Sylabus předmětu KOZA - Konstrukce zastřešení (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: KOZA
Název v jazyce výuky: Konstrukce zastřešení
Název česky: Konstrukce zastřešení
Název anglicky: Roof Structures
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Mansbart (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhy a posouzením konstrukcí tvořící zastřešení objektů.
Učební látka je zaměřena na běžné konstrukce šikmých střech, na střešní konstrukce na velká rozpětí, na prostorové střešní konstrukce a na ploché střechy.
Rozbor problematiky je z hledisek konstrukčních a statických, z hledisek požadavků stavební fyziky, zejména z hledisek tepelně technických a vlhkostních, a z hledisek požadavků požární ochrany.
 
Obsah předmětu:
1.Požadavky na střešní plášť, konstrukční skladby střešního pláště a nosné konstrukce střech. (dotace 1/1)
 
a.Funkční požadavky na střešní plášť, odborná terminologie.
b.Šikmé a ploché střechy a základní konstrukční skladby střešního pláště.
c.Typy nosných konstrukcí střech.

2.Konstrukce šikmých střech (dotace 3/3)
 
a.Konstrukční principy šikmých střech, zajištění prostorové tuhosti střech.
b.Dřevěné krovy. Krokvová soustava, původní hambálková soustava a vlašský krov.
c.Konstrukce novodobých krovů, novodobé hambálkové krovy.
d.Konstrukce valbových a polovalbových střech.
e.Vikýře a střešní okna.

3.Příhradové střešní konstrukce. (dotace 2/2)
 
a.Typy příhradových střešních konstrukcí. Střešní vazníky.
b.Prostorové prutové konstrukce.

4.Ploché střechy. (dotace 3/3)
 
a.Ploché střechy, principy řešení. Jednoplášťové ploché střechy.
b.Dvouplášťové ploché střechy.

5.Střešní krytiny a materiály, povrchové úpravy střešní krytiny. (dotace 1/1)
 
a.Typy střešních krytin a materiálů, povrchové úpravy střešní krytiny.
b.Vybrané konstrukční detaily u střešních konstrukcí.

6.Stavební fyzika, protipožární ochrana a statický výpočet. (dotace 4/4)
 
a.Tepelně technické požadavky a vlhkostní problémy.
b.Protipožární ochrana.
c.Výpočet zatížení na střešní konstrukci, statické posouzení jednoduché střešní konstrukce.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Orientace v základních obecně technických požadavcích na stavby
-Schopnost dimenzovat a posuzovat jednoduché konstrukční prvky
-Schopnost identifikovat základní a kombinované způsoby namáhání konstrukcí a prvků
-Schopnost odborně popisovat stavební konstrukce

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     zpracování projektů28 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení zápočtem a zkouškou.
Podmínkou zápočtu bude vypracování dílčích projektů z jednotlivých témat. Ukončení předmětu písemnou zkouškou (délka cca 1 h, max. počet bodů: 30, min. 16).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHAVÍŘOVÁ, Z.Dřevěné nosné konstrukce šikmých střech2003ISSN 1213-6212
ZSTRAKA, B. a kol.Konstrukce šikmých střechPrahaGrada2013978-80-247-4205-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: