Sylabus predmetu OSKM - Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii (PEF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OSKM
Název v jazyce výuky: Specialized Seminary - Quantitative Methods in Economics
Název česky: Odborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomii
Název anglicky: Specialized Seminary - Quantitative Methods in Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michaela Staňková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Světový jazyk - Angličtina 1 nebo Světový jazyk - Angličtina K 1 nebo Angličtina 1, EI) a Statistika
 
Zaměření předmětu:
Hlavním cílem předmětu bude seznámit studenty s anglickou terminologií týkající se matematiky, statistiky a ekonometrie. Vždy se bude jednat o aplikace v ekonomii.

Kromě již známých postupů budou prezentovány i další snadno realizovatelné postupy uplatnitelné při tvorbě závěrečných prací.
 
Obsah předmětu:
1.Obecný úvod do statistiky (dotace 0/2)
 
a.Předmět statistiky
b.Historické souvislosti
c.Základní pojmy a ideje
d.Zneužití statistiky

2.Popisná statistika (dotace 0/4)
 
a.Základní soubor, výběr a data
b.Bodové rozdělení četnosti
c.Intervalové rozdělení četnosti
d.Číselné charakteristiky znaků

3.Základy pravděpodobnosti (dotace 0/2)
 
a.Náhodné jevy
b.Pravděpodobnost
c.Nezávislé jevy
d.Podmíněná pravděpodobnost

4.Náhodné veličiny a jejich charakteristiky (dotace 0/2)
 
a.Náhodná veličina a její distribuční funkce
b.Vybraná rozdělení pravděpodobnosti
c.Nezávislé náhodné veličiny
d.Číselné charakteristiky náhodných veličin

5.Základy matematické statistiky (dotace 0/4)
 
a.Náhodný výběr
b.Bodový odhad
c.Interval spolehlivosti
d.Testování statistických hypotéz

6.Jednoduchá korelační analýza (dotace 0/2)
 
a.Korelační koeficient a jeho odhad
b.Testování hypotézy o nezávislosti
c.Porovnání dvou korelačních koeficientů

7.Analýza závislosti nominálních a ordinálních znaků (dotace 0/2)
 
a.Kontingenční tabulka
b.Testy nezávislosti a homogenity
c.Podíl šancí
d.Spearmanův pořadový koeficient korelace

8.Jednofaktorová analýza rozptylu (dotace 0/2)
 
a.Předpoklady
b.Testování hypotézy o shodě středních hodnot
c.Vícenásobná porovnávání

9.Pokročilé statistické metody (dotace 0/6)
 
a.Hierarchické shlukování
b.Faktorová analýza
c.Testování empirického rozdělení

10.Prezentace statistických výstupů (dotace 0/2)
 
a.Tabulky
b.Grafy
c.Chyby v prezentaci

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Student dokáže řešit statistické úkoly v anglickém jazyce za použití správné statistické terminologie.
-Student má nadstandardní znalost vybraných pokročilých statistických metod.
-Student používá korektní statistickou terminologii v angličtině.
-Student zná základní statistické techniky a dokáže je aplikovat.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář27 h
     veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava prezentace8 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Posluchači budou v průběhu semináře prezentovat vybrané téma, prezentace bude hodnocena jako úspěšná (vyžadováno pro udělení zápočtu) nebo neúspěšná (vrácena na přepracování). Předmět bude zakončen testem (maximálně 10 bodů, pro udělení zápočtu je třeba získat minimálně 6 bodů). Jeho obsahem budou jednak základní anglické termíny, jednak anglicky zadané příklady.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHAMPEL, D. -- MIKULÁŠEK, K.Selected Chapters for English Mathematics Courses IIBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-651-2
DGUJARATI, D N.Basic econometricsBostonMcGraw Hill20030-07-112342-3
DGREENE, W H.Econometric analysisUpper Saddle River, NJ [u.a.Pearson Prentice Hall2008978-0-13-5137-40-6
DKMENTA, J.Elements of EconometricsMichiganMacmillan Publishing19970-472-10886-7
DREAGLE, D. -- SALVATORE, D.Statistics and econometricsNew YorkMcGraw-Hill20040-07-139568-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: