Sylabus předmětu PDKS - Průzkum a dokumentování dřevěných konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PDKS
Název v jazyce výuky: Průzkum a dokumentování dřevěných konstrukcí
Název česky: Průzkum a dokumentování dřevěných konstrukcí
Název anglicky: Wood Construction Research
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je podat ucelený pohled na problematiku dřevěných nosných konstrukcí (stropy, krovy, objekty) z hlediska mechanismů vzniku poruch, jejich identifikací, posouzení stupně a rozsahu poškození dřeva i odpovědět otázky jak poškozené prvky nebo konstrukce opravit, či rekonstruovat. Současně platná legislativa. Obecné požadavky na opravy a rekonstrukce historických objektů v pořadí: záměr, předprojektová příprava, zpracování projektové dokumentace, vlastní realizace-projekt pro provedení stavby a kolaudace.
 
Obsah předmětu:
1.Zaměřování stávajících konstrukcí a objektů: metody měření, měřící pomůcky a přístroje, základní typy měřičské dokumentace skutečného stavu, porovnání stavební a geodetické dokumentace (dotace 3/2)
2.Průzkum staveb: stavebně technický, konstrukční a statický, stavebně historický a urbanistický (dotace 4/2)
3.Vývoj staveb a stavebního práva, současná legislativa (dotace 1/0)
4.Kreslení-projekční zásady pro projektovou dokumentaci dřevěných prvků a konstrukcí (dotace 2/0)
5.Historický vývoj dřevěných nosných konstrukcí (stropy, krovy aj.), typy jednotlivých konstrukcí a statické působení v nich, konstrukční spoje (dotace 3/2)
6.Životnost dřevěných konstrukcí-obecné pojmy, metody pro zvýšení životnosti (dotace 1/0)
7.Poruchy v dřevěných konstrukcích-základní pojmy, rozdělení, příčiny, vlhkost, příklady (dotace 2/2)
8.Průzkum dřevěných stropů a krovů: zjišťování poruch (průzkumné metody pro zjištění poškození, metodika zjišťování poruch), nedřevěné materiály vyskytující se v zóně dřevěných prvků a konstrukcí, praktické ukázky (dotace 3/3)
9.Likvidace příčin poruch (dotace 1/0)
10.Opravy a rekonstrukce vybraných dřevěných prvků a konstrukcí - předprojektová příprava, projektová dokumentace, legislativa (dotace 4/1)
11.Obecné požadavky na opravy a rekonstrukce historických objektů - záměr, předprojektová příprava (zaměření, fotodokumentace a filmový záznam, inventarizace prvků, diagnostika stavu, průzkumy, popisy, vyhodnocení), zpracování projektové dokumentace (k územnímu řízení, pro stavební povolení) a realizace-projekt pro provedení stavby, kolaudace, praktické ukázky (dotace 4/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce
-Schopnost posouzení stavu konstrukce
-Schopnost určit příčinu poškození dřeva
-Základní znalosti postupů rekonstrukce staveb a dřevěných konstrukcí
-Znalost metod pro průzkum stavu konstrukcí

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace0 h12 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h20 h
     příprava prezentace0 h10 h
     zpracování protokolů20 h30 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Provedení stavebně technického průzkumu dřevěné konstrukce nebo dřevěného objektu v dosahu studenta a vypracování posudku v rámci protokolu. Tato práce je kontrolována vyučujícím před udělením zápočtu. V průběhu semestru kontrolní test. Ukončení předmětu zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOHOUT, J. -- TOBEK, A.Tesařství: tradice z pohledu dneškaPrahaGrada199680-7169-413-4
ZRAZÍM, V. -- MACEK, P.Zkoumání historických stavebPrahaNárodní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze2011978-80-86516-41-7
ZREINPRECHT, L.Dřevěné stropy a krovy: Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukcePrahaABF200080-86165-29-9
ZREINPRECHT, L.Ochrana dreva: vysokoškolská učebnicaZvolenTechnická univerzita2008978-80-228-1863-6
ZZákon o státní památkové péči: komentářPrahaWolters Kluwer Česká republika2011978-80-7357-659-2
ZVINAŘ, J. a kol.Historické krovy: typologie, průzkum, opravyPrahaGrada2010978-80-247-3038-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: