Sylabus předmětu NDK - Navrhování dřevěných konstrukcí (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NDK
Název v jazyce výuky: Navrhování dřevěných konstrukcí
Název česky: Navrhování dřevěných konstrukcí
Název anglicky: Design of Timber Structures
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je naučit studenty dimenzování dřevěných prvků a jejich spojů podle zásad výpočtů vycházejících z teorie mezních stavů a naučit postup stanovení zatížení konstrukcí podle platných norem.
 
Obsah předmětu:
1.České a evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí. Metodiky návrhů a posuzování. (dotace 2/2)
2.Zatížení stavebních konstrukcí dle ČSN, případně EUROCODE, základní kombinace. (dotace 2/2)
3.Mezní stavy únosnosti: tah a tlak rovnoběžně s vlákny a kolmo k vláknům, ohyb, smyk, kroucení, mimostředný tah a tlak. Mezní stavy použitelnosti dřevěných konstrukcí. (dotace 2/2)
4.Průběhy složek vnitřních sil na prutech, reakce a kontrola řešení. Pruty s náběhy. (dotace 2/2)
5.Transformační vztahy při posunu a pootočení os, hlavní osy a hlavní momenty setrvačnosti u složených rovinných obrazců. (dotace 2/2)
6.Princip virtuálních prací, věty o vzájemnosti virtuálních prací, Mohrův integrál (dotace 2/2)
7.Výpočet posunutí a pootočení prutových soustav metodou jednotkových sil, Vereščaginovo pravidlo. (dotace 2/2)
8.Úvod do řešení rovinných staticky neurčitých konstrukcí, metody řešení, určení stupně statické neurčitosti. (dotace 2/2)
9.Podstata silové metody a aplikace na řešení staticky neurčitých vetknutých nosníků. (dotace 2/2)
10.Spojitý nosník -- zatížení a jeho řešení pomocí třímomentových rovnic. (dotace 2/2)
11.Využití tvarové symetrie a antimetrie pro řešení jednotlivých typů spojitých nosníků. Vliv popuštění podpor, účinky změny teploty. (dotace 2/2)
12.Navrhování a dimenzování prvků dřevěných konstrukcí (vzpěr celistvých a členěných prutů, prvky namáhané šikmým ohybem, osovou silou a ohybem, kroucením apod.). (dotace 2/2)
13.Řešení přípojů a styků. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost dimenzovat a posuzovat jednoduché konstrukční prvky
-Schopnost identifikovat základní a kombinované způsoby namáhání konstrukcí a prvků
-Znalost metody mezních stavů (Eurokód5)
-Znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí
-Znalost řešení jednodušších inženýrských úloh

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška26 h
     cvičení26 h
     konzultace5 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžný test18 h
     zpracování protokolů35 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
V každém cvičení student procvičuje látku na příkladech, během semestru odevzdává 20 příkladů.
Zápočet -- 80% účast na cvičení, 1 průběžný test. Nutnou podmínkou zkoušky je udělený zápočet.
Zkouška je písemnou formou. Otázky jsou teoretické i výpočtové. Na vypracování má student 180 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDřevěné konstrukce podle Eurokódu 5.PrahaInformační centrum ČKAIT200480-86769-13-5
ZBLASS, H J. a kol.Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby : komentář k ČSN 73 1702:2007 : modifikovaný překlad vysvětlivek k německé normě DIN 1052:2004PrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-73-3
ZHAVÍŘOVÁ, Z.Technická mechanika : vybrané statě pro dřevařský oborBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-941-6
ZŠMIŘÁK, S. -- HLAVINKOVÁ, B.Pružnost a plasticita I. : PříkladyBrnoCERM200080-214-1623-8
ZKADLČÁK, J. -- KYTÝR, J.Statika stavebních konstrukcí.V BrněVUTIUM2010978-80-214-3419-6
ZJELÍNEK, L.Tesařské konstrukcePrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-74-0
ZKRÄMER, V.Dřevěné konstrukce, Příklady a řešení ČSN 73 1702PrahaIC ČKAIT2011978-80-87438-16-9
ZHOLICKÝ, M. -- MARKOVÁ, J. -- SÝKORA, M.Zatížení stavebních konstrukcí: příručka k ČSN EN 1991PrahaPro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2010978-80-87093-89-4
DKOŽELOUH, B.Výpočet dřevěných konstrukcí podle mezních stavů : 1.Zásady výpočtu a stanovení hodnot základních výpočtových namáhání dřevaBratislavaŠDVÚ1968
DKUKLÍK, P.Dřevěné konstrukce 10PrahaČVUT200180-01-01748-6
DHAVÍŘOVÁ, Z.Technická mechanika : cvičeníBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-940-8
DKADLČÁK, J. -- KYTÝR, J.Statika stavebních konstrukcí.V BrněVUTIUM2009978-80-214-3428-8
DStavebná mechanikaPrahaVědecko-technické nakladatelství1950
DDie HolzkonstruktionenDarmstadtReprint Verlag Leipzig978-3-8262-3053-0
DJEŘÁBEK, J. a kol.Dřevěné konstrukce2010

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: