Sylabus předmětu PDS - Produkce dřevní suroviny (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PDS
Název předmětu česky: Produkce dřevní suroviny
Název předmětu anglicky:
Introduction to Forestry
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Aleš Solař, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
ne (Produkce dřevní suroviny nebo nyní Produkce dřevní suroviny) a ne Produkce dřevní suroviny
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání poznatků o lesním hospodářsví České republiky, jeho postavení v NH, poslání, úkolech, výsledcích, vlastnických vztazích k lesům, zákonných předpisech, produkčních možnostech. Součástí je získání poznatků o výrobě a zhodnocení dříví, včetně tvorby a užití sortimentů v ČR pro obchod se dřívím.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam lesů pro společnost (dotace 2/1)
 
a.Vývoj využívání lesů lidmi
b.Funkce lesů - produkční, mimoprodukční

2.Lesní hospodářství ČR (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika LH ČR
b.Vlastnictví lesů v ČR

3.
Produkční možnosti lesů v ČR a v jiných zemích (dotace 2/0)
 
a.Faktory ovlivňující produkční schopnost lesů
b.Využití biomasy lesních porostů
c.
Produkce dříví - výše a struktura těžeb a dodávek dříví v ČR, dovoz a vývoz dříví

4.Těžební metody výroba dříví v ČR (dotace 2/1)
 
a.
Podmínky ovlivňující výrobu dříví
b.
Těžba, soustřeďování a odvoz dříví
c.
Technika a technologie

5.Druhování dříví (dotace 6/6)
 
a.Požadavky na opracování dříví
b.
Forma (tvar) dodávaného dříví - terminologie
c.Třídění dříví - možnosti třídění
d.
Sortiment surového dříví - kriteria vymezující sortimenty (dřevina, rozměry, jakost)
e.Současná struktura sortimentů

6.Druhování dříví 2 (dotace 4/2)
 
a.
Možnosti stanovení jakosti dodávaného dříví
b.
Stanovení jakosti podle třídících znaků - charakter třídících znaků
c.
Stanovení jakosti laboratorním rozborem

7.
Metody pro stanovení množství dodávaného dříví (dotace 4/2)
 
a.Objemová metoda - princip, použití, výhody
b.Hmotnostní metoda - princip, použití, výhody

8.
Příjem dříví (dotace 4/2)
 
a.
Předpisy pro přejímku dříví
b.
Způsoby přejímky, jejich použitelnost, výhody
c.
Příčiny vzniku rozdílů mezi dodaným a převzatým dřívím

9.
Vady dřeva (dotace 2/0)
 
a.
Druhy vad
b.
Měření vad

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
14 h
0 h
seminář0 h
14 h
práce v terénu
16 h
0 h
konzultace
10 h
16 h
příprava na zkoušku20 h32 h
příprava na průběžný test
9 h
20 h
zpracování protokolů
23 h
38 h
Celkem
120 h
120 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem. Zápočet je udělen za správně zpracované projekty a splnění závěrečného zápočtového testu z probíraných temat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ONDRÁČEK, K. Produkce dřevní suroviny - cvičení. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 99 s. ISBN 80-7157-507-0.
Kol. Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR 2008: platnost od 1.1.2008. 2. vyd. Praha [i.e. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2007. 147 s. ISBN 978-80-87154-01-4.
JANÁK, K. -- ONDRÁČEK, K. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. Příjem dříví: učební text. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. 127 s. ISBN 80-7157-959-9.
ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L. Stavba dřeva. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1994. 179 s. ISBN 80-7157-137-7.
Doprava dreva. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1982. 300 s.
Lesná ťažba. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1991. 356 s. ISBN 80-07-00432-7.

Doporučená:
ONDRÁČEK, K. -- JANÁK, K. Produkce dřevní suroviny. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 129 s. ISBN 978-80-7375-142-5.
JANÁK, K. -- ONDRÁČEK, K. Elektronická přejímka dříví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. 85 s. ISBN 80-7157-942-4.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce lesního hospodářství, 2010. 177 s.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011. 1. vyd. Ministerstvo zemědělství 117 05 Praha 1: MS Polygrafie, Mladoboleslavská 716, Bělá pod Bezdězem, 2012. 136 s. 1. ISBN 978-80-7434-063-5.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2012. 1. vyd. Ministerstvo zemědělství 117 05 Praha 1: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 2013. 132 s. první vydání. ISBN 978-80-7434-112-0.
GEJDOŠ, M. -- SUCHOMEL, J. -- NERUDA, J. Meranie kvalitatívnych znakov gul'atiny. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 66 s. ISBN 978-80-228-1987-9.
KLÍR, J. Vady dřeva. SNTL, 1981.
SIMANOV, V. Technologie soustřeďování dříví minimalizující riziko vodní eroze. In Lesnické hospodaření v povodí vodárenských nádrží a toků. Bílá V Beskydech: Česká lesnická společnost, 1999, s. 18--21.
SIMANOV, V. Těžba a doprava dříví v přírodě blízkém obhospodařování lesa. In Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese. České Budějovice: INPROF, České Budějovice, 1998, s. 43--49. ISBN 80-238-2919-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: