Sylabus predmetu TTLT1 - Technika a technologie lesní těžby (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TTLT1
Název v jazyce výuky: Technika a technologie lesní těžby
Název česky: Technika a technologie lesní těžby
Název anglicky: Technique and Technology of Harvesting
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Ivo Březina (cvičící, přednášející)
Ing. Zbyněk Mikulášek (cvičící)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout nezbytné vědomosti pro plánování, řízení a vyhodnocování těžební činnosti lesního hospodářství. Zvládnout zásady optimalizované volby těžebních technologií respektujících ochranu lesních ekosystémů, technické parametry strojů, faktory je ovlivňující a podmínky ekonomické přijatelnosti. Poznat principy, parametry a faktory diferencovaného využití víceoperačních těžebně-dopravních strojů. Poznat principy těžby a zpracování dříví pro energetické účely a základní principy energetického využití dřeva. Poznat principy, zásady a uplatnění dlouhodobé a krátkodobé přípravy výroby v předmýtních a mýtních a nahodilých těžbách. Seznámit se s principy precizního lesnictví z pohledu těžebně dopravního procesu, s problematikou produktivity a efektivity těžebně dopravních systémů, s principy, realizací a využitím sortimentace těžebního fondu.
 
Obsah předmětu:
1.Přednášky (dotace 24/0)
 
a.Jednooperační a víceoperační těžební stroje I.
b.Jednooperační a víceoperační těžební stroje II.
c.Jednooperační a víceoperační těžební stroje III.
d.Technicko ekonomické aspekty nasazení harvestorových uzlů.
e.Vliv technických parametrů na technologické vlastnosti strojů.
f.Zařazování strojů do technologií. Variantní řešení technologií. Technologická pružnost. Technologická setrvačnost.
g.Těžba a zpracování dříví pro energetické účely I.
h.Těžba a zpracování dříví pro energetické účely II.
i.Energetické využití dřeva.
j.Možnosti snižování škod na lesních ekosystémech. Těžebně-dopravní eroze. Poškozování půdy a stromů.
k.Dlouhodobá a krátkodobá příprava výroby. Povýrobní úpravy pracovišť.
l.Sortimentace těžebního fondu.
m.Výrobní procesy v předmýtních těžbách.
n.Výrobní procesy v mýtních a nahodilých těžbách.

2.Cvičení (dotace 0/24)
 
a.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií těžby dříví I.
b.Provozní nasazení plně mechanizovaných technologií těžby dříví II.
c.Procvičování funkcí harvestoru a forwarderu na simulátoru.
d.Procvičování funkcí harvestoru a forwarderu na simulátoru.
e.Technické parametry strojů a jejich vliv na technologické vlastnosti.
f.Technické parametry strojů a jejich vliv na technologické vlastnosti.
g.Precizní lesnictví
h.Produktivita a efektivita těžebně dopravních systémů. Teorie.
i.Produktivita a efektivita těžebně dopravních systémů. Chronometráž.
j.Energetický audit těžebně dopravních strojů.
k.Sortimentace těžebního fondu I - procvičení tématu.
l.Sortimentace těžebního fondu II - procvičení tématu.
m.Problematika legislativy a bezpečnosti a hygieny práce v těžební činnosti.
n.Zápočet.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Schopnost vedení
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Prohloubit teoretické a praktické znalosti technik v lesnictví.
-Schopnost organizovat, řídit a optimalizovat těžebně-dopravní proces v lesním hospodářství.
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost samostatně vymezit, pojmenovat a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické lesnické problémy.
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení22 h0 h
     seminář2 h0 h
     práce v terénu22 h0 h
     konzultace0 h16 h
     projektová práce2 h4 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h52 h
     příprava na průběžné hodnocení4 h0 h
     příprava na průběžný test0 h30 h
     příprava prezentace10 h0 h
     zpracování projektů18 h38 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a zkouškou.
Podmínkou zápočtu je předání a obhájení vypracovaných programů ze cvičení, předání a obhájení programů z hlavního cvičení a úspěšné absolvování písemného testu znalostí (min. 70 bodů z max. 100 bodů).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol.Technika a technologie v lesnictví. Díl první.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-839-4
ZNERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P.Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý.BrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-840-0
ZNERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KUPČÁK, V. -- SLODIČÁK, M. -- ZEMÁNEK, T.Harvestorové technologie lesní těžbyBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-842-4
ZLesná ťažbaBratislavaPríroda199180-07-00432-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 5. 2019.

Typ výstupu: