Sylabus předmětu TVPD - Tvorba projektové dokumentace (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TVPD
Název předmětu česky:
Tvorba projektové dokumentace
Název předmětu anglicky: Creation of Project Documentation
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky předmětu je aplikace znalostí z předmětu "Úvod do stavitelství, Pozemní stavitelství, Stavby na bázi dřeva a Tepelná technika dřevostaveb" při vypracování stavební dokumentace jednoduchých pozemních staveb s důrazem na úplnost, srozumitelnost, jednoznačnost a citelnost, dále věcnou správnost a formální úpravu.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy projektových dokumentací a jejich členění, projednávání jednotlivých stupňů PD a jejich schvalování (výběr ustanovení ze stavební legislativy). Dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, rozsah a obsah PD pro realizaci stavby. (dotace 0/3)
2.Vypracování projektové dokumentace pro konkrétní jednoduchou stavbu (bytový, rodinný dům apod.)se zohledněním vybraných ekologických vazeb v obydlí. (dotace 0/3)
3.
Osazení objektu do zadané situace, podmínkou bude zohlednění orientace domu vůči světovým stranám, konfiguraci terénu a inženýrských sítí. Poloha objektů ve vztahu ke komunikacím i okolní zástavbě, vzájemné odstupy objektů, vytyčení stavby, výškové osazení, okolní terénní úpravy. (dotace 0/3)
4.
Obecné a funkční požadavky na stavby z hlediska odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví a zdravých životních podmínek i životního prostředí, hluku, bezpečnosti při užívání a úspor energie i ochrany tepla. (dotace 0/3)
5.Bezbariérové řešení staveb. (dotace 0/3)
6.
Technická zařízení budov. (dotace 0/3)
7.
Technická a souhrnná zpráva, rozpočet stavby, zpráva požární ochrany staveb, hluková studie, výpočet denního osvětlení apod. (dotace 0/6)
8.Výkresová dokumentace v rozsahu potřebném pro stavební povolení jednoduché stavby ( situace, půdorysy podlaží, střešní konstrukce, stropní konstrukce, podélné a příčné řezy, konstrukční detaily, pohledy, výpisy, technická zpráva aj.) (dotace 0/12)
9.Dokladová část projektové dokumentace. (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
39 h
konzultace12 h
projektová práce
16 h
zpracování projektů17 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na hlavním cvičení (100%), účast na cvičení (80%).
Zápočet (3 kredity): vypracování projektové dokumentace pro konkrétní objekt (7 - 10 výkresů, technický popis 10 - 15 A4).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠTÍPEK, J. a kol. Základy nauky o stavbách. 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta architektury, 2000. 135 s. ISBN 80-01-02161-0.
OLÁH, J. Strešné plášte. Bratislava: Jaga group, 2011. 212 s. ISBN 80-88905-61-3.
ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT :, 2011. 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6.
Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 768 s. ISBN 978-80-247-3865-9.
VAVERKA, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2006. 648 s. ISBN 80-214-2910-0.
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Praha: Český normalizační institut, 2004. 72 s.
VRÁNA, J. a kol. Technická zařízení budov v praxi: [příručka pro stavaře]. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 331 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-1588-9.
STRAKA, B. a kol. Konstrukce šikmých střech. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 230 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4205-2.
RUSINOVÁ, M. -- JURÁKOVÁ, T. -- SEDLÁKOVÁ, M. Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 177 s. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-511-2.

Doporučená:
MIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. 4. vyd. Bratislava: JAGA, 2011. 214 s. ISBN 978-80-8076-088-5.
MANNES, W. Dřevěná schodiště: praktické návody, doporučení a příklady pro řemeslnou výrobu schodišť. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 176 s. ISBN 80-247-0949-X.
NEFF, L. -- NEUFERT, P. Dobrý projekt – správná stavba: dům, byt, zahrada. Bratislava: Jaga, 2005. ISBN 80-8076-022-5.
HÁJEK, V. Konstrukce pozemních staveb 31: Kompletační konstrukce. Cvičení. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1999. 125 s. ISBN 80-01-01941-1.
RAZÍM, V. -- MACEK, P. Zkoumání historických staveb. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze, 2011. 311 s. ISBN 978-80-86516-41-7.
JEŘÁBEK, J. a kol. Dřevěné konstrukce. 2010. 230 s. Učební texty vysokých škol.
BEINHAUER, P. Systémy štandardných detailov: konštrukčné detaily pre stavebné zámery s popisom částí stavebných konštrukcií a cenami. Bratislava: Eurostav, 2008. 367 s. ISBN 978-80-89228-11-9.
Architectural drawings : from the 13th to the 19th century. Florence: Scala, 2012. 1 s. ISBN 978-88-6637-123-6.
Oceňování: zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy : nová vyhláška o oceňování majetku 2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014. Ostrava: Sagit, 2014. 240 s. ÚZ : úplné znění ;. ISBN 978-80-7488-030-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: