoprávněnému zpracování, v aplikačních oblastech webových systémů, databázových systémů, v metodách a možnostech zavádění podnikových informačních systémů. Předmět rozvíjí kompetence v aplikacích vhodných informačních technologí v podnikové praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Internetové technologie (dotace 6/12)
 
a.Základní principy a služby Internetu
b.Statické dokumenty v jazyce HTML
c.Kaskádové styly pro definici vzhledu dokumentů
d.Principy dynamických dokumentů

2.Úvod do teorie informace (dotace 6/2)
 
a.Pojem informace a její zpracování
b.Problematika přenosu a úpravy dat
c.Zabezpečení dat při přenosu proti neoprávněnému čtení a modifikaci

3.Principy uložení dat (dotace 8/10)
 
a.Datové a souborové formáty
b.Asociace a konverze formátů
c.Komprimace a archivace
d.Počítačová kriminalita

4.Databázové a informační systémy (dotace 8/4)
 
a.Principy uložení dat v databázích
b.Práce s databázovým serverem
c.Informační systémy a jejich využití v podnicích

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní všeobecné znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Student umí efektivně využívat základní internetové technologie
-Student umí popsat princip uložení základních typů dat (číslo, text, zvuk, obraz) v paměti počítače.
-Student zná principy databázových a informačních systémů
-Student zná základní internetové technologie

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h16 h
Samostudium
     příprava na zkoušku56 h68 h
     příprava na průběžné hodnocení28 h56 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, jsou povoleny nejvýše tři absence. Studenti navštěvují cvičení, do kterého jsou řádně zapsáni.
Návštěva jiného cvičení je možná pouze výjimečně po předchozím souhlasu cvičícího a pouze v případě, že je v učebně volné místo.

Studenti absolvují praktický zápočtový test pokrývající témata probíraná ve cvičení.
Všechny úlohy v testu musejí být vyřešeny alespoň na 50 %, aby byly považovány za splněné.
V UIS je u každé úlohy zaznamenána logická hodnota 0 (nesplněno), resp. 1 (splněno).
Zápočet je udělen při splnění všech úloh v testu. V případě neúspěchu mají studenti jednu možnost opravy.
Zadání, studentovo řešení i komentář jsou k dispozici on-line v UIS, individuální náhledy do testů proto nejsou poskytovány.

Zkouška ověřuje porozumění principům, chápání souvislostí a schopnost aplikace poznatků do praxe.
Písemná část obsahuje otevřené otázky ze všech okruhů předmětu (se stručnou a jasnou odpovědí).
Následuje ústní zkouška, kde je vyhodnocen zkouškový test a studentům jsou položeny doplňující otázky.
V případě menšího počtu studentů může být písemná část nahrazena ústní, kde si studenti otázky losují.

Úspěšnou známku je možné zlepšit až o dva stupně nepovinným projektem z oblasti návrhu a realizace webové prezentace.
Konkrétní zadání platné pro daný semestr je k dispozici na dokumentovém serveru předmětu.

Podmínky ukončení předmětu jsou shodné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
Je-li předmět zapsán normální formou, není možné jej studovat během zahraničního výjezdu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHALUZA, P. -- RYBIČKA, J. -- HÁLA, T.Úvod do informatikyBrnoKonvoj2018978-80-7302-174-0
ZRYBIČKA, J. -- TALANDOVÁ, P.Informatika pro ekonomyPrahaAlfa Nakladatelství2009978-80-87197-24-0
ZHÁLA, T.Základy práce v UnixuBrnoKonvoj2002
ZRYBIČKA, J.Úvod do databázových systémůKonvoj200180-7302-013-0
DPříručky k použitému programovému vybavení

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: