Sylabus předmětu TVPD - Tvorba projektové dokumentace (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TVPD
Název v jazyce výuky: Tvorba projektové dokumentace
Název česky: Tvorba projektové dokumentace
Název anglicky: Creation of Project Documentation
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/3/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem výuky předmětu je aplikace znalostí z předmětu "Úvod do stavitelství, Pozemní stavitelství, Stavby na bázi dřeva a Tepelná technika dřevostaveb" při vypracování stavební dokumentace jednoduchých pozemních staveb s důrazem na úplnost, srozumitelnost, jednoznačnost a citelnost, dále věcnou správnost a formální úpravu.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy projektových dokumentací a jejich členění, projednávání jednotlivých stupňů PD a jejich schvalování (výběr ustanovení ze stavební legislativy). Dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení, rozsah a obsah PD pro realizaci stavby. (dotace 0/3)
2.Vypracování projektové dokumentace pro konkrétní jednoduchou stavbu (bytový, rodinný dům apod.)se zohledněním vybraných ekologických vazeb v obydlí. (dotace 0/3)
3.Osazení objektu do zadané situace, podmínkou bude zohlednění orientace domu vůči světovým stranám, konfiguraci terénu a inženýrských sítí. Poloha objektů ve vztahu ke komunikacím i okolní zástavbě, vzájemné odstupy objektů, vytyčení stavby, výškové osazení, okolní terénní úpravy. (dotace 0/3)
4.Obecné a funkční požadavky na stavby z hlediska odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví a zdravých životních podmínek i životního prostředí, hluku, bezpečnosti při užívání a úspor energie i ochrany tepla. (dotace 0/3)
5.Bezbariérové řešení staveb. (dotace 0/3)
6.Technická zařízení budov. (dotace 0/3)
7.Technická a souhrnná zpráva, rozpočet stavby, zpráva požární ochrany staveb, hluková studie, výpočet denního osvětlení apod. (dotace 0/6)
8.Výkresová dokumentace v rozsahu potřebném pro stavební povolení jednoduché stavby ( situace, půdorysy podlaží, střešní konstrukce, stropní konstrukce, podélné a příčné řezy, konstrukční detaily, pohledy, výpisy, technická zpráva aj.) (dotace 0/12)
9.Dokladová část projektové dokumentace. (dotace 0/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost koordinace jednotlivých profesí.
-Schopnost orientovat se v metodách, procedurách a legislativním rámci územního plánování v ČR
-Schopnost vypracovat projektovou dokumentaci pro konkrétní jednoduchou stavbu
-Znalost různých zakreslovacích a konstrukčních norem, legislativních podkladů pro souhrnný návrh stavebního objektu.
-Zvýšení úrovně grafického projevu

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení39 h
     konzultace12 h
     projektová práce16 h
Samostudium
     zpracování projektů17 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na hlavním cvičení (100%), účast na cvičení (80%).
Zápočet (3 kredity): vypracování projektové dokumentace pro konkrétní objekt (7 - 10 výkresů, technický popis 10 - 15 A4).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠTÍPEK, J. a kol.Základy nauky o stavbáchPrahaČVUT, Fakulta architektury200080-01-02161-0
ZOLÁH, J.Strešné plášteBratislavaJaga group201180-88905-61-3
ZZDAŘILOVÁ, R.Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavebPrahaInformační centrum ČKAIT :2011978-80-87438-17-6
ZStavební zákon s komentářem pro praxiPrahaGrada2013978-80-247-3865-9
ZVAVERKA, J. a kol.Stavební tepelná technika a energetika budovBrnoVUTIUM200680-214-2910-0
ZČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební částiPrahaČeský normalizační institut2004
ZVRÁNA, J. a kol.Technická zařízení budov v praxi: [příručka pro stavaře]PrahaGrada2007978-80-247-1588-9
ZSTRAKA, B. a kol.Konstrukce šikmých střechPrahaGrada2013978-80-247-4205-2
ZRUSINOVÁ, M. -- JURÁKOVÁ, T. -- SEDLÁKOVÁ, M.Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost stavebBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-7204-511-2
DMIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D.Kreslenie stavebných konštrukciíBratislavaJAGA2011978-80-8076-088-5
DMANNES, W.Dřevěná schodiště: praktické návody, doporučení a příklady pro řemeslnou výrobu schodišťPrahaGrada200580-247-0949-X
DNEFF, L. -- NEUFERT, P.Dobrý projekt – správná stavba: dům, byt, zahradaBratislavaJaga200580-8076-022-5
DHÁJEK, V.Konstrukce pozemních staveb 31: Kompletační konstrukce. CvičeníPrahaČVUT199980-01-01941-1
DRAZÍM, V. -- MACEK, P.Zkoumání historických stavebPrahaNárodní památkový ústav, územní odborné pracovistě středních Čech v Praze2011978-80-86516-41-7
DJEŘÁBEK, J. a kol.Dřevěné konstrukce2010
DBEINHAUER, P.Systémy štandardných detailov: konštrukčné detaily pre stavebné zámery s popisom částí stavebných konštrukcií a cenamiBratislavaEurostav2008978-80-89228-11-9
DArchitectural drawings : from the 13th to the 19th centuryFlorenceScala2012978-88-6637-123-6
DOceňování: zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy : nová vyhláška o oceňování majetku 2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014OstravaSagit2014978-80-7488-030-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: