Sylabus predmetu IE2 - Informatika pro ekonomy II (PEF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IE2
Název předmětu česky: Informatika pro ekonomy II
Název předmětu anglicky:
Informatics for Economists II
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící, tutor)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, tutor)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50Q07P. Čačková
Cvičení
Každý týden24
Pondělí
9.00-10.50
Q05
CvičeníKaždý týden24
Pondělí
11.00-12.50
Q05
L. Brestičová
Cvičení
Každý týden
24
Pondělí
13.00-14.50
Q05
Cvičení
Každý týden24
Pondělí13.00-14.50
Q07
Cvičení
Každý týden
24
Pondělí
15.00-16.50Q09L. BrestičováCvičení
Každý týden
24
Pondělí
17.00-18.50
Q09CvičeníKaždý týden24
Úterý7.00-8.50Q07
Cvičení
Každý týden24
Úterý7.00-8.50Q05
Cvičení
Každý týden
24
Úterý13.00-14.50Q05
Cvičení
Každý týden
24
Středa
11.00-12.50
Q47Cvičení
Každý týden
24
Středa
15.00-16.50
Q05P. HaluzaCvičeníKaždý týden24
Čtvrtek
7.00-8.50
Q07Cvičení
Každý týden
24
Čtvrtek
9.00-10.50
Q06
CvičeníKaždý týden
24
Čtvrtek
13.00-14.50
Q06
P. Haluza
Cvičení
Každý týden
24
Pátek
9.00-12.50
Q32
Přednáška
Nepravidelně
48
Pátek
9.00-10.50
Q01
Přednáška
Každý týden
400
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět představuje základní přehled vybraných informačních a komunikačních technologií a systémů využitelných v podnikové praxi a navazuje na základní informace získané v předmětech Výpočetní technika a algoritmizace a Informatika pro ekonomy I. Student získá znalosti v práci s informacemi, metodách zpracování informací různých typů, v komprimacích a archivacích informací, v datových a souborových formátech, v zabezpečení informace proti neoprávněnému zpracování, v aplikačních oblastech webových systémů, databázových systémů, v metodách a možnostech zavádění podnikových informačních systémů. Předmět rozvíjí kompetence v aplikacích vhodných informačních technologí v podnikové praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Internetové technologie (dotace 6/12)
 
a.
Základní principy a služby Internetu
b.
Statické dokumenty v jazyce HTML
c.
Kaskádové styly pro definici vzhledu dokumentů
d.Principy dynamických dokumentů

2.
Úvod do teorie informace (dotace 6/2)
 
a.
Pojem informace a její zpracování
b.
Problematika přenosu a úpravy dat
c.
Zabezpečení dat při přenosu proti neoprávněnému čtení a modifikaci

3.
Principy uložení dat (dotace 8/10)
 
a.
Datové a souborové formáty
b.Asociace a konverze formátů
c.
Komprimace a archivace
d.
Počítačová kriminalita

4.
Databázové a informační systémy (dotace 8/4)
 
a.
Principy uložení dat v databázích
b.
Práce s databázovým serverem
c.Informační systémy a jejich využití v podnicích

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
0 h
cvičení28 h0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
56 h
68 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h56 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast ve cvičení je povinná, jsou povoleny nejvýše tři absence. Studenti navštěvují cvičení, do kterého jsou řádně zapsáni.
Návštěva jiného cvičení je možná pouze výjimečně po předchozím souhlasu cvičícího a pouze v případě, že je v učebně volné místo.

Studenti absolvují praktický zápočtový test pokrývající témata probíraná ve cvičení.
Všechny úlohy v testu musejí být vyřešeny alespoň na 50 %, aby byly považovány za splněné.
V UIS je u každé úlohy zaznamenána logická hodnota 0 (nesplněno), resp. 1 (splněno).
Zápočet je udělen při splnění všech úloh v testu. V případě neúspěchu mají studenti jednu možnost opravy.
Zadání, studentovo řešení i komentář jsou k dispozici on-line v UIS, individuální náhledy do testů proto nejsou poskytovány.

Zkouška ověřuje porozumění principům, chápání souvislostí a schopnost aplikace poznatků do praxe.
Písemná část obsahuje otevřené otázky ze všech okruhů předmětu (se stručnou a jasnou odpovědí).
Následuje ústní zkouška, kde je vyhodnocen zkouškový test a studentům jsou položeny doplňující otázky.
V případě menšího počtu studentů může být písemná část nahrazena ústní, kde si studenti otázky losují.

Úspěšnou známku je možné zlepšit až o dva stupně nepovinným projektem z oblasti návrhu a realizace webové prezentace.
Konkrétní zadání platné pro daný semestr je k dispozici na dokumentovém serveru předmětu.

Podmínky ukončení předmětu jsou shodné pro prezenční i kombinovanou formu studia.
Je-li předmět zapsán normální formou, není možné jej studovat během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HALUZA, P. -- RYBIČKA, J. -- HÁLA, T. Úvod do informatiky. Brno: Konvoj, 2018. 180 s. ISBN 978-80-7302-174-0.
RYBIČKA, J. -- TALANDOVÁ, P. Informatika pro ekonomy. Praha: Alfa Nakladatelství, 2009. 252 s. ISBN 978-80-87197-24-0.
HÁLA, T. Základy práce v Unixu. Brno: Konvoj, 2002.
RYBIČKA, J. Úvod do databázových systémů. 1. vyd. Konvoj, 2001. 35 s. ISBN 80-7302-013-0.

Doporučená:
Příručky k použitému programovému vybavení

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 11. 9. 2019.

Typ výstupu: