Sylabus předmětu OSDUT - Odborný seminář - Daně a účetnictví (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OSDUT
Název v jazyce výuky: Specialized Seminary - Tax and Accounting
Název česky: Odborný seminář - Daně a účetnictví
Název anglicky: Specialized Seminary - Tax and Accounting
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Marian Dobranschi, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (garant, přednášející, tutor)
Výchozí předměty: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Finanční účetnictví I
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získat znalosti o odborné anglické terminologii z oblasti účetnictví a daní. Student získá, procvičí a upevní si odbornou anglickou terminologii z této oblasti, kdy ji bude posléze schopen uplatňovat v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.Základy účetnictví (dotace 0/14)
 
a.Základní principy účetnictví -- odborná terminologie, principy účtování, otevírání a uzavírání účtů.
b.Legislativní rámec harmonizace účetnictví.
c.Metody podvojného účtování se zaměřením na problematiku hmotného, nehmotného majetku a zásob.
d.Výkazy v účetnictví.
e.Mezinárodní účetní standardy.

2.Daňová teorie (dotace 0/14)
 
a.Členění daní, jejich funkce, základní pojmy.
b.Daňová soustava České republiky -- základní principy majetkových daní, daně z přidaného hodnoty, spotřebních daní, ekologických daní, daně z příjmů fyzických a právnických osob.
c.Harmonizace přímých a nepřímých daní v EU.
d.Mezinárodní zdanění -- smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezující dvojí zdanění.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Základní profesní znalosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnnost v anglickém jazyce se orientovat v problematice účetnictví a daní, v jejich principech a aplikací
-Schopnost aplikace daňové a účetní terminologie v cizím jazyce
-Schopnost odborného vysvětlení a definování z oblasti účetnictví a daní
-Studen umí interpretovat a používat informace získané z odborných anglických textů z oblasti účetnictví a daní
-Studen umí zvolit a používat vhodnou odbornou anglickou terminologii z oblasti účetnictví a daní

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
     konzultace4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku14 h
     příprava prezentace8 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je formou písemného testu, doba trvání je 30 min. V testu je vyžadována min. 50% úspěšnost. Testem je ověřována praktická znalost odborné terminologie z oblasti daní a účetnictví. Podmínkou k připuštění k testu je odprezentování 2 prezentací na téma daní a účetnictví v rozsahu 10-15 min.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDOVÁ, D.International taxation: textbook for the students of the study programs in EnglishBrnoMendel Agricultural and Forestry University2007978-80-7375-097-8
ZEuropean tax handbook 2011AmsterdamIBFD2011978-90-8722-093-8
ZFRENDO, E.English for accountingOxfordOxford University Press2007978-0-19-457910-0
DVALOUCH, P.AccountingBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200580-7157-916-5
DNOBES, C. -- PARKER, R H.Comparative international accountingHarlow, EnglandFinancial Times2006978-0-273-703570-

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: