Sylabus předmětu NDK - Navrhování dřevěných konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NDK
Název předmětu česky:
Navrhování dřevěných konstrukcí
Název předmětu anglicky:
Design of Timber Structures
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Jitka Čechová
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty dimenzování dřevěných prvků a jejich spojů podle zásad výpočtů vycházejících z teorie mezních stavů a naučit postup stanovení zatížení konstrukcí podle platných norem.
 
Obsah předmětu:
1.
České a evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí. Metodiky návrhů a posuzování. (dotace 2/2)
2.
Zatížení stavebních konstrukcí dle ČSN, případně EUROCODE, základní kombinace. (dotace 2/2)
3.
Mezní stavy únosnosti: tah a tlak rovnoběžně s vlákny a kolmo k vláknům, ohyb, smyk, kroucení, mimostředný tah a tlak. Mezní stavy použitelnosti dřevěných konstrukcí. (dotace 2/2)
4.
Průběhy složek vnitřních sil na prutech, reakce a kontrola řešení. Pruty s náběhy. (dotace 2/2)
5.
Transformační vztahy při posunu a pootočení os, hlavní osy a hlavní momenty setrvačnosti u složených rovinných obrazců. (dotace 2/2)
6.
Princip virtuálních prací, věty o vzájemnosti virtuálních prací, Mohrův integrál (dotace 2/2)
7.
Výpočet posunutí a pootočení prutových soustav metodou jednotkových sil, Vereščaginovo pravidlo. (dotace 2/2)
8.
Úvod do řešení rovinných staticky neurčitých konstrukcí, metody řešení, určení stupně statické neurčitosti. (dotace 2/2)
9.Podstata silové metody a aplikace na řešení staticky neurčitých vetknutých nosníků. (dotace 2/2)
10.
Spojitý nosník -- zatížení a jeho řešení pomocí třímomentových rovnic. (dotace 2/2)
11.
Využití tvarové symetrie a antimetrie pro řešení jednotlivých typů spojitých nosníků. Vliv popuštění podpor, účinky změny teploty. (dotace 2/2)
12.Navrhování a dimenzování prvků dřevěných konstrukcí (vzpěr celistvých a členěných prutů, prvky namáhané šikmým ohybem, osovou silou a ohybem, kroucením apod.). (dotace 2/2)
13.Řešení přípojů a styků. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
26 h
konzultace5 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžný test18 h
zpracování protokolů
35 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
V každém cvičení student procvičuje látku na příkladech, během semestru odevzdává 20 příkladů.
Zápočet -- 80% účast na cvičení, 1 průběžný test. Nutnou podmínkou zkoušky je udělený zápočet.
Zkouška je písemnou formou. Otázky jsou teoretické i výpočtové. Na vypracování má student 180 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004. 401 s. ISBN 80-86769-13-5.
BLASS, H J. a kol. Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 227 s. Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 978-80-87093-73-3.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : vybrané statě pro dřevařský obor. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 113 s. ISBN 80-7157-941-6.
ŠMIŘÁK, S. -- HLAVINKOVÁ, B. Pružnost a plasticita I. : Příklady. Brno: CERM, 2000. 217 s. ISBN 80-214-1623-8.
KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí. 3. vyd. V Brně: VUTIUM, 2010. 349 s. ISBN 978-80-214-3419-6.
JELÍNEK, L. Tesařské konstrukce. 2. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 236 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-74-0.
KRÄMER, V. Dřevěné konstrukce, Příklady a řešení ČSN 73 1702. Praha: IC ČKAIT, 2011. 318 s. ISBN 978-80-87438-16-9.
HOLICKÝ, M. -- MARKOVÁ, J. -- SÝKORA, M. Zatížení stavebních konstrukcí: příručka k ČSN EN 1991. 1. vyd. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 131 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-89-4.

Doporučená:
KOŽELOUH, B. Výpočet dřevěných konstrukcí podle mezních stavů : 1.Zásady výpočtu a stanovení hodnot základních výpočtových namáhání dřeva. Bratislava: ŠDVÚ, 1968. 67 s. ŠDVÚ.
KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce 10. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2001. 141 s. ISBN 80-01-01748-6.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 88 s. ISBN 80-7157-940-8.
KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí. 3. vyd. V Brně: VUTIUM, 2009. 431 s. Učebnice ;. ISBN 978-80-214-3428-8.
Stavebná mechanika. Praha: Vědecko-technické nakladatelství, 1950.
Die Holzkonstruktionen. Darmstadt: Reprint Verlag Leipzig, 372 s. ISBN 978-3-8262-3053-0.
JEŘÁBEK, J. a kol. Dřevěné konstrukce. 2010. 230 s. Učební texty vysokých škol.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: