Sylabus předmětu TKK - Typologie krovových konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TKK
Název předmětu česky:
Typologie krovových konstrukcí
Název předmětu anglicky: Typology of Truss Structures
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Mansbart (přednášející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu jsou podrobné znalosti studenta o krovových konstrukcích staveb s přihlédnutím k jejich stáří, způsobu užívání, rozpětí a použitým materiálům.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, metodika vyhledávání informací o typologii studovaných objektů (literatura, archivy, kroniky, výzkum v terénu, historické a současné normy). (dotace 2/0)
2.
Terminologie krovových konstrukcí, základní typologické rozdělení historických krovových konstrukcí, krovy krokevní a vaznicové soustavy, principy věšadel a vzpěradel. (dotace 2/0)
3.
Archaické konstrukce, vazníky vlašské soustavy, vaznicová soustava s hřebenovou vaznicí. (dotace 2/0)
4.
Krokevní soustava bez podélného vázání, krokevní soustava s hambalky, rozvoj podélného vázání v krokevní soustavě. (dotace 2/0)
5.
Krokevní soustava s podélným vázáním středovým rámem, krokevní soustava s podélným vázáním podepřenými vaznicemi. (dotace 2/0)
6.
Krokevní soustava s podélným vázáním ležatou stolicí ranného typu, krokevní soustava s podélným vázáním ležatou stolicí pozdního typu. (dotace 2/0)
7.
Rankova krokevní soustava, přechod k vaznicové soustavě, vaznicová soustava, kombinace soustav. (dotace 2/0)
8.
Rozměrné historické konstrukce, krovy se skružovými krokvemi, Ardantova soustava (dotace 2/0)
9.
Současné krovové konstrukce, typologie, spojovací materiál. (dotace 2/0)
10.
Příhradové vazníky: konstrukční typy, statické působení jednotlivých typů konstrukce, terminologie. (dotace 2/0)
11.
Obloukové konstrukce z lepených nosníků. (dotace 2/0)
12.
Zastřešení zemědělských a vojenských objektů, specifické typy konstrukcí. (dotace 2/0)
13.
Zastřešení věží: terminologie historických i současných krovových konstrukcí ve věžích. (dotace 2/0)
14.
Stropní a další související konstrukce: terminologie, typy konstrukcí, návaznost na krovové konstrukce, navazující konstrukce podlah, konstrukce hrázděných štítů apod. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
konzultace
15 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
zpracování projektů19 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Vypracování seminární práce: projektu krovové konstrukce (je podmínkou pro připuštění ke zkoušce). Ukončení předmětu písemnou zkouškou ze znalostí typologie a funkce krovových konstrukcí (délka cca 1 h, max počet bodů: 29, min 15).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. 188 s. ISBN 80-01-03310-4.
KOŽELOUH, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 : Navrhování a konstrukční materiály. Step 1. Zlín: KODR, 1998. 462 s. ISBN 80-238-2620-4.
Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004. 401 s. ISBN 80-86769-13-5.
ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. 1. vyd. Praha: Argo, 2003. 395 s. ISBN 80-7203-548-7.
VINAŘ, J. a kol. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 448 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7.
BLASS, H J. a kol. Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 227 s. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-87093-73-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: